Mahāsatipaṭṭhānasuttaṃ (Keturi atidumo įsteigimai, DN 19)

Home > Vertimai > Mahasatipatthanasuttam p2

Cittānupassanā Proto kontempliacija

‘‘Kathañca pana, bhikkhave, bhikkhu Ir kaipgi, vienuoliai, vienuolis citte cittānupassī viharati? gyvena kontenpliuodamas protą prote? Idha, bhikkhave, bhikkhu Štai, vienuoliai, vienuolis sarāgaṃ vā cittaṃ ‘sarāgaṃ citta’nti pajānāti, protą su geiduliu jis žino kaip „protas su geiduliu“ vītarāgaṃ vā cittaṃ ‘vītarāgaṃ citta’nti pajānāti, protą be geidulio jis žino kaip „protas be geidulio“, sadosaṃ [80] vā cittaṃ ‘sadosaṃ citta’nti pajānāti, protą su bjaurėjimusi jis žino kaip „protas su bjaurėjimusi“, vītadosaṃ vā cittaṃ ‘vītadosaṃ citta’nti pajānāti, protą be bjaurėjimosi jis žino kaip „protas be bjaurėjimosi“, samohaṃ vā cittaṃ ‘samohaṃ citta’nti pajānāti, protą su klydimu jis žino kaip „protas su klydimu“, vītamohaṃ vā cittaṃ ‘vītamohaṃ citta’nti pajānāti, protą be klydimo jis žino kaip „protas be klydimo“, saṅkhittaṃ vā cittaṃ ‘saṅkhittaṃ citta’nti pajānāti, susitraukusi protą jis žino kaip „susitraukęs protas“, vikkhittaṃ vā cittaṃ ‘vikkhittaṃ citta’nti pajānāti, išsiblaškusį protą jis žino kaip „išsiblaškęs protas“, mahaggataṃ vā cittaṃ ‘mahaggataṃ citta’nti pajānāti, didumą pasiekusį protą jis žino kaip „didumą pasiekęs protas“, amahaggataṃ vā cittaṃ ‘amahaggataṃ citta’nti pajānāti, didumos nepasiekusį protą jis žino kaip „didumos nepasiekęs protas“, sauttaraṃ vā cittaṃ ‘sauttaraṃ citta’nti pajānāti, pralenkiamą protą jis žino kaip „pralenkiamas protas“, anuttaraṃ vā cittaṃ ‘anuttaraṃ citta’nti pajānāti, nepralenkiamą protą jis žino kaip „nepralenkiamas protas“, samāhitaṃ vā cittaṃ ‘samāhitaṃ citta’nti pajānāti, sutelktą protą jis žino kaip „sutelktas protas“, asamāhitaṃ vā cittaṃ ‘asamāhitaṃ citta’nti pajānāti, nesutelktą protą jis žino kaip „nesutelktas protas“, vimuttaṃ vā cittaṃ ‘vimuttaṃ citta’nti pajānāti, išsilaisvinusį protą jis žino kaip „išsilaisvinęs protas“, avimuttaṃ vā cittaṃ ‘avimuttaṃ citta’nti pajānāti. neišsilaisvinusį protą jis žino kaip „neišsilaisvinęs protas“.

Iti ajjhattaṃ vā citte cittānupassī viharati, Taip, jis gyvena kontenpluodamas protą prote viduje, bahiddhā vā citte cittānupassī viharati, arba gyvena kontenpluodamas protą prote išorėje, ajjhattabahiddhā vā citte cittānupassī viharati. arba gyvena kontenpluodamas protą prote ir viduje, ir išorėje. Samudayadhammānupassī vā cittasmiṃ viharati, Jis gyvena kontenpluodamas atsiradimo prigimtį prote, vayadhammānupassī vā cittasmiṃ viharati, arba gyvena kontenpluodamas irimo prigimtį prote, samudayavayadhammānupassī vā cittasmiṃ viharati, arba stebgyvena kontenpluodamas atsiradimo ir irimo prigimtį prote. ‘atthi citta’ nti vā panassa Arba „yra protas“ jame sati paccupaṭṭhitā hoti yra įsteigtas atidumas, yāvadeva ñāṇamattāya paṭissatimattāya, toks, kad to pakanka žinojimui ir besitęsiančiam atidumui. anissito ca viharati, Jis gyvena nepriklausomas na ca kiñci loke upādiyati. ir pasaulyje prie nieko neprisiriša. Evampi kho, bhikkhave, bhikkhu Taip irgi, vienuoliai, vienuolis citte cittānupassī viharati. gyvena kontenpluodamas protą prote.

Dhammānupassanā nīvaraṇapabbaṃ Reiškinių kontempliacija, kliūčių skyrius

‘‘Kathañca pana, bhikkhave, bhikkhu Ir kaipgi, vienuoliai, vienuolis dhammesu dhammānupassī viharati? gyvena kontenpliuodamas reiškinius reiškiniuose? Idha, bhikkhave, bhikkhu Štai, vienuoliai, vienuolis dhammesu dhammānupassī viharati pañcasu nīvaraṇesu. gyvena kontenpliuodamas reiškinius reiškiniuose surištus su penkiomis kliūtimis. Kathañca pana, bhikkhave, bhikkhu Ir kaipgi, vienuoliai, vienuolis dhammesu dhammānupassī viharati pañcasu nīvaraṇesu? gyvena kontenpliuodamas reiškinius reiškiniuose surištus su penkiomis kliūtimis?

‘‘Idha, bhikkhave, bhikkhu Štai, vienuoliai, vienuolis santaṃ vā ajjhattaṃ kāmacchandaṃ viduje esant jusliniam troškimui, ‘atthi me ajjhattaṃ kāmacchando’ ti pajānāti, žino „mano viduje yra juslinis troškimas”, asantaṃ vā ajjhattaṃ kāmacchandaṃ arba viduje nesant jusliniam troškimui ‘natthi me ajjhattaṃ kāmacchando’ ti pajānāti, žino „mano viduje nėra juslinio troškimo“, yathā ca anuppannassa kāmacchandassa uppādo hoti ir kaip atsiranda dar neatsiradęs juslinis troškimas, tañca pajānāti, jis taip pat žino, yathā ca uppannassa kāmacchandassa pahānaṃ hoti ir kaip pašalinamas atsiradęs juslinis troškimas, tañca pajānāti, jis taip pat žino, yathā ca pahīnassa kāmacchandassa āyatiṃ anuppādo hoti ir kaip nebeatsiranda pašalintas juslinis troškimas, tañca pajānāti. jis taip pat žino.

‘‘Santaṃ vā ajjhattaṃ byāpādaṃ Viduje esant piktavališkumui, ‘atthi me ajjhattaṃ byāpādo’ ti pajānāti, jis žino „mano viduje yra piktavališkumas”, asantaṃ vā ajjhattaṃ byāpādaṃ arba viduje nesant piktavališkumui, ‘natthi me ajjhattaṃ byāpādo’ ti pajānāti, žino „mano viduje nėra piktavališkumo“, yathā ca anuppannassa byāpādassa uppādo hoti ir kaip atsiranda dar neatsiradęs piktavališkumui, tañca pajānāti, jis taip pat žino, yathā ca uppannassa byāpādassa pahānaṃ ir kaip pašalinamas atsiradęs piktavališkumas, hoti tañca pajānāti, jis taip pat žino, yathā ca pahīnassa byāpādassa āyatiṃ anuppādo hoti ir kaip nebeatsiranda pašalintas piktavališkumas, tañca pajānāti. jis taip pat žino.

‘‘Santaṃ vā ajjhattaṃ thinamiddhaṃ Viduje esant tinguliui ir apsnūdimui, ‘atthi me ajjhattaṃ thinamiddha’ nti pajānāti, jis žino „mano viduje yra tingulys ir apsnūdimas”, asantaṃ vā ajjhattaṃ arba viduje nesant tinguliui ir apsnūdimui, ‘natthi me ajjhattaṃ thinamiddha’ nti pajānāti, žino „mano viduje nėra tingulio ir apsnūdimo“, yathā ca anuppannassa thinamiddhassa uppādo hoti ir kaip atsiranda dar neatsiradęs tingulys ir apsnūdimas, tañca pajānāti, jis taip pat žino, yathā ca uppannassa thinamiddhassa pahānaṃ hoti ir kaip pašalinamas atsiradęs tingulys ir apsnūdimas, tañca pajānāti, jis taip pat žino, yathā ca pahīnassa thinamiddhassa āyatiṃ anuppādo ir kaip nebeatsiranda pašalintas tingulys ir apsnūdimas, hoti tañca pajānāti. jis taip pat žino.

‘‘Santaṃ vā ajjhattaṃ uddhaccakukkuccaṃ Viduje esant jaudinimuisi ir nerimavimui ‘atthi me ajjhattaṃ uddhaccakukkucca’ nti pajānāti, jis žino „mano viduje yra jaudinimasis ir nerimavimas”, asantaṃ vā ajjhattaṃ uddhaccakukkuccaṃ arba viduje nesant jaudinimuisi ir nerimavimui, ‘natthi me ajjhattaṃ uddhaccakukkucca’ nti pajānāti, žino „mano viduje nėra jaudinimosi ir nerimavimo“, yathā ca anuppannassa uddhaccakukkuccassa uppādo hoti ir kaip atsiranda neatsiradęs jaudinimasis ir nerimavimas tañca pajānāti, jis taip pat žino, yathā ca uppannassa uddhaccakukkuccassa pahānaṃ hoti ir kaip pašalinamas atsiradęs jaudinimasis ir nerimavimas, tañca pajānāti, jis taip pat žino, yathā ca pahīnassa uddhaccakukkuccassa āyatiṃ anuppādo ir kaip nebeatsiranda pašalintas jaudinimasis ir nerimavimas, hoti tañca pajānāti. jis taip pat žino.

