Sāmaññaphalasuttaṃ Atsiskyrimo vaisiai (DN 2)

Home > Vertimai > Samannaphala p3

9. Sañcayabelaṭṭhaputtavādo
Sančajos Belathaputos doktrina

179. “Ekamidāhaṃ, bhante, samayaṃ Štai vieną kartą, gerbiamasis, yena sañcayo belaṭṭhaputto tenupasaṅkamim; aš nuėjau pas Sančają Belathaputą upasaṅkamitvā sañcayena belaṭṭhaputtena saddhiṃ sammodiṃ. atėjęs pas Sančają Belathaputą apsikeičiau su juo mandagiais sveikinimais. Sammodanīyaṃ kathaṃ sāraṇīyaṃ vītisāretvā ekamantaṃ nisīdiṃ. Apsikeitus mandagiais sveikinimais ir draugiškais žodžiais atsisėdau iš šono. Ekamantaṃ nisinno kho ahaṃ, bhante, sañcayaṃ belaṭṭhaputtaṃ etadavocaṃ – Sėdint gi iš šono aš, gerbiamasis, štai ką pasakiau Sančajai Belathaputai: ‘yathā nu kho imāni, bho sañcaya, Na gi yra, gerbiamas Sančaja, puthusippāyatanāni…pe… įvairių amatų žmonės… Sakkā nu kho, bho sañcaya, Nagi ar įmanoma, gerbiamas Sančaja, evameva diṭṭheva dhamme sandiṭṭhikaṃ sāmaññaphalaṃ paññapetu”nti? kad būtų nurodyti panašiai, čia pat ir iškart, regimi atsiskyrimo vaisiai?”

180. “Evaṃ vutte, bhante, “Kai tai buvo pasakyta, gerbiamasis, sañcayo belaṭṭhaputto maṃ etadavoca – Sančaja Belathaputa man štai ką pasakė: ‘atthi paro lokoti iti ce maṃ pucchasi, “Jei manęs paklaustum, ar yra kitas pasaulis, atthi paro lokoti iti ce me assa, ir aš manyčiau, kad yra kitas pasaulis, atthi paro lokoti iti te naṃ byākareyyaṃ. aš pasakyčiau, kad yra kitas pasaulis. Evantipi me no, tathātipi me no, aññathātipi me no, notipi me no, no notipi me no. Bet aš nemanau, kad ‘taip’ ir nemanau, kad ‘panašiai’, nemanau, kad ‘kitaip’ ir nemanau, kad ‘ne’, nemanau, kad ne ‘ne’. Natthi paro loko…pe… Nėra kito pasaulio… atthi ca natthi ca paro loko…pe… Yra ir nėra kito pasaulio… nevatthi na natthi paro loko…pe… Nei yra, nei nėra kito pasaulio… atthi sattā opapātikā…pe… Yra savaime gimusios būtybės… natthi sattā opapātikā…pe… Nėra savaime gimusių būtybių… atthi ca natthi ca sattā opapātikā…pe… Yra ir nėra savaime gimusių būtybių… nevatthi na natthi sattā opapātikā…pe… Nei yra, nei nėra savaime gimusių būtybių… atthi sukatadukkaṭānaṃ kammānaṃ phalaṃ vipāko…pe… Geri ir blogi veiksmai duoda vaisių, rezultatų… natthi sukatadukkaṭānaṃ kammānaṃ phalaṃ vipāko…pe… Geri ir blogi veiksmai neduoda vaisių, rezultatų… atthi ca natthi ca sukatadukkaṭānaṃ kammānaṃ phalaṃ vipāko…pe… Geri ir blogi veiksmai ir duoda, ir neduoda vaisių, rezultatų… nevatthi na natthi sukatadukkaṭānaṃ kammānaṃ phalaṃ vipāko…pe… Geri ir blogi veiksmai nei duoda, nei neduoda vaisių, rezultatų… hoti tathāgato paraṃ [59] maraṇā…pe… Tathagata egzistuoja po mirties… na hoti tathāgato paraṃ maraṇā…pe… Tathagata neegzistuoja po mirties… hoti ca na ca hoti tathāgato paraṃ maraṇā…pe… Tathāgata ir egzistuoja, ir neegzistuoja po mirties… neva hoti na na hoti tathāgato paraṃ maraṇāti Tathagata nei egzistuoja, nei neegzistuoja po mirties” iti ce maṃ pucchasi, jei manęs paklaustum neva hoti na na hoti tathāgato paraṃ maraṇāti iti ce me assa, ir aš manyčiau, kad Tathagata nei egzistuoja, nei neegzistuoja po mirties, neva hoti na na hoti tathāgato paraṃ maraṇāti iti te naṃ byākareyyaṃ. aš pasakyčiau, kad Tathagata nei egzistuoja, nei neegzistuoja po mirties. Evantipi Evantipi me no, tathātipi me no, aññathātipi me no, notipi me no, no notipi me no’ti. Bet aš nemanau, kad ‘taip’ ir nemanau, kad ‘panašiai’, nemanau, kad ‘kitaip’ ir nemanau, kad ‘ne’, nemanau, kad ne ‘ne’.

181. “Itthaṃ kho me, bhante, Štai taip, gerbiamasis, man sañcayo belaṭṭhaputto sandiṭṭhikaṃ sāmaññaphalaṃ puṭṭho Sančaja Belathaputa paklaustas apie čia pat ir iškart regimus atsiskyrimo vaisius samāno vikkhepaṃ byākāsi. atsakė išsisukinėjimu. Seyyathāpi, bhante, ambaṃ vā puṭṭho Panašiai kaip kažkas paklaustas koks yra mangas, labujaṃ byākareyya, būtų aprašęs duonmedžio vaisių, labujaṃ vā puṭṭho ambaṃ byākareyya; ar paklaustas koks yra duonmedžio vaisius, būtų aprašęs mangą; evameva kho me, bhante, lygiai gi taip, gerbiamasis, man sañcayo belaṭṭhaputto sandiṭṭhikaṃ sāmaññaphalaṃ puṭṭho Sančaja Belathaputa paklaustas apie čia pat ir iškart regimus atsiskyrimo vaisius samāno vikkhepaṃ byākāsi. atsakė išsisukinėjimu. Tassa mayhaṃ, bhante, etadahosi – Tuomet aš, gerbiamasis, taip pagalvojau: ‘kathañhi nāma mādiso Na kodėl gi toks kaip aš samaṇaṃ vā brāhmaṇaṃ vā vijite vasantaṃ kai yra gyvų atsiskyrėlių ir brahmanų apasādetabbaṃ maññeyyā’ti. pagalvočiau, kad reiktų prieštarauti. So kho ahaṃ, bhante, Aš gi, gerbiamasis, ta sañcayassa belaṭṭhaputtassa bhāsitaṃ Sančajos Belathaputos kalba neva abhinandiṃ nappaṭikkosiṃ. nei džiaugiausi, nei ją išpeikiau. Anabhinanditvā appaṭikositvā anattamano, Nepasidžiaugęs, neišpeikęs, [nors ir] nepatenkintas, anattamanavācaṃ anicchāretvā, neišreiškęs nepasitenkinimo tameva vācaṃ anuggaṇhanto anikkujjanto nepriimdamas tos kalbos uṭṭhāyāsanā pakkamiṃ. atsistojau ir išėjau.”