‘‘Santaṃ vā ajjhattaṃ vicikicchaṃ Viduje esant abejonei, ‘atthi me ajjhattaṃ vicikicchā’ ti pajānāti, jis žino „mano viduje yra abejonė”, asantaṃ vā ajjhattaṃ vicikicchaṃ arba viduje nesant abejonei, ‘natthi me ajjhattaṃ vicikicchā’ ti pajānāti, žino „mano viduje nėra abejonės“, yathā ca anuppannāya vicikicchāya uppādo hoti ir kaip atsiranda dar neatsiradusi abejonė, tañca pajānāti, jis taip pat žino, yathā ca uppannāya vicikicchāya pahānaṃ hoti tañca ir kaip pašalinama atsiradusi abejonė, pajānāti, jis taip pat žino, yathā ca pahīnāya vicikicchāya āyatiṃ anuppādo hoti ir kaip nebeatsiranda pašalinta abejonė, tañca pajānāti. jis taip pat žino.

‘‘Iti ajjhattaṃ vā dhammesu dhammānupassī viharati, Taip, jis gyvena kontenpliuodamas reiškinius reiškiniuose viduje, bahiddhā vā dhammesu dhammānupassī viharati, arba gyvena kontenpliuodamas reiškinius reiškiniuose išorėje, ajjhattabahiddhā vā dhammesu dhammānupassī viharati arba gyvena kontenpliuodamas reiškinius reiškiniuose ir viduje, ir išorėje. samudayadhammānupassī vā dhammesu viharati, Jis gyvena kontenpliuodamas atsiradimo prigimtį reiškiniuose, vayadhammānupassī vā dhammesu viharati, arba gyvena kontenpliuodamas irimo prigimtį reiškinių atžvilgiu, samudayavayadhammānupassī vā dhammesu viharati arba gyvena kontenpliuodamas atsiradimo ir irimo prigimtį reiškinių atžvilgiu. ‘atthi dhammā’ ti vā panassa Arba „yra reiškiniai“ jame sati paccupaṭṭhitā hoti yra įsteigtas atidumas, yāvadeva ñāṇamattāya paṭissatimattāya, toks, kad to pakanka žinojimui ir besitęsiančiam atidumui. anissito ca viharati, Jis gyvena nepriklausomas na ca kiñci loke upādiyati. ir pasaulyje prie nieko neprisiriša. Evampi kho, bhikkhave, bhikkhu Taip irgi, vienuoliai, vienuolis dhammesu dhammānupassī viharati pañcasu nīvaraṇesu. gyvena kontenpliuodamas reiškinius reiškiniuose surištus su penkiomis kliūtimis.

Dhammānupassanā khandhapabbaṃ Reiškinių kontempliacija, sankaupų skyrius

‘‘Puna caparaṃ, bhikkhave, bhikkhu Ir vėlgi, vienuoliai, vienuolis dhammesu dhammānupassī viharati pañcasu upādānakkhandhesu. gyvena kontenpliuodamas reiškinius reiškiniuose surištus su penkiomis sankaupomis prie kurių galima prisirišti. Kathañca pana, bhikkhave, bhikkhu Ir kaipgi, vienuoliai, vienuolis dhammesu dhammānupassī viharati pañcasu upādānakkhandhesu? gyvena kontenpliuodamas reiškinius reiškiniuose surištus su penkiomis sankaupomis prie kurių galima prisirišti? Idha, bhikkhave, bhikkhu – Štai, vienuoliai, vienuolis [žino]: ‘iti rūpaṃ, „Tai yra materija, iti rūpassa samudayo, tai materijos atsiradimas, iti rūpassa atthaṅgamo; tai materijos išnykimas; iti vedanā, tai yra jausmas, iti vedanāya samudayo, tai jausmo atsiradimas, iti vedanāya atthaṅgamo; tai jausmo išnykimas; iti saññā, tai yra suvokimas, iti saññāya samudayo, tai suvokimo atsiradimas, iti saññāya atthaṅgamo; tai suvokimo išnykimas; iti saṅkhārā, tai yra proto dariniai, iti saṅkhārānaṃ samudayo, tai proto darinių atsiradimas, iti saṅkhārānaṃ atthaṅgamo, tai proto darinių išnykimas; iti viññāṇaṃ, tai yra sąmonė, iti viññāṇassa samudayo, tai sąmonės atsiradimas, iti viññāṇassa atthaṅgamo’ ti, tai sąmonės išnykimas“.

iti ajjhattaṃ vā dhammesu dhammānupassī viharati, Taip, jis gyvena kontenpliuodamas reiškinius reiškiniuose viduje, bahiddhā vā dhammesu dhammānupassī viharati, arba gyvena kontenpliuodamas reiškinius reiškiniuose išorėje, ajjhattabahiddhā vā dhammesu dhammānupassī viharati arba gyvena kontenpliuodamas reiškinius reiškiniuose ir viduje, ir išorėje. samudayadhammānupassī vā dhammesu viharati, Jis gyvena kontenpliuodamas atsiradimo prigimtį reiškiniuose, vayadhammānupassī vā dhammesu viharati, arba gyvena kontenpliuodamas irimo prigimtį reiškinių atžvilgiu, samudayavayadhammānupassī vā dhammesu viharati arba gyvena kontenpliuodamas atsiradimo ir irimo prigimtį reiškinių atžvilgiu. ‘atthi dhammā’ ti vā panassa Arba „yra reiškiniai“ jame sati paccupaṭṭhitā hoti yra įsteigtas atidumas, yāvadeva ñāṇamattāya paṭissatimattāya, toks, kad to pakanka žinojimui ir besitęsiančiam atidumui. anissito ca viharati, Jis gyvena nepriklausomas na ca kiñci loke upādiyati. ir pasaulyje prie nieko neprisiriša. Evampi kho, bhikkhave, bhikkhu Taip irgi, vienuoliai, vienuolis dhammesu dhammānupassī viharati pañcasu upādānakkhandhesu. gyvena kontenpliuodamas reiškinius reiškiniuose surištus su penkiomis sankaupomis prie kurių galima prisirišti.

Dhammānupassanā āyatanapabbaṃ Reiškinių kontempliacija, jautimo pagrindų skyrius

‘‘Puna caparaṃ, bhikkhave, bhikkhu Ir vėlgi, vienuoliai, vienuolis dhammesu dhammānupassī viharati chasu ajjhattikabāhiresu āyatanesu. gyvena kontenpliuodamas reiškinius reiškiniuose surištus su šešiais jautimo pagrindais. Kathañca pana, bhikkhave, bhikkhu Ir kaipgi, vienuoliai, vienuolis dhammesu dhammānupassī viharati chasu ajjhattikabāhiresu āyatanesu? gyvena kontenpliuodamas reiškinius reiškiniuose surištus su šešiais jautimo pagrindais?

‘‘Idha, bhikkhave, bhikkhu Štai, vienuoliai, vienuolis cakkhuñca pajānāti, žino akį, rūpe ca pajānāti, ir žino materiją, yañca tadubhayaṃ paṭicca uppajjati saṃyojanaṃ ir tą saitą, kuris atsiranda dėl šių dviejų tañca pajānāti, jis taip pat žino, yathā ca anuppannassa saṃyojanassa uppādo hoti ir kaip atsiranda dar neatsiradęs saitas, tañca pajānāti, jis taip pat žino, yathā ca uppannassa saṃyojanassa pahānaṃ ir kaip pašalinamas atsiradęs saitas, hoti tañca pajānāti, jis taip pat žino, yathā ca pahīnassa saṃyojanassa āyatiṃ anuppādo ir kaip nebeatsiranda pašalintas saitas, hoti tañca pajānāti. jis taip pat žino.

‘‘Sotañca pajānāti, Jis žino ausį, sadde ca pajānāti, ir žino garsą, yañca tadubhayaṃ paṭicca uppajjati saṃyojanaṃ ir tą saitą, kuris atsiranda dėl šių dviejų tañca pajānāti, jis taip pat žino, yathā ca anuppannassa saṃyojanassa uppādo hoti ir kaip atsiranda dar neatsiradęs saitas, tañca pajānāti, jis taip pat žino, yathā ca uppannassa saṃyojanassa pahānaṃ ir kaip pašalinamas atsiradęs saitas, hoti tañca pajānāti, jis taip pat žino, yathā ca pahīnassa saṃyojanassa āyatiṃ anuppādo ir kaip nebeatsiranda pašalintas saitas, hoti tañca pajānāti. jis taip pat žino.

‘‘Ghānañca pajānāti, Jis žino nosį, gandhe ca pajānāti, ir žino kvapą, yañca tadubhayaṃ paṭicca uppajjati saṃyojanaṃ ir tą saitą, kuris atsiranda dėl šių dviejų tañca pajānāti, jis taip pat žino, yathā ca anuppannassa saṃyojanassa uppādo hoti ir kaip atsiranda dar neatsiradęs saitas, tañca pajānāti, jis taip pat žino, yathā ca uppannassa saṃyojanassa pahānaṃ ir kaip pašalinamas atsiradęs saitas, hoti tañca pajānāti, jis taip pat žino, yathā ca pahīnassa saṃyojanassa āyatiṃ anuppādo ir kaip nebeatsiranda pašalintas saitas, hoti tañca pajānāti. jis taip pat žino.

‘‘Jivhañca pajānāti, Jis žino liežuvį, rase ca pajānāti, ir žino skonį, yañca tadubhayaṃ paṭicca uppajjati saṃyojanaṃ ir tą saitą, kuris atsiranda dėl šių dviejų tañca pajānāti, jis taip pat žino, yathā ca anuppannassa saṃyojanassa uppādo hoti ir kaip atsiranda dar neatsiradęs saitas, tañca pajānāti, jis taip pat žino, yathā ca uppannassa saṃyojanassa pahānaṃ ir kaip pašalinamas atsiradęs saitas, hoti tañca pajānāti, jis taip pat žino, yathā ca pahīnassa saṃyojanassa āyatiṃ anuppādo ir kaip nebeatsiranda pašalintas saitas, hoti tañca pajānāti. jis taip pat žino.

‘‘Kāyañca pajānāti, Jis žino kūną, phoṭṭhabbe ca pajānāti, ir žino kūnu juntamą, yañca tadubhayaṃ paṭicca uppajjati saṃyojanaṃ ir tą saitą, kuris atsiranda dėl šių dviejų tañca pajānāti, jis taip pat žino, yathā ca anuppannassa saṃyojanassa uppādo hoti ir kaip atsiranda dar neatsiradęs saitas, tañca pajānāti, jis taip pat žino, yathā ca uppannassa saṃyojanassa pahānaṃ ir kaip pašalinamas atsiradęs saitas, hoti tañca pajānāti, jis taip pat žino, yathā ca pahīnassa saṃyojanassa āyatiṃ anuppādo ir kaip nebeatsiranda pašalintas saitas, hoti tañca pajānāti. jis taip pat žino.

‘‘Manañca pajānāti, Jis žino protą, dhamme ca pajānāti, ir proto objektus, yañca tadubhayaṃ paṭicca uppajjati saṃyojanaṃ ir tą saitą, kuris atsiranda dėl šių dviejų tañca pajānāti, jis taip pat žino, yathā ca anuppannassa saṃyojanassa uppādo hoti ir kaip atsiranda dar neatsiradęs saitas, tañca pajānāti, jis taip pat žino, yathā ca uppannassa saṃyojanassa pahānaṃ ir kaip pašalinamas atsiradęs saitas, hoti tañca pajānāti, jis taip pat žino, yathā ca pahīnassa saṃyojanassa āyatiṃ anuppādo ir kaip nebeatsiranda pašalintas saitas, hoti tañca pajānāti. jis taip pat žino.

‘‘Iti ajjhattaṃ vā dhammesu dhammānupassī viharati, Taip, jis gyvena kontenpliuodamas reiškinius reiškiniuose viduje, bahiddhā vā dhammesu dhammānupassī viharati, arba gyvena kontenpliuodamas reiškinius reiškiniuose išorėje, ajjhattabahiddhā vā dhammesu dhammānupassī viharati arba gyvena kontenpliuodamas reiškinius reiškiniuose ir viduje, ir išorėje. samudayadhammānupassī vā dhammesu viharati, Jis gyvena kontenpliuodamas atsiradimo prigimtį reiškiniuose, vayadhammānupassī vā dhammesu viharati, arba gyvena kontenpliuodamas irimo prigimtį reiškinių atžvilgiu, samudayavayadhammānupassī vā dhammesu viharati arba gyvena kontenpliuodamas atsiradimo ir irimo prigimtį reiškinių atžvilgiu. ‘atthi dhammā’ ti vā panassa Arba „yra reiškiniai“ jame sati paccupaṭṭhitā hoti yra įsteigtas atidumas, yāvadeva ñāṇamattāya paṭissatimattāya, toks, kad to pakanka žinojimui ir besitęsiančiam atidumui. anissito ca viharati, Jis gyvena nepriklausomas na ca kiñci loke upādiyati. ir pasaulyje prie nieko neprisiriša. Evampi kho, bhikkhave, bhikkhu Taip irgi, vienuoliai, vienuolis dhammesu dhammānupassī viharati chasu ajjhattikabāhiresu āyatanesu. gyvena kontenpliuodamas reiškinius reiškiniuose surištus su šešiais jautimo pagrindais.

Dhammānupassanā bojjhaṅgapabbaṃ Reiškinių kontempliacija, septynių atbudimo veiksnių skyrius

‘‘Puna caparaṃ, bhikkhave, bhikkhu Ir vėlgi, vienuoliai, vienuolis dhammesu dhammānupassī viharati sattasu bojjhaṅgesu. gyvena kontenpliuodamas reiškinius reiškiniuose surištus su septynias atbudimo veiksniais. Kathañca pana, bhikkhave, bhikkhu Ir kaipgi, vienuoliai, vienuolis dhammesu dhammānupassī viharati sattasu bojjhaṅgesu? gyvena kontenpliuodamas reiškinius reiškiniuose surištus su septynias atbudimo veiksniais? Idha, bhikkhave, bhikkhu Štai, vienuoliai, vienuolis santaṃ vā ajjhattaṃ satisambojjhaṅgaṃ viduje esant atidumo atbudimo veiksniui, ‘atthi me ajjhattaṃ satisambojjhaṅgo’ ti pajānāti, žino „mano viduje yra atidumo atbudimo veiksnys“, asantaṃ vā ajjhattaṃ satisambojjhaṅgaṃ arba viduje nesant atidumo atbudimo veiksniui, ‘natthi me ajjhattaṃ satisambojjhaṅgo’ ti pajānāti, žino „mano viduje nėra atidumo atbudimo veiksnio“, yathā ca anuppannassa satisambojjhaṅgassa uppādo hoti ir kaip atsiranda dar neatsiradęs atidumo atbudimo veiksnys, tañca pajānāti, jis taip pat žino, yathā ca uppannassa satisambojjhaṅgassa bhāvanāya pāripūrī hoti ir kaip atsiradęs atidumo atbudimo veiksnys yra vystomas ir ištobulinamas, tañca pajānāti. jis taip pat žino.

‘‘Santaṃ vā ajjhattaṃ dhammavicayasambojjhaṅgaṃ Viduje esant reiškinių tyrinėjimo atbudimo veiksniui, ‘atthi me ajjhattaṃ dhammavicayasambojjhaṅgo’ ti pajānāti, žino „mano viduje yra reiškinių tyrinėjimo atbudimo veiksnys“, asantaṃ vā ajjhattaṃ dhammavicayasambojjhaṅgaṃ arba viduje nesant reiškinių tyrinėjimo atbudimo veiksniui, ‘natthi me ajjhattaṃ dhammavicayasambojjhaṅgo’ ti pajānāti, žino „mano viduje nėra reiškinių tyrinėjimo atbudimo veiksnio“, yathā ca anuppannassa dhammavicayasambojjhaṅgassa uppādo hoti ir kaip atsiranda dar neatsiradęs reiškinių tyrinėjimo atbudimo veiksnys, tañca pajānāti, jis taip pat žino, yathā ca uppannassa dhammavicayasambojjhaṅgassa bhāvanāya pāripūrī hoti ir kaip atsiradęs reiškinių tyrinėjimo atbudimo veiksnys yra vystomas ir ištobulinamas, tañca pajānāti. jis taip pat žino.

‘‘Santaṃ vā ajjhattaṃ vīriyasambojjhaṅgaṃ Viduje esant energingumo atbudimo veiksniui, ‘atthi me ajjhattaṃ vīriyasambojjhaṅgo’ ti pajānāti, žino „mano viduje yra energingumo atbudimo veiksnys“, asantaṃ vā ajjhattaṃ vīriyasambojjhaṅgaṃ arba viduje nesant energingumo atbudimo veiksniui, ‘natthi me ajjhattaṃ vīriyasambojjhaṅgo’ ti pajānāti, žino „mano viduje nėra energingumo atbudimo veiksnio“, yathā ca anuppannassa vīriyasambojjhaṅgassa uppādo hoti ir kaip atsiranda dar neatsiradęs energingumo atbudimo veiksnys, tañca pajānāti, jis taip pat žino, yathā ca uppannassa vīriyasambojjhaṅgassa bhāvanāya pāripūrī hoti ir kaip atsiradęs energingumo atbudimo veiksnys yra vystomas ir ištobulinamas, tañca pajānāti. jis taip pat žino.

‘‘Santaṃ vā ajjhattaṃ pītisambojjhaṅgaṃ Viduje esant gėrėjimosi atbudimo veiksniui, ‘atthi me ajjhattaṃ pītisambojjhaṅgo’ ti pajānāti, žino „mano viduje yra gėrėjimosi atbudimo veiksnys“, asantaṃ vā ajjhattaṃ pītisambojjhaṅgaṃ arba viduje nesant gėrėjimosi atbudimo veiksniui, ‘natthi me ajjhattaṃ pītisambojjhaṅgo’ ti pajānāti, žino „mano viduje nėra gėrėjimosi atbudimo veiksnio“, yathā ca anuppannassa pītisambojjhaṅgassa uppādo hoti ir kaip atsiranda dar neatsiradęs gėrėjimosi atbudimo veiksnys, tañca pajānāti, yathā ca uppannassa pītisambojjhaṅgassa bhāvanāya jis taip pat žino, pāripūrī hoti ir kaip atsiradęs gėrėjimosi atbudimo veiksnys yra vystomas ir ištobulinamas, tañca pajānāti. jis taip pat žino.

‘‘Santaṃ vā ajjhattaṃ passaddhisambojjhaṅgaṃ Viduje esant ramybės atbudimo veiksniui, ‘atthi me ajjhattaṃ passaddhisambojjhaṅgo’ ti pajānāti, žino „mano viduje yra ramybės atbudimo veiksnys“, asantaṃ vā ajjhattaṃ passaddhisambojjhaṅgaṃ arba viduje nesant ramybės atbudimo veiksniui, ‘natthi me ajjhattaṃ passaddhisambojjhaṅgo’ ti pajānāti, žino „mano viduje nėra ramybės atbudimo veiksnio“, yathā ca anuppannassa passaddhisambojjhaṅgassa uppādo ir kaip atsiranda dar neatsiradęs ramybės atbudimo veiksnys, hoti tañca pajānāti, jis taip pat žino, yathā ca uppannassa passaddhisambojjhaṅgassa bhāvanāya pāripūrī hoti ir kaip atsiradęs ramybės atbudimo veiksnys yra vystomas ir ištobulinamas, tañca pajānāti. jis taip pat žino.

‘‘Santaṃ vā ajjhattaṃ samādhisambojjhaṅgaṃ Viduje esant susitelkimo atbudimo veiksniui, ‘atthi me ajjhattaṃ samādhisambojjhaṅgo’ ti pajānāti, žino „mano viduje yra susitelkimo atbudimo veiksnys“, asantaṃ vā ajjhattaṃ samādhisambojjhaṅgaṃ arba viduje nesant susitelkimo atbudimo veiksniui, ‘natthi me ajjhattaṃ samādhisambojjhaṅgo’ ti pajānāti, žino „mano viduje nėra susitelkimo atbudimo veiksnio“, yathā ca anuppannassa samādhisambojjhaṅgassa uppādo hoti ir kaip atsiranda dar neatsiradęs susitelkimo atbudimo veiksnys, tañca pajānāti, jis taip pat žino, yathā ca uppannassa samādhisambojjhaṅgassa bhāvanāya pāripūrī hoti ir kaip atsiradęs susitelkimo atbudimo veiksnys yra vystomas ir ištobulinamas, tañca pajānāti. jis taip pat žino.