10. Paṭhamasandiṭṭhikasāmaññaphalaṃ
Pirmasis čia pat ir iškart regimas atsiskyrimo vaisius

182. “Sohaṃ, bhante, bhagavantampi pucchāmi – Tai aš, gerbiamasis, Palaimintojo taip pat paklausiu: ‘yathā nu kho imāni, bhante, Na gi yra, gerbiamasis, puthusippāyatanāni, įvairių amatų žmonės, seyyathidaṃ – tokie kaip: hatthārohā assārohā dramblių treneriai, arklių treneriai, rathikā kavalerijos kariai, dhanuggahā lankininkai, celakā vėliavininkai, calakā maršalai piṇḍadāyakā atsakingieji už proviziją, uggā rājaputtā didieji karininkai, pakkhandino žvalgai, mahānāgā sūrā narsuoliai, herojai, cammayodhino šarvuoti raiteliai, dāsikaputtā vergai, āḷārikā virėjai, kappakā kirpėjai, nhāpakā pirtininkai, sūdā konditeriai, mālākārā floristai, rajakā skalbėjai, pesakārā audėjai, naḷakārā krepšių pynėjai, kumbhakārā puodžiai, gaṇakā matematikai, muddikā buhalteriai, yāni vā panaññānipi evaṃgatāni puthusippāyatanāni, ir bet kokie kiti panašaus pobūdžio amatininkai, te diṭṭheva dhamme sandiṭṭhikaṃ sippaphalaṃ upajīvanti; jie pragyvena iš čia pat ir iškart matomų tų amatų vaisių; te tena attānaṃ sukhenti pīṇenti, taip jie neša laimę ir džiaugsmą sau, mātāpitaro sukhenti pīṇenti, taip jie neša laimę ir džiaugsmą tėvams, puttadāraṃ sukhenti pīṇenti, taip jie neša laimę ir džiaugsmą žmonai ir vaikams, mittāmacce sukhenti pīṇenti, taip jie neša laimę ir džiaugsmą draugams, samaṇabrāhmaṇesu uddhaggikaṃ patiṭṭhapenti sovaggikaṃ sukhavipākaṃ saggasaṃvattanikaṃ. jie įsteigia dvasiškai naudingus aukojimus, dovanas atsiskyrėliams ir brahmanams, kurie veda į dangiškas karalystes, duoda palaimingus rezultatus, atgimimą danguje. Sakkā nu kho me [60], bhante, Nagi ar įmanoma, gerbiamasis, evameva diṭṭheva dhamme sandiṭṭhikaṃ sāmaññaphalaṃ paññapetu”nti? kad būtų nurodyti panašiai, čia pat ir iškart, regimi atsiskyrimo vaisiai?”