‘‘Santaṃ vā ajjhattaṃ upekkhāsambojjhaṅgaṃ Viduje esant lygiažiūros1 atbudimo veiksniui, ‘atthi me ajjhattaṃ upekkhāsambojjhaṅgo’ ti pajānāti, žino „mano viduje yra lygiažiūros atbudimo veiksnys“, asantaṃ vā ajjhattaṃ upekkhāsambojjhaṅgaṃ arba viduje nesant lygiažiūros atbudimo veiksniui, ‘natthi me ajjhattaṃ upekkhāsambojjhaṅgo’ ti pajānāti, žino „mano viduje nėra lygiažiūros atbudimo veiksnio“, yathā ca anuppannassa upekkhāsambojjhaṅgassa uppādo hoti ir kaip atsiranda dar neatsiradęs lygiažiūros atbudimo veiksnys, tañca pajānāti, jis taip pat žino, yathā ca uppannassa upekkhāsambojjhaṅgassa bhāvanāya pāripūrī hoti ir kaip atsiradęs lygiažiūros atbudimo veiksnys yra vystomas ir ištobulinamas, tañca pajānāti. jis taip pat žino.

‘‘Iti ajjhattaṃ vā dhammesu dhammānupassī viharati, Taip, jis gyvena kontenpliuodamas reiškinius reiškiniuose viduje, bahiddhā vā dhammesu dhammānupassī viharati, arba gyvena kontenpliuodamas reiškinius reiškiniuose išorėje, ajjhattabahiddhā vā dhammesu dhammānupassī viharati arba gyvena kontenpliuodamas reiškinius reiškiniuose ir viduje, ir išorėje. samudayadhammānupassī vā dhammesu viharati, Jis gyvena kontenpliuodamas atsiradimo prigimtį reiškiniuose, vayadhammānupassī vā dhammesu viharati, arba gyvena kontenpliuodamas irimo prigimtį reiškinių atžvilgiu, samudayavayadhammānupassī vā dhammesu viharati arba gyvena kontenpliuodamas atsiradimo ir irimo prigimtį reiškinių atžvilgiu. ‘atthi dhammā’ ti vā panassa Arba „yra reiškiniai“ jame sati paccupaṭṭhitā hoti yra įsteigtas atidumas, yāvadeva ñāṇamattāya paṭissatimattāya, toks, kad to pakanka žinojimui ir besitęsiančiam atidumui. anissito ca viharati, Jis gyvena nepriklausomas na ca kiñci loke upādiyati. ir pasaulyje prie nieko neprisiriša. Evampi kho, bhikkhave, bhikkhu Taip irgi, vienuoliai, vienuolis dhammesu dhammānupassī viharati sattasu bojjhaṅgesu. gyvena kontenpliuodamas reiškinius reiškiniuose surištus su septynias atbudimo veiksniais.

Dhammānupassanā saccapabbaṃ Reiškinių kontempliacija, tiesų skyrius

‘‘Puna caparaṃ, bhikkhave, bhikkhu Ir vėlgi, vienuoliai, vienuolis dhammesu dhammānupassī viharati catūsu ariyasaccesu. gyvena kontenpliuodamas reiškinius reiškiniuose surištus su keturiomis tauriosiomis tiesomis. Kathañca pana, bhikkhave, Ir kaipgi, vienuoliai, vienuolis bhikkhu dhammesu dhammānupassī viharati catūsu ariyasaccesu? gyvena kontenpliuodamas reiškinius reiškiniuose surištus su keturiomis tauriosiomis tiesomis? Idha, bhikkhave, bhikkhu Štai, vienuoliai, vienuolis ‘idaṃ dukkha’ nti yathābhūtaṃ pajānāti, Jis žino tai kaip yra iš tikrųjų: „Tai yra kentėjimas“, ‘ayaṃ dukkhasamudayo’ ti yathābhūtaṃ pajānāti, jis žino tai kaip yra iš tikrųjų: „Tai yra kentėjimo priežastis“, ‘ayaṃ dukkhanirodho’ ti yathābhūtaṃ pajānāti, jis žino tai kaip yra iš tikrųjų: „Tai yra kentėjimo išnykimas“, ‘ayaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadā’ ti yathābhūtaṃ pajānāti. jis žino tai kaip yra iš tikrųjų: „Tai yra kelias vedantis į kentėjimo išnykimą“.

Dukkhasaccaniddeso
Kentėjimo tiesos išdėstymas

‘Katamañca, bhikkhave, dukkhaṃ ariyasaccaṃ? Ir kas, vienuoliai, yra kentėjimo taurioji tiesa? Jātipi dukkhā, Ir gimimas yra kentėjimas, jarāpi dukkhā, ir senėjimas yra kentėjimas, maraṇampi dukkhaṃ ir mirtis yra kentėjimas, sokaparidevadukkhadomanassupāyāsāpi dukkhā, ir liūdesys, raudojimas, skausmas, nusiminimas, nerimas yra kentėjimas, appiyehi sampayogo dukkho susidūrimas su tuo kas nemiela yra kentėjimas, piyehi vippayogo dukkho išsiskyrimas su tuo kas miela yra kentėjimas, yampicchaṃ na labhati tampi dukkhaṃ, negavimas to ko norisi irgi yra kentėjimas; saṃkhittena pañcupādānakkhandhā [pañcupādānakkhandhāpi (ka.)] dukkhā. trumpiau penki prisirišimo komponentai yra kentėjimas.

388. ‘”Katamā ca, bhikkhave, jāti? Ir kas yra gimimas? Yā tesaṃ tesaṃ sattānaṃ tamhi tamhi sattanikāye Bet kokių būtybių bet kokioje būtybių klasėje jāti sañjāti gimimas, gymis, okkanti nibbatti abhinibbatti pradėjimas, prigimimas, atgimimas, khandhānaṃ pātubhāvo sankaupų atsiradimas, āyatanānaṃ paṭilābho. [jausmo] pagrindų įgijimas. Ayaṃ vuccati, bhikkhave, jāti. Tai vadinama gimimu.

389. ‘‘Katamā ca, bhikkhave, jarā? Ir kas, vienuoliai, yra senėjimas? Yā tesaṃ tesaṃ sattānaṃ tamhi tamhi sattanikāye Bet kokių būtybių esančių bet kokioje būtybių klasėje jarā jīraṇatā senėjimas, senatvė, khaṇḍiccaṃ pāliccaṃ subyrėję dantys, žilumas, valittacatā āyuno saṃhāni susiraukšlėjimas, gyvybinių jėgų nykimas, indriyānaṃ paripāko; gebėjimų sumenkėjimas - ayaṃ vuccati jarā. tai vadinama senėjimu.

390. ‘‘Katamañca, bhikkhave, maraṇaṃ? Ir kas, vienuoliai, yra mirtis? Yaṃ [aṭṭhakathā oloketabbā] tesaṃ tesaṃ sattānaṃ tamhā tamhā sattanikāyā cuti cavanatā Bet kokių būtybių išnykimas, pranykimas iš bet kokios būtybių klasės, bhedo antaradhānaṃ susiskaidymas, pradingimas, maccu maraṇaṃ giltinė, mirtis, kālakiriyā galo gavimas, khandhānaṃ bhedo sankaupų susiskaidymas, kaḷevarassa nikkhepo griaučių numetimas, jīvitindriyassupacchedo, gyvybinės jėgos nutrūkimas - idaṃ vuccati, bhikkhave, maraṇaṃ. Tai, vienuoliai, vadinama mirtimi.

391. ‘‘Katamo ca, bhikkhave, soko? Ir kas, vienuoliai, yra liūdesys? Yo kho, bhikkhave, aññataraññatarena byasanena samannāgatassa Vienuoliai, užpultojo kokios nors nelaimės, aññataraññatarena dukkhadhammena phuṭṭhassa paliestojo kokio nors skausmingo reiškinio soko socanā liūdesys, liūdėjimas, socitattaṃ graudulys, antosoko antoparisoko, sielvartas, širdgėla - ayaṃ vuccati, bhikkhave, soko. tai, vienuoliai, vadinama liūdesiu.

392. ‘‘Katamo ca, bhikkhave, paridevo? Ir kas, vienuoliai, yra raudojimas? Yo kho, bhikkhave, aññataraññatarena byasanena samannāgatassa Vienuoliai, užpultojo kokios nors nelaimės, aññataraññatarena dukkhadhammena phuṭṭhassa paliestojo kokio nors skausmingo reiškinio ādevo paridevo aimanavimas, raudojimas, ādevanā paridevanā verksmas, rauda, ādevitattaṃ paridevitattaṃ, verkimas, raudonė - ayaṃ vuccati, bhikkhave paridevo. tai vienuoliai, vadinama raudojimu.

393. ‘‘Katamañca, bhikkhave, dukkhaṃ? Ir kas, vienuoliai, yra skausmas? Yaṃ kho, bhikkhave, kāyikaṃ dukkhaṃ Vienuliai, skausmas kūne, kāyikaṃ asātaṃ tai kas nemalonu kūnui, kāyasamphassajaṃ dukkhaṃ asātaṃ vedayitaṃ, dėl sąlyčio su kūnu jaučiamas nemalonus skausmas - idaṃ vuccati, bhikkhave, dukkhaṃ. tai, vienuoliai, vadinama skausmu.

394. ‘‘Katamañca, bhikkhave, domanassaṃ? Ir kas, vienuoliai, yra nusiminimas? Yaṃ kho, bhikkhave, cetasikaṃ dukkhaṃ Vienuoliai, mentalinis skausmas, cetasikaṃ asātaṃ tai kas nemalonu protui, manosamphassajaṃ dukkhaṃ asātaṃ vedayitaṃ, dėl sąlyčio su protu jaučiamas nemalonus skausmas - idaṃ vuccati, bhikkhave, domanassaṃ. tai, vienuoliai, vadinama nusiminimu.

395. ‘‘Katamo ca, bhikkhave, upāyāso? Ir kas, vienuoliai, yra nerimas? Yo kho, bhikkhave, aññataraññatarena byasanena samannāgatassa Vienuoliai, užpultojo kokios nors nelaimės, aññataraññatarena dukkhadhammena phuṭṭhassa paliestojo kokio nors skausmingo reiškinio āyāso upāyāso nerimavimas, nerimas, āyāsitattaṃ upāyāsitattaṃ, neramumas, susijaudinimas - ayaṃ vuccati, bhikkhave, upāyāso. tai, vienuoliai, vadinama nerimu.

396. ‘‘Katamo ca, bhikkhave, appiyehi sampayogo dukkho? Ir kas, vienuoliai, yra susidūrimas su tuo kas nemiela? Idha yassa te honti aniṭṭhā akantā amanāpā rūpā saddā gandhā rasā phoṭṭhabbā dhammā, Štai, su nenorimomis, nemaloniomis, atgrasiomis formomis, garsais, kvapais, skoniais, kūnu liečiamais, proto objektais ye vā panassa te honti anatthakāmā ahitakāmā aphāsukakāmā ayogakkhemakāmā, arba su linkinčiais nesėkmės, linkinčiais vargo, linkinčiais keblumų, linkinčiais nesaugumo, yā tehi saddhiṃ saṅgati samāgamo samodhānaṃ missībhāvo, jis susiduria, susieina, susitinka, būna [jų] tarpe - ayaṃ vuccati, bhikkhave, appiyehi sampayogo dukkho. tai, vienuoliai, vadinama susidūrimu su tuo kas nemiela.

397. ‘‘Katamo ca, bhikkhave, piyehi vippayogo dukkho? Ir kas, vienuoliai, yra išsiskyrimas su tuo kas miela? Idha yassa te honti iṭṭhā kantā manāpā rūpā saddā gandhā rasā phoṭṭhabbā dhammā, Štai, su norimomis, maloniomis, žavinčiomis formomis, garsais, kvapais, skoniais, kūnu liečiamais, proto objektais, ye vā panassa te honti atthakāmā hitakāmā phāsukakāmā yogakkhemakāmā arba su linkinčiais sėkmės, linkinčiais gerovės, linkinčiais komforto, linkinčiais saugumo, mātā vā pitā vā ar su mama, tėvu, bhātā vā bhaginī vā broliais, seserimis, mittā vā amaccā vā ñātisālohitā vā, draugais, kolegomis, giminėmis, yā tehi saddhiṃ asaṅgati asamāgamo asamodhānaṃ amissībhāvo, jis nesusiduria, nesusieina, nesusitinka, nebūna [jų] tarpe - ayaṃ vuccati, bhikkhave, piyehi vippayogo dukkho. tai, vienuoliai, vadinama išsiskyrimu su tuo kas miela.

398. ‘‘Katamañca, bhikkhave, yampicchaṃ na labhati tampi dukkhaṃ? Ir kas, vienuoliai, yra negavimas to ko norisi? Jātidhammānaṃ, bhikkhave, sattānaṃ Vienuoliai, būtybėms kurioms būdinga gimti evaṃ icchā uppajjati – atsiranda toks noras: ‘aho vata mayaṃ na jātidhammā assāma, „Ak, kad mums nebūtų būdinga gimti, na ca vata no jāti āgaccheyyā’ ti. kad mūsų gimimas neištiktų!“ Na kho panetaṃ icchāya pattabbaṃ, Betgi tas noras neišpildomas, idampi yampicchaṃ na labhati tampi dukkhaṃ. tai irgi yra kentėjimas [dėl] negavimo to ko norisi. Jarādhammānaṃ, bhikkhave, sattānaṃ Vienuoliai, kurioms būdinga prigimtį senti evaṃ icchā uppajjati – atsiranda toks noras: ‘aho vata mayaṃ na jarādhammā assāma, „Ak, kad mums nebūtų būdinga senti, na ca vata no jarā āgaccheyyā’ ti. kad mūsų senėjimas neištiktų!“ Na kho panetaṃ icchāya pattabbaṃ, Betgi tas noras neišpildomas, idampi yampicchaṃ na labhati tampi dukkhaṃ. tai irgi yra kentėjimas [dėl] negavimo to ko norisi. Byādhidhammānaṃ, bhikkhave, sattānaṃ Vienuoliai, būtybėms kurioms būdinga sirgti evaṃ icchā uppajjati atsiranda toks noras: ‘aho vata mayaṃ na byādhidhammā assāma, „Ak, kad mums nebūtų būdinga sirgti, na ca vata no byādhi āgaccheyyā’ ti. kad mus liga neištiktų!“ Na kho panetaṃ icchāya pattabbaṃ, Betgi tas noras neišpildomas, idampi yampicchaṃ na labhati tampi dukkhaṃ. tai irgi yra kentėjimas [dėl] negavimo to ko norisi. Maraṇadhammānaṃ, bhikkhave, sattānaṃ Vienuoliai, būtybėms kurioms būdinga mirti evaṃ icchā uppajjati atsiranda toks noras: ‘aho vata mayaṃ na maraṇadhammā assāma, „Ak, kad mums nebūtų būdinga mirti, na ca vata no maraṇaṃ āgaccheyyā’ ti. kad mūsų mirtis neištiktų!“ Na kho panetaṃ icchāya pattabbaṃ, Betgi tas noras neišpildomas, idampi yampicchaṃ na labhati tampi dukkhaṃ. tai irgi yra kentėjimas [dėl] negavimo to ko norisi. Sokaparidevadukkhadomanassupāyāsadhammānaṃ, bhikkhave, sattānaṃ Vienuoliai, būtybėms kurioms būdinga liūdėti, raudoti, patirti skausmą, nusiminti, nerimauti, evaṃ icchā uppajjati atsiranda toks noras: ‘aho vata mayaṃ na sokaparidevadukkhadomanassupāyāsadhammā assāma, „Ak, kad mums nebūtų būdinga liūdėti, raudoti, patirti skausmą, nusiminti, nerimauti, na ca vata no sokaparidevadukkhadomanassupāyāsadhammā āgaccheyyu’ nti. kad mūsų neištiktų liūdesys, raudojimas, skausmas, nusiminimas, nerimavimas!“ Na kho panetaṃ icchāya pattabbaṃ, Betgi tas noras neišpildomas, idampi yampicchaṃ na labhati tampi dukkhaṃ. tai irgi yra kentėjimas [dėl] negavimo to ko norisi.

399. ‘‘Katame ca, bhikkhave, saṅkhittena pañcupādānakkhandhā dukkhā? Vienuoliai, ir yra „trumpiau, penkios sankaupos prie kurių galima prisirišti yra kentėjimas“? Seyyathidaṃ – Tai yra rūpupādānakkhandho, materijos sankaupa prie kurios galima prisirišti, vedanupādānakkhandho, jausmo sankaupa prie kurios galima prisirišti, saññupādānakkhandho, suvokimo sankaupa prie kurios galima prisirišti, saṅkhārupādānakkhandho, proto darinių sankaupa prie kurios galima prisirišti, viññāṇupādānakkhandho. sąmonės sankaupa prie kurios galima prisirišti. Ime vuccanti, bhikkhave, Tai, vienuoliai, vadinama: saṅkhittena pañcupādānakkhandhā dukkhā. „trumpiau, penkios sankaupos prie kurių galima prisirišti yra kentėjimas“. Idaṃ vuccati, bhikkhave, dukkhaṃ ariyasaccaṃ. Tai, vienuoliai, vadinama kentėjimo tauriąja tiesa.

Samudayasaccaniddeso
Priežasties tiesos išdėstymas

400. ‘‘Katamañca, bhikkhave, Ir kas, vienuoliai, yra dukkhasamudayaṃ [dukkhasamudayo (syā.)] ariyasaccaṃ? kentėjimo priežasties taurioji tiesa? Yāyaṃ taṇhā ponobbhavikā [ponobhavikā (sī. pī.)] Tai yra troškimas kuris vedantis į pakartotiną būtį, nandīrāgasahagatā [nandirāgasahagatā (sī. syā. pī.)] susijęs su džiugesiu ir geismu, tatratatrābhinandinī, siekiantis džiugesio tai šian, tai ten, seyyathidaṃ – tai yra kāmataṇhā juslinių malonumų troškimas, bhavataṇhā būties troškimas, vibhavataṇhā. nebūties troškimas.

‘‘Sā kho panesā, bhikkhave, taṇhā kattha Bet kurgi, vienuoliai, šis troškimas uppajjamānā uppajjati, gimdamas gimsta, kattha nivisamānā nivisati? kur jis įsikurdamas įsikuria? Yaṃ loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ, Tame kas pasaulyje iš prigimties yra miela, kas iš prigimties yra malonu, etthesā taṇhā uppajjamānā uppajjati, ten šis troškimas gimdamas gimsta, ettha nivisamānā nivisati. ten jis įsikurdamas įsikuria.

‘‘Kiñca loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ? Ir kas pasaulyje iš prigimties yra miela, kas iš prigimties yra malonu? Cakkhu loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ, Akis pasaulyje iš prigimties yra miela, iš prigimties yra maloni, etthesā taṇhā uppajjamānā uppajjati, ten šis troškimas gimdamas gimsta, ettha nivisamānā nivisati. ten jis įsikurdamas įsikuria. Sotaṃ loke…pe… Ausis pasaulyje… ghānaṃ loke… Nosis pasaulyje… jivhā loke… Liežuvis pasaulyje… kāyo loke… Kūnas pasaulyje… mano loke Protas pasaulyje piyarūpaṃ sātarūpaṃ, iš prigimties yra mielas, iš prigimties yra malonus, etthesā taṇhā uppajjamānā uppajjati, ten šis troškimas gimdamas gimsta, ettha nivisamānā nivisati. ten jis įsikurdamas įsikuria.

‘‘Rūpā loke… Formos pasaulyje… saddā loke… Garsai pasaulyje… gandhā loke… Kvapai pasaulyje… rasā loke… Skoniai pasaulyje… phoṭṭhabbā loke… Kūnu jaučiama pasaulyje… dhammā loke Proto objektai pasaulyje piyarūpaṃ sātarūpaṃ, iš prigimties yra mieli, iš prigimties yra malonūs, etthesā taṇhā uppajjamānā uppajjati, ten šis troškimas gimdamas gimsta, ettha nivisamānā nivisati. ten jis įsikurdamas įsikuria.