183. “Sakkā, mahārāja. “Įmanoma, karaliau. Tena hi, mahārāja, taññevettha paṭipucchissāmi. Bet paklausiu, karaliau, tavęs kai ko atgal. Yathā te khameyya, tathā naṃ byākareyyāsi. Kaip tau atrodo tinkamai, taip ir atsakyki. Taṃ kiṃ maññasi, mahārāja, Kaip tu manai, karaliau, idha te assa puriso dāso kammakāro [kammakaro (sī. syā. kaṃ. pī.)] štai, vienas žmogus būtų tavo vergas, tarnas pubbuṭṭhāyī pacchānipātī kiṅkārapaṭissāvī, jis keltųsi ankščiau už tave, eitų miegoti vėliau už tave, darytų tai ką lieptas, manāpacārī piyavādī mukhullokako [mukhullokiko (syā. kaṃ. ka.)]. maloniai elgtusi, tartų mielus žodžius, žiūrėtų į [tavo] veidą [ar esi patenkintas ir laimingas]. Tassa evamassa – Jis pagalvotų taip: ‘acchariyaṃ, vata bho, abbhutaṃ vata bho, “Kokie nuostabūs, kokie stulbinantys puññānaṃ gati, puññānaṃ vipāko. nuopelnų keliai, nuopelnų vaisiai! Ayañhi rājā māgadho ajātasattu vedehiputto manusso; Juk štai Magadhos karalius Adžatasatus Vedehiputas yra žmogus; ahampi manusso. aš irgi esu žmogus. Ayañhi rājā māgadho ajātasattu vedehiputto Ir šis Magadhos karalius Adžatasatus Vedehiputas pañcahi kāmaguṇehi samappito apdovanotas, turintis, aprūpintas penkiais jusliniais malonumais, samaṅgībhūto pramogauja, devo maññe. aš manyčiau, lyg dievas. Ahaṃ panamhissa Bet aš gi esu jo dāso kammakāro vergas, tarnas pubbuṭṭhāyī pacchānipātī kiṅkārapaṭissāvī, keliuosi ankščiau, einu miegoti vėliau, darau tai ką lieptas, manāpacārī piyavādī mukhullokako. maloniai elgiuosi, tariu mielus žodžius, žiūriu į veidą. So vatassāhaṃ puññāni kareyyaṃ. Aš galėčiau užsitarnauti nuopelnus tokius pat kaip jo [ir būti kaip jis]. Yaṃnūnāhaṃ kesamassuṃ ohāretvā Kodėl gi man dabar nenusiskutus plaukų, kāsāyāni vatthāni acchādetvā neapsirengus geltonais apdarais, agārasmā anagāriyaṃ pabbajeyya’nti. ir nežengus pirmyn iš namų į benamį gyvenimą?! So aparena samayena kesamassuṃ ohāretvā Vėliau, nusiskutus plaukus, kāsāyāni vatthāni acchādetvā apsirengus geltonais apdarais, agārasmā anagāriyaṃ pabbajeyya. jis žengtų pirmyn iš namų į benamį gyvenimą. So evaṃ pabbajito samāno kāyena saṃvuto vihareyya, Taip būdamas atsiskyrėliu jis gyventų susitvardęs kūną, vācāya saṃvuto vihareyya, gyventų susitvardęs kalbą, manasā saṃvuto vihareyya, gyventų susitvardęs protą, ghāsacchādanaparamatāya santuṭṭho, pasitenkinęs minimaliu maistu ir drabužiais, abhirato paviveke. besidžiaugdamas vienuma. Taṃ ce te purisā evamāroceyyuṃ – Ir jei tau žmonės taip praneštų: ‘yagghe deva jāneyyāsi, “O jūsų didenybe, turėtumėte žinoti, yo te so puriso [yo te puriso (sī. ka.)] dāso kammakāro tas žmogus, jūsų vergas, tarnas, pubbuṭṭhāyī pacchānipātī kiṅkārapaṭissāvī kuris kėlėsi ankščiau, ėjo miegoti vėliau, darė tai ką lieptas, manāpacārī piyavādī mukhullokako; maloniai elgėsi, tarė mielus žodžius, žiūrėjo į veidą; so, deva, kesamassuṃ ohāretvā kāsāyāni vatthāni jis, didenybe, nusiskutęs plaukus, apsirengęs geltonais drabužiais, acchādetvā agārasmā anagāriyaṃ pabbajito. žengė pirmyn iš namų į benamį gyvenimą. So evaṃ pabbajito samāno kāyena saṃvuto viharati, Taip būdamas atsiskyrėliu jis gyvena susitvardęs kūną, vācāya saṃvuto viharati, gyvena susitvardęs kalbą, manasā saṃvuto viharati, gyvena susitvardęs protą, ghāsacchādanaparamatāya santuṭṭho, pasitenkinęs minimaliu maistu ir drabužiais, abhirato paviveke’ti. besidžiaugdamas vienuma.” Api nu tvaṃ evaṃ vadeyyāsi – Ar tuomet sakytumei: ‘etu me, bho, so puriso, “Gerbiamas, tegul tas žmogus ateina pas mane, punadeva hotu dāso kammakāro tegul ir vėl jis būna vergu, tarnu, pubbuṭṭhāyī pacchānipātī kiṅkārapaṭissāvī kuris keliasi ankščiau, eina miegoti vėliau, daro tai ką lieptas, manāpacārī piyavādī mukhullokako’ti? maloniai elgiasi, taria mielus žodžius, žiūri į veidą!’?

184. “No hetaṃ, bhante. Na gi ne, gerbiamasis. Atha kho naṃ mayameva abhivādeyyāmapi[61], Tada gi mes šį ir pagerbtume, paccuṭṭheyyāmapi, ir atsikeltume pasveikinant, āsanenapi nimanteyyāma, ir paruoštume vietą atsisėsti, abhinimanteyyāmapi naṃ cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānappaccayabhesajjaparikkhārehi, ir padovanotume jam tokias būtinybes kaip apdarai, maistas, būstas, vaistai, dhammikampissa rakkhāvaraṇaguttiṃ saṃvidaheyyāmā”ti. ir parūpintume tinkamą apsaugą, priedangą bei gynybą.”

185. “Taṃ kiṃ maññasi, mahārāja, “Kaip manai, karaliau, yadi evaṃ sante hoti vā sandiṭṭhikaṃ sāmaññaphalaṃ no vā”ti? tokiu atveju ar yra čia pat ir iškart regimas atsiskyrimo vaisius, ar ne?” “Addhā kho, bhante, evaṃ sante hoti sandiṭṭhikaṃ sāmaññaphala”nti. “Kaip gi, gerbiamasis, tokiu atveju yra čia pat ir iškart regimas atsiskyrimo vaisius”. “Idaṃ kho te, mahārāja, mayā paṭhamaṃ diṭṭheva dhamme sandiṭṭhikaṃ sāmaññaphalaṃ paññatta”nti. “Štai gi, karaliau, nurodžiau tau pirmąjį čia pat ir iškart regimą atsiskyrimo vaisių.”

11. Dutiyasandiṭṭhikasāmaññaphalaṃ
Antrasis čia pat ir iškart regimas atsiskyrimo vaisius

186. “Sakkā pana, bhante, Na bet ar įmanoma, gerbiamasis, aññampi evameva diṭṭheva dhamme sandiṭṭhikaṃ sāmaññaphalaṃ paññapetu”nti? kad būtų nurodytas kitas panašiai, čia pat ir iškart, regimas atsiskyrimo vaisius?” “Sakkā, mahārāja. “Įmanoma, karaliau. Tena hi, mahārāja, taññevettha paṭipucchissāmi. Bet paklausiu, karaliau, tavęs kai ko atgal. Yathā te khameyya, tathā naṃ byākareyyāsi. Kaip tau atrodo tinkamai, taip ir atsakyki. Taṃ kiṃ maññasi, mahārāja, Kaip tu manai, karaliau, idha te assa puriso Štai, vienas iš tavo žmonių būtų kassako gahapatiko žemdirbys, žemdirbys, namų savininkas, karakārako rāsivaḍḍhako. darbininkas, mokesčių mokėtojas. Tassa evamassa – Jis pagalvotų taip: ‘acchariyaṃ, vata bho, abbhutaṃ vata bho, “Kokie nuostabūs, kokie stulbinantys puññānaṃ gati, puññānaṃ vipāko. nuopelnų keliai, nuopelnų vaisiai! Ayañhi rājā māgadho ajātasattu vedehiputto manusso; Juk štai Magadhos karalius Adžatasatus Vedehiputas yra žmogus; ahampi manusso. aš irgi esu žmogus. Ayañhi rājā māgadho ajātasattu vedehiputto Ir šis Magadhos karalius Adžatasatus Vedehiputas pañcahi kāmaguṇehi samappito apdovanotas, turintis, aprūpintas penkiais jusliniais malonumais, samaṅgībhūto pramogauja, devo maññe. aš manyčiau, lyg dievas. Ahaṃ panamhissa Bet aš gi esu jo kassako gahapatiko žemdirbys, namų savininkas, karakārako rāsivaḍḍhako. darbininkas, mokesčių mokėtojas. So vatassāhaṃ puññāni kareyyaṃ. Aš galėčiau užsitarnauti nuopelnus tokius pat kaip jo [ir būti kaip jis]. Yaṃnūnāhaṃ kesamassuṃ ohāretvā Kodėl gi man dabar nenusiskutus plaukų, kāsāyāni vatthāni acchādetvā neapsirengus geltonais apdarais, agārasmā anagāriyaṃ pabbajeyya’nti. ir nežengus pirmyn iš namų į benamį gyvenimą?!” “So aparena samayena appaṃ vā bhogakkhandhaṃ pahāya Vėliau, palikęs ar mažus turtus, mahantaṃ vā bhogakkhandhaṃ pahāya, ar palikęs didelius turtus, appaṃ vā ñātiparivaṭṭaṃ pahāya palikęs ar mažą giminių ratą, mahantaṃ vā ñātiparivaṭṭaṃ pahāya ar palikęs didelį giminių ratą, kesamassuṃ ohāretvā nusiskutus plaukus, kāsāyāni vatthāni acchādetvā apsirengus geltonais apdarais, agārasmā anagāriyaṃ pabbajeyya. jis žengtų pirmyn iš namų į benamį gyvenimą. So evaṃ pabbajito samāno kāyena saṃvuto vihareyya, Taip būdamas atsiskyrėliu jis gyventų susitvardęs kūną, vācāya saṃvuto vihareyya, gyventų susitvardęs kalbą, manasā saṃvuto vihareyya, gyventų susitvardęs protą, ghāsacchādanaparamatāya santuṭṭho, pasitenkinęs minimaliu maistu ir drabužiais, abhirato paviveke. besidžiaugdamas vienuma. Taṃ ce te purisā evamāroceyyuṃ – Ir jei tau žmonės taip praneštų: ‘yagghe deva jāneyyāsi, “O jūsų didenybe, turėtumėte žinoti, yo te so puriso [yo te puriso (sī.)] kassako gahapatiko žemdirbys, namų savininkas, karakārako rāsivaḍḍhako; darbininkas, mokesčių mokėtojas; so, deva, kesamassuṃ ohāretvā kāsāyāni vatthāni jis, didenybe, nusiskutęs plaukus, apsirengęs geltonais drabužiais, acchādetvā agārasmā anagāriyaṃ pabbajito. žengė pirmyn iš namų į benamį gyvenimą. So evaṃ pabbajito samāno kāyena saṃvuto viharati, Taip būdamas atsiskyrėliu jis gyvena susitvardęs kūną, vācāya saṃvuto viharati, gyvena susitvardęs kalbą, manasā saṃvuto viharati, gyvena susitvardęs protą, ghāsacchādanaparamatāya [62] santuṭṭho, pasitenkinęs minimaliu maistu ir drabužiais, abhirato paviveke’ti. besidžiaugdamas vienuma.” Api nu tvaṃ evaṃ vadeyyāsi – Ar tuomet sakytumei: ‘etu me, bho, so puriso, Gerbiamas, tegul tas žmogus ateina pas mane, punadeva hotu kassako gahapatiko tegul vėl būna žemdirbiu, namų savininku, karakārako rāsivaḍḍhako’ti? darbininku, mokesčių mokėtoju!”