‘‘Cakkhuviññāṇaṃ loke… Akies sąmonė pasaulyje… sotaviññāṇaṃ loke… Ausies sąmonė pasaulyje… ghānaviññāṇaṃ loke… Nosies sąmonė pasaulyje… jivhāviññāṇaṃ loke… Liežuvio sąmonė pasaulyje… kāyaviññāṇaṃ loke… Kūno sąmonė pasaulyje… manoviññāṇaṃ loke Proto sąmonė pasaulyje piyarūpaṃ sātarūpaṃ, iš prigimties yra miela, iš prigimties yra maloni, etthesā taṇhā uppajjamānā uppajjati, ten šis troškimas gimdamas gimsta, ettha nivisamānā nivisati. ten jis įsikurdamas įsikuria.

‘‘Cakkhusamphasso loke… Akies sąlytis pasaulyje… sotasamphasso loke… Ausies sąlytis pasaulyje… ghānasamphasso loke… Nosies sąlytis pasaulyje… jivhāsamphasso loke… Liežuvio sąlytis pasaulyje… kāyasamphasso loke… Kūno sąlytis pasaulyje… manosamphasso loke Proto sąlytis pasaulyje piyarūpaṃ sātarūpaṃ, iš prigimties yra mielas, iš prigimties yra malonus, etthesā taṇhā uppajjamānā uppajjati, ten šis troškimas gimdamas gimsta, ettha nivisamānā nivisati. ten jis įsikurdamas įsikuria.

‘‘Cakkhusamphassajā vedanā loke… Dėl akies sąlyčio gimstantis jausmas pasaulyje… sotasamphassajā vedanā loke… Dėl ausies sąlyčio gimstantis jausmas pasaulyje… ghānasamphassajā vedanā loke… Dėl nosies sąlyčio gimstantis jausmas pasaulyje… jivhāsamphassajā vedanā loke… Dėl liežuvio sąlyčio gimstantis jausmas pasaulyje… kāyasamphassajā vedanā loke… Dėl kūno sąlyčio gimstantis jausmas pasaulyje… manosamphassajā vedanā loke Dėl proto sąlyčio gimstantis jausmas pasaulyje piyarūpaṃ sātarūpaṃ, iš prigimties yra mielas, iš prigimties yra malonus, etthesā taṇhā uppajjamānā uppajjati, ten šis troškimas gimdamas gimsta, ettha nivisamānā nivisati. ten jis įsikurdamas įsikuria.

‘‘Rūpasaññā loke… Formos suvokimas pasaulyje… saddasaññā loke… Garso suvokimas pasaulyje… gandhasaññā loke… Kvapo suvokimas pasaulyje… rasasaññā loke… Skonio suvokimas pasaulyje… phoṭṭhabbasaññā loke… Kūnu jaučiamo suvokimas pasaulyje… dhammasaññā loke Proto objekto suvokimas pasaulyje piyarūpaṃ sātarūpaṃ, iš prigimties yra mielas, iš prigimties yra malonus, etthesā taṇhā uppajjamānā uppajjati, ten šis troškimas gimdamas gimsta, ettha nivisamānā nivisati. ten jis įsikurdamas įsikuria.

‘‘Rūpasañcetanā loke… Su forma susijusi čėtana pasaulyje… saddasañcetanā loke… Su garsu susijusi čėtana pasaulyje… gandhasañcetanā loke… Su kvapu susijusi čėtana pasaulyje… rasasañcetanā loke… Su skoniu susijusi čėtana pasaulyje… phoṭṭhabbasañcetanā loke… Su kūnu jaučiamu susijusi čėtana pasaulyje… dhammasañcetanā loke Su proto objektu susijusi čėtana pasaulyje piyarūpaṃ sātarūpaṃ, iš prigimties yra miela, iš prigimties yra maloni, etthesā taṇhā uppajjamānā uppajjati, ten šis troškimas gimdamas gimsta, ettha nivisamānā nivisati. ten jis įsikurdamas įsikuria.

‘‘Rūpataṇhā loke… Formų troškimas pasaulyje… saddataṇhā loke… Garsų troškimas pasaulyje… gandhataṇhā loke… Kvapų troškimas pasaulyje… rasataṇhā loke… Skonių troškimas pasaulyje… phoṭṭhabbataṇhā loke… Kūnu jaučiamo troškimas pasaulyje… dhammataṇhā loke Proto objektų troškimas pasaulyje piyarūpaṃ sātarūpaṃ, iš prigimties yra mielas, iš prigimties yra malonus, etthesā taṇhā uppajjamānā uppajjati, ten šis troškimas gimdamas gimsta, ettha nivisamānā nivisati. ten jis įsikurdamas įsikuria.

‘‘Rūpavitakko loke… Mintis apie formą pasaulyje… saddavitakko loke… Mintis apie garsą pasaulyje… gandhavitakko loke… Mintis apie kvapą pasaulyje… rasavitakko loke… Mintis apie skonį pasaulyje… phoṭṭhabbavitakko loke… Mintis apie kūnu liečiamą pasaulyje… dhammavitakko loke Mintis apie proto objektą pasaulyje piyarūpaṃ sātarūpaṃ, iš prigimties yra mielas, iš prigimties yra malonus, etthesā taṇhā uppajjamānā uppajjati, ten šis troškimas gimdamas gimsta, ettha nivisamānā nivisati. ten jis įsikurdamas įsikuria.

‘‘Rūpavicāro loke… Galvojimas apie formą pasaulyje… saddavicāro loke… Galvojimas apie garsą pasaulyje… gandhavicāro loke… Galvojimas apie kvapą pasaulyje… rasavicāro loke… Galvojimas apie skonį pasaulyje… phoṭṭhabbavicāro loke… Galvojimas apie kūnu jaučiamą pasaulyje… dhammavicāro loke Galvojimas apie proto objektą pasaulyje piyarūpaṃ sātarūpaṃ, iš prigimties yra mielas, iš prigimties yra malonus, etthesā taṇhā uppajjamānā uppajjati, ten šis troškimas gimdamas gimsta, ettha nivisamānā nivisati. ten jis būdamas būna. Idaṃ vuccati, bhikkhave, Tai, vienuoliai, vadinama dukkhasamudayaṃ ariyasaccaṃ. kentėjimo priežasties tauriąja tiesa.

Nirodhasaccaniddeso
Išnykimo tiesos išdėstymas

401. ‘‘Katamañca, bhikkhave, Ir kas, vienuoliai, yra dukkhanirodhaṃ [dukkhanirodho (syā.)] ariyasaccaṃ? kentėjimo išnykimo taurioji tiesa? Yo tassāyeva taṇhāya tai yra to troškimo asesavirāganirodho visiškas užgesimas ir išnykimas, cāgo [jo] atmetimas, paṭinissaggo atsisakymas, mutti išsilavinimas [nuo jo], anālayo [jo] nepriėmimas.

‘‘Sā kho panesā, bhikkhave, taṇhā kattha Bet kurgi, vienuoliai, šis troškimas pahīyamānā pahīyati, pašalinamas būna pašalintas, kattha nirujjhamānā nirujjhati? kur išnykdamas jis išnyksta? Yaṃ loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ, tame kas pasaulyje iš prigimties yra miela, kas iš prigimties yra malonu, etthesā taṇhā pahīyamānā pahīyati, ten šis troškimas pašalinamas būna pašalintas ettha nirujjhamānā nirujjhati. ten išnykdamas jis išnyksta.

‘‘Kiñca loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ? Ir kas pasaulyje iš prigimties yra miela, kas iš prigimties yra malonu? Cakkhu loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ, Akis pasaulyje iš prigimties yra miela, iš prigimties yra maloni, etthesā taṇhā pahīyamānā pahīyati, ten šis troškimas pašalinamas būna pašalintas ettha nirujjhamānā nirujjhati. ten išnykdamas jis išnyksta. Sotaṃ loke…pe… Ausis pasaulyje… ghānaṃ loke… Nosis pasaulyje… jivhā loke… Liežuvis pasaulyje… kāyo loke… Kūnas pasaulyje… mano loke Protas pasaulyje piyarūpaṃ sātarūpaṃ, iš prigimties yra mielas, iš prigimties yra malonus, etthesā taṇhā pahīyamānā pahīyati, ten šis troškimas pašalinamas būna pašalintas ettha nirujjhamānā nirujjhati. ten išnykdamas jis išnyksta.

‘‘Rūpā loke… Formos pasaulyje… saddā loke… Garsai pasaulyje… gandhā loke… Kvapai pasaulyje… rasā loke… Skoniai pasaulyje… phoṭṭhabbā loke… Kūnu jaučiama pasaulyje… dhammā loke Proto objektai pasaulyje piyarūpaṃ sātarūpaṃ, iš prigimties yra mielas, iš prigimties yra malonus, etthesā taṇhā pahīyamānā pahīyati, ten šis troškimas pašalinamas būna pašalintas ettha nirujjhamānā nirujjhati. ten išnykdamas jis išnyksta.

‘‘Cakkhuviññāṇaṃ loke… Akies sąmonė pasaulyje… sotaviññāṇaṃ loke… Ausies sąmonė pasaulyje… ghānaviññāṇaṃ loke… Nosies sąmonė pasaulyje… jivhāviññāṇaṃ loke… Liežuvio sąmonė pasaulyje… kāyaviññāṇaṃ loke… Kūno sąmonė pasaulyje… manoviññāṇaṃ loke Proto sąmonė pasaulyje piyarūpaṃ sātarūpaṃ, iš prigimties yra mielas, iš prigimties yra malonus, etthesā taṇhā pahīyamānā pahīyati, ten šis troškimas pašalinamas būna pašalintas ettha nirujjhamānā nirujjhati. ten išnykdamas jis išnyksta.

‘‘Cakkhusamphasso loke… Akies sąlytis pasaulyje… sotasamphasso loke… Ausies sąlytis pasaulyje… ghānasamphasso loke… Nosies sąlytis pasaulyje… jivhāsamphasso loke… Liežuvio sąlytis pasaulyje… kāyasamphasso loke… Kūno sąlytis pasaulyje… manosamphasso loke Proto sąlytis pasaulyje piyarūpaṃ sātarūpaṃ, iš prigimties yra mielas, iš prigimties yra malonus, etthesā taṇhā pahīyamānā pahīyati, ten šis troškimas pašalinamas būna pašalintas ettha nirujjhamānā nirujjhati. ten išnykdamas jis išnyksta.

‘‘Cakkhusamphassajā vedanā loke… Dėl akies sąlyčio gimstantis jausmas pasaulyje… sotasamphassajā vedanā loke… Dėl ausies sąlyčio gimstantis jausmas pasaulyje… ghānasamphassajā vedanā loke… Dėl nosies sąlyčio gimstantis jausmas pasaulyje…jivhāsamphassajā vedanā loke… Dėl liežuvio sąlyčio gimstantis jausmas pasaulyje… kāyasamphassajā vedanā loke… Dėl kūno sąlyčio gimstantis jausmas pasaulyje… manosamphassajā vedanā loke Dėl proto sąlyčio gimstantis jausmas pasaulyje loke piyarūpaṃ sātarūpaṃ, iš prigimties yra mielas, iš prigimties yra malonus, etthesā taṇhā pahīyamānā pahīyati, ten šis troškimas pašalinamas būna pašalintas ettha nirujjhamānā nirujjhati. ten išnykdamas jis išnyksta.

‘‘Rūpasaññā loke… Formos suvokimas pasaulyje… saddasaññā loke… Garso suvokimas pasaulyje… gandhasaññā loke… Kvapo suvokimas pasaulyje… rasasaññā loke… Skonio suvokimas pasaulyje… phoṭṭhabbasaññā loke… Kūnu jaučiamo suvokimas pasaulyje… dhammasaññā loke Proto objekto suvokimas pasaulyje piyarūpaṃ sātarūpaṃ, iš prigimties yra mielas, iš prigimties yra malonus, etthesā taṇhā pahīyamānā pahīyati, ten šis troškimas pašalinamas būna pašalintas ettha nirujjhamānā nirujjhati. ten išnykdamas jis išnyksta.

‘‘Rūpasañcetanā loke… Su forma susijusi čėtana pasaulyje… saddasañcetanā loke… Su garsu susijusi čėtana pasaulyje… gandhasañcetanā loke… Su kvapu susijusi čėtana pasaulyje… rasasañcetanā loke… Su skoniu susijusi čėtana pasaulyje… phoṭṭhabbasañcetanā loke… Su kūnu jaučiamu susijusi čėtana pasaulyje… dhammasañcetanā loke Su proto objektu susijusi čėtana pasaulyje piyarūpaṃ sātarūpaṃ, iš prigimties yra miela, iš prigimties yra maloni, etthesā taṇhā pahīyamānā pahīyati, ten šis troškimas pašalinamas būna pašalintas ettha nirujjhamānā nirujjhati. ten išnykdamas jis išnyksta.

‘‘Rūpataṇhā loke… Formų troškimas pasaulyje… saddataṇhā loke… Garsų troškimas pasaulyje… gandhataṇhā loke… Kvapų troškimas pasaulyje… rasataṇhā loke… Skonių troškimas pasaulyje… phoṭṭhabbataṇhā loke… Kūnu jaučiamo troškimas pasaulyje… dhammataṇhā loke Proto objektų troškimas pasaulyje piyarūpaṃ sātarūpaṃ, iš prigimties yra mielas, iš prigimties yra malonus, etthesā taṇhā pahīyamānā pahīyati, ten šis troškimas pašalinamas būna pašalintas ettha nirujjhamānā nirujjhati. ten išnykdamas jis išnyksta.

‘‘Rūpavitakko loke… Mintis apie formą pasaulyje… saddavitakko loke… Mintis apie garsą pasaulyje… gandhavitakko loke… Mintis apie kvapą pasaulyje… rasavitakko loke… Mintis apie skonį pasaulyje… phoṭṭhabbavitakko loke… Mintis apie kūnu liečiamą pasaulyje… dhammavitakko loke Mintis apie proto objektą pasaulyje piyarūpaṃ sātarūpaṃ, iš prigimties yra miela, iš prigimties yra maloni, etthesā taṇhā pahīyamānā pahīyati, ten šis troškimas pašalinamas būna pašalintas ettha nirujjhamānā nirujjhati. ten išnykdamas jis išnyksta.

‘‘Rūpavicāro loke… Galvojimas apie formą pasaulyje… saddavicāro loke… Galvojimas apie garsą pasaulyje… gandhavicāro loke… Galvojimas apie kvapą pasaulyje… rasavicāro loke… Galvojimas apie skonį pasaulyje… phoṭṭhabbavicāro loke… Galvojimas apie kūnu jaučiamą pasaulyje… dhammavicāro loke Galvojimas apie proto objektą pasaulyje piyarūpaṃ sātarūpaṃ, iš prigimties yra mielas, iš prigimties yra malonus, etthesā taṇhā pahīyamānā pahīyati, ten šis troškimas pašalinamas būna pašalintas ettha nirujjhamānā nirujjhati. ten išnykdamas jis išnyksta. Idaṃ vuccati, bhikkhave, dukkhanirodhaṃ ariyasaccaṃ.

Maggasaccaniddeso
Kelio tiesos išdėstymas

402. ‘‘Katamañca, bhikkhave, Ir kas, vienuoliai, yra dukkhanirodhagāminī paṭipadā ariyasaccaṃ? kelio, vedančio į kentėjimo išnykimą taurioji tiesa? Ayameva ariyo aṭṭhaṅgiko maggo seyyathidaṃ – tai yra taurusis aštuonialypis kelias, tai yra: sammādiṭṭhi teisingas požiūris, sammāsaṅkappo teisingos mintys, sammāvācā teisinga kalba, sammākammanto teisingas veiksmas, sammāājīvo teisingas pragyvenimo šaltinis, sammāvāyāmo teisinga pastanga, sammāsati teisingas atidumas, sammāsamādhi teisingas susitelkimas.

“Katamā ca, bhikkhave, sammādiṭṭhi? Ir kas, vienuoliai, yra teisingas požiūris? Yaṃ kho, bhikkhave, Vienuoliai, tai, kas yra dukkhe ñāṇaṃ, kentėjimo žinojimas, dukkhasamudaye ñāṇaṃ, kentėjimo priežasties žinojimas, dukkhanirodhe ñāṇaṃ, kentėjimo išnykimo žinojimas, dukkhanirodhagāminiyā paṭipadāya ñāṇaṃ – kelio vedančio į kentėjimo išnykimą žinojimas ayaṃ vuccati, bhikkhave, sammādiṭṭhi. yra, vienuoliai, vadinama teisingu požiūriu.

“Katamo ca, bhikkhave, sammāsaṅkappo? Ir kas, vienuoliai, yra teisingas ketinimas? Yo kho, bhikkhave, Vienuoliai, tai, kas yra nekkhammasaṅkappo, ketinimas atsižadėti, abyāpādasaṅkappo, ketinimas nepagrįstas pikta valia, avihiṃsāsaṅkappo – ketinimas nežaloti ayaṃ vuccati, bhikkhave, sammāsaṅkappo. yra, vienuoliai, vadinama teisingu ketinimu.

“Katamā ca, bhikkhave, sammāvācā? Ir kas, vienuoliai, yra teisinga kalba? Yā kho, bhikkhave, Vienuoliai, tai, kas yra musāvādā veramaṇī, susilaikymas nuo melagystės, pisuṇāya vācāya veramaṇī, susilaikymas nuo šmeižto, pharusāya vācāya veramaṇī, susilaikymas nuo šiurkščios kalbos, samphappalāpā veramaṇī – susilaikymas nuo tuščių plepalų ayaṃ vuccati, bhikkhave, sammāvācā. yra, vienuoliai, vadinama teisinga kalba.

“Katamo ca, bhikkhave, sammākammanto? Ir kas, vienuoliai, yra teisingas veiksmas? Yā kho, bhikkhave, Vienuoliai, tai, kas yra pāṇātipātā veramaṇī, susilaikymas nuo žudymo, adinnādānā veramaṇī, susilaikymas nuo netiesos sakymo, kāmesumicchācārā veramaṇī susilaikymas nuo ištvirkavimo ayaṃ vuccati, bhikkhave, sammākammanto. yra, vienuoliai, vadinama teisingu veiksmu.

“Katamo ca, bhikkhave, sammāājīvo? Ir kas, vienuoliai, yra teisingas pragyvenimo šaltinis? Idha, bhikkhave, ariyasāvako Štai, vienuoliai, tauriųjų mokinys micchāājīvaṃ pahāya atsisakęs neteisingo pragyvenimo šaltinio, sammāājīvena jīvitaṃ kappeti – verčiasi teisingu pragyvenimo šaltiniu. ayaṃ vuccati, bhikkhave, sammāājīvo. Tai, vienuoliai, vadinama teisingu pragyvenimo šaltiniu.

“Katamo ca, bhikkhave, sammāvāyāmo? Ir kas, vienuoliai, yra teisinga pastanga? Idha, bhikkhave, bhikkhu Štai, vienuoliai, vienuolis anuppannānaṃ pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ anuppādāya chandaṃ janeti užsidega noru, kad neatsiradusios blogos, nedoros būsenos neatsirastų - vāyamati vīriyaṃ ārabhati jis deda pastangas, skatina energingumą, cittaṃ paggaṇhāti padahati, intensyviai naudoja protą, siekia to; uppannānaṃ pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ pahānāya chandaṃ janeti…pe… užsidega noru pašalinti atsiradusias blogas, nedoras būsenas…. anuppannānaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ uppādāya chandaṃ janeti…pe… užsidega noru, kad neatsiradusios doros būsenos atsirastų… uppannānaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ ṭhitiyā asammosāya bhiyyobhāvāya vepullāya bhāvanāya pāripūriyā chandaṃ janeti užsidega noru atsiradusias doras būsenas įtvirtinti, padaryti neabejotinomis, dauginti, visiškai išvystyti, ištobulinti - vāyamati vīriyaṃ ārabhati jis deda pastangas, skatina energingumą, cittaṃ paggaṇhāti padahati, intensyviai naudoja protą, siekia to. ayaṃ vuccati, bhikkhave, sammāvāyāmo. Tai, vienuoliai, vadinama teisinga pastanga.