187. “No hetaṃ, bhante. Na gi ne, gerbiamasis. Atha kho naṃ mayameva abhivādeyyāmapi, Tada gi mes šį ir pagerbtume, paccuṭṭheyyāmapi, ir atsikeltume pasveikinant, āsanenapi nimanteyyāma, ir paruoštume vietą atsisėsti, abhinimanteyyāmapi naṃ cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānappaccayabhesajjaparikkhārehi, ir padovanotume jam tokias būtinybes kaip apdarai, maistas, būstas, vaistai, dhammikampissa rakkhāvaraṇaguttiṃ saṃvidaheyyāmā”ti. ir parūpintume tinkamą apsaugą, priedangą bei gynybą.”

188. “Taṃ kiṃ maññasi, mahārāja? “Kaip manai, karaliau, Yadi evaṃ sante hoti vā sandiṭṭhikaṃ sāmaññaphalaṃ no vā”ti? tokiu atveju ar yra čia pat ir iškart regimas atsiskyrimo vaisius, ar ne?” “Addhā kho, bhante, evaṃ sante hoti sandiṭṭhikaṃ sāmaññaphala”nti. “Kaip gi, gerbiamasis, tokiu atveju yra čia pat ir iškart regimas atsiskyrimo vaisius”. “Idaṃ kho te, mahārāja, mayā dutiyaṃ diṭṭheva dhamme sandiṭṭhikaṃ sāmaññaphalaṃ paññatta”nti. “Štai gi, karaliau, nurodžiau tau antrąjį čia pat ir iškart regimą atsiskyrimo vaisių.”

12. Paṇītatarasāmaññaphalaṃ
Puikesnis atsiskyrimo vaisius

189. “Sakkā pana, bhante, “Na bet ar įmanoma, gerbiamasis, aññampi diṭṭheva dhamme sandiṭṭhikaṃ sāmaññaphalaṃ paññapetuṃ kad būtų nurodytas kitas, čia pat ir iškart regimas atsiskyrimo vaisius, imehi sandiṭṭhikehi sāmaññaphalehi abhikkantatarañca paṇītatarañcā”ti? nuostabesnis ir puikesnis už šiuos čia pat ir iškart regimus