“Katamā ca, bhikkhave, sammāsati? Ir kas, vienuoliai, yra teisingas atidumas? Idha, bhikkhave, bhikkhu Štai, vienuoliai, vienuolis kāye kāyānupassī viharati ātāpī sampajāno satimā, gyvena kontenpliuodamas kūną kūne, būdamas uolus, su aiškiu supratimu, atidus, vineyya loke abhijjhādomanassaṃ; be godulio ir nepasitenkinimo pasauliu; vedanāsu vedanānupassī viharati ātāpī sampajāno satimā, gyvena kontenpliuodamas jausmus jausmuose, būdamas uolus, su aiškiu supratimu, atidus, vineyya loke abhijjhādomanassaṃ; be godulio ir nepasitenkinimo pasauliu; citte cittānupassī viharati ātāpī sampajāno satimā, gyvena kontenpliuodamas protą prote, būdamas uolus, su aiškiu supratimu, atidus, vineyya loke abhijjhādomanassaṃ; be godulio ir nepasitenkinimo pasauliu; dhammesu dhammānupassī viharati ātāpī sampajāno satimā, gyvena kontenpliuodamas reiškinius reiškiniuose, būdamas uolus, su aiškiu supratimu, atidus, vineyya loke abhijjhādomanassaṃ be godulio ir nepasitenkinimo pasauliu. – ayaṃ vuccati, bhikkhave, sammāsati. Tai, vienuoliai, vadinama teisingu atidumu.

“Katamo ca, bhikkhave, sammāsamādhi? Ir kas, vienuoliai, yra teisingas susitelkimas? Idha, bhikkhave, bhikkhu Štai, vienuoliai, vienuolis vivicceva kāmehi, vivicca akusalehi dhammehi atsiskyręs nuo juslinių malonumų, atsiskyręs nuo nedorių būsenų savitakkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ pītisukhaṃ paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati. pasiekia pirmąją džhaną, kurioje yra pirminis minties pritaikymas, ilgalaikis minties taikymas bei dėl atsiskyrimo gimę gėrėjimasi ir laimė; ir būna joje. Vitakkavicārānaṃ vūpasamā Kai liaunasi pradinis minties pritaikymas ir ilgalaikis minties taikymas, vienuolis ajjhattaṃ sampasādanaṃ cetaso ekodibhāvaṃ avitakkaṃ avicāraṃ samādhijaṃ pītisukhaṃ dutiyaṃ jhānaṃ upasampajja viharati. su iš vidaus nurimusiu protu sutelktu į vieną [objektą] pasiekia antrąją džhaną, kurioje nėra pradinio minties pritaikymo bei ilgalaikio minties taikymo, bet yra dėl susitelkimo gimę gėrėjimasis ir laimė; ir būna joje. Pītiyā ca virāgā Išblėsus gėrėjimuisi upekkhako ca viharati sato sampajāno, [jis yra] lygiažiūris, atidus ir aiškiai suprantantis sukhañca kāyena paṭisaṃvedeti, bei kūnu patyria laimę, yaṃ taṃ ariyā ācikkhanti – ‘upekkhako satimā sukhavihārī’ti, tatiyaṃ jhānaṃ upasampajja viharati. jis pasiekia trečiąją džhaną ir būna joje, taurieji nupasakoja tai taip: „jis yra laimingas, lygiažiūris ir atidus“. Sukhassa ca pahānā dukkhassa ca pahānā Atsisakęs malonumo ir skausmo, pubbeva somanassadomanassānaṃ atthaṅgamā išnykus ankstesniems laimei ir nusiminimui, adukkhamasukhaṃ upekkhāsatipārisuddhiṃ catutthaṃ jhānaṃ upasampajja viharati. pasiekia ketvirtąją džhaną, kuri nėra nei maloni, nei skausminga, su atidumo išgryninta lygiažiūra; ir būna joje. ayaṃ vuccati, bhikkhave, sammāsamādhi. Tai, vienuoliai, vadinama teisingu susitelkimu. Idaṃ vuccati, bhikkhave, Tai, vienuoliai, vadinama dukkhanirodhagāminī paṭipadā ariyasaccaṃ. kelio, vedančio į kentėjimo išnykimą tauriąja tiesa.

‘‘Iti ajjhattaṃ vā dhammesu dhammānupassī viharati, Taip, jis gyvena kontenpliuodamas reiškinius reiškiniuose viduje, bahiddhā vā dhammesu dhammānupassī viharati, arba gyvena kontenpliuodamas reiškinius reiškiniuose išorėje, ajjhattabahiddhā vā dhammesu dhammānupassī viharati arba gyvena kontenpliuodamas reiškinius reiškiniuose ir viduje, ir išorėje. samudayadhammānupassī vā dhammesu viharati, Jis gyvena kontenpliuodamas atsiradimo prigimtį reiškiniuose, vayadhammānupassī vā dhammesu viharati, arba gyvena kontenpliuodamas irimo prigimtį reiškinių atžvilgiu, samudayavayadhammānupassī vā dhammesu viharati arba gyvena kontenpliuodamas atsiradimo ir irimo prigimtį reiškinių atžvilgiu. ‘atthi dhammā’ ti vā panassa Arba „yra reiškiniai“ jame sati paccupaṭṭhitā hoti yra įsteigtas atidumas, yāvadeva ñāṇamattāya paṭissatimattāya, toks, kad to pakanka žinojimui ir besitęsiančiam atidumui. anissito ca viharati, Jis gyvena nepriklausomas na ca kiñci loke upādiyati. ir pasaulyje prie nieko neprisiriša. Evampi kho, bhikkhave, bhikkhu Taip irgi, vienuoliai, vienuolis dhammesu dhammānupassī viharati catūsu ariyasaccesu. gyvena kontenpliuodamas reiškinius reiškiniuose surištus su keturiomis tauriosiomis tiesomis.

‘‘Yo hi koci, bhikkhave, Bet kas, vienuoliai, ime cattāro satipaṭṭhāne evaṃ bhāveyya sattavassāni, septyneris metus taip vystęs šiuos keturis atidumo įsteigimus, tassa dvinnaṃ phalānaṃ aññataraṃ phalaṃ pāṭikaṅkhaṃ gali tikėtis vieno iš šių dviejų vaisių: diṭṭheva dhamme aññā; [arahanto] žinojimo čia ir dabar sati vā upādisese anāgāmitā. arba, jei vis dar yra gyvenimo kuro [priklausomybės nuo būties], anagamio [būvio].

‘‘Tiṭṭhantu, bhikkhave, sattavassāni. Ką jau ten, vienuoliai, septyneri metai. Yo hi koci, bhikkhave, Bet kas, vienuoliai, ime cattāro satipaṭṭhāne evaṃ bhāveyya cha vassāni…pe… taip vystęs šiuos keturis atidumo įsteigimus šešeris metus… pañca vassāni… penkeris metus… cattāri vassāni… ketveris metus… tīṇi vassāni… trejis metus… dve vassāni… dvejis metus… ekaṃ vassaṃ… vieneris metus… tiṭṭhatu, bhikkhave, ekaṃ vassaṃ. Ką jau ten, vienuoliai, vieneri metai. Yo hi koci, bhikkhave, Bet kas, vienuoliai, kas ime cattāro satipaṭṭhāne evaṃ bhāveyya sattamāsāni, septynis mėnesius taip vystytų šiuos keturis atidumo įsteigimus, tassa dvinnaṃ phalānaṃ aññataraṃ phalaṃ pāṭikaṅkhaṃ gali tikėtis vieno iš šių dviejų vaisių: diṭṭheva dhamme aññā; [arahanto] žinojimo čia ir dabar sati vā upādisese anāgāmitā. arba, jei vis dar yra gyvenimo kuro [priklausomybės nuo būties], anagamio [būvio].

‘‘Tiṭṭhantu, bhikkhave, satta māsāni. Ką jau ten, vienuoliai, sepnyni mėnesiai. Yo hi koci, bhikkhave, Bet kas, vienuoliai, ime cattāro satipaṭṭhāne evaṃ bhāveyya cha māsāni…pe… taip vystęs šiuos keturis atidumo įsteigimus šešis mėnesius… pañca māsāni… penkis mėnesius… cattāri māsāni… keturis mėnesius… tīṇi māsāni … trys mėnesius… dve māsāni… dvejus mėnesius… ekaṃ māsaṃ… vieną mėnesį… aḍḍhamāsaṃ… pusę mėnesio… tiṭṭhatu, bhikkhave, aḍḍhamāso. Ką jau ten, vienuoliai, pusė mėnesio. Yo hi koci, bhikkhave, Bet kas, vienuoliai, kas ime cattāro satipaṭṭhāne evaṃ bhāveyya sattāhaṃ, taip vystęs šiuos keturis atidumo įsteigimus septynias dienas tassa dvinnaṃ phalānaṃ aññataraṃ phalaṃ pāṭikaṅkhaṃ gali tikėtis vieno iš šių dviejų vaisių: diṭṭheva dhamme aññā; [arahanto] žinojimo čia ir dabar sati vā upādisese anāgāmitā. arba, jei vis dar yra gyvenimo kuro [priklausomybės nuo būties], anagamio [būvio].

‘‘Ekāyano ayaṃ, bhikkhave, maggo Vienuoliai, šis yra tiesioginis kelias sattānaṃ visuddhiyā, į būtybių apsivalymą, sokaparidevānaṃ samatikkamāya liūdesio ir raudojimo įveikimą, dukkhadomanassānaṃ atthaṅgamāya skausmo ir nusiminimo išnykimą, ñāyassa adhigamāya žinojimo pasiekimą, nibbānassa sacchikiriyāya, Nirvanos patyrimą. yadidaṃ cattāro satipaṭṭhānāti. Tai yra keturi atidumo įsteigimai. Iti yaṃ taṃ vuttaṃ, Taip tai buvo pasakyta, idametaṃ paṭicca vutta’’ nti. dėl šios priežasties tai buvo pasakyta.

Idamavoca bhagavā. Tai pasakė Palaimintasis. Attamanā te bhikkhū Pamaloninti tie vienuoliai bhagavato bhāsitaṃ abhinandunti. džiaugėsi Palaimintojo kalba.

← Ankst

  1. Lygiažiūra (upekkha) - ne abejingumo, bet bešališko požiūrio į reiškinius prasme; pirmenybės neteikimas, nenusistatymas prieš nieką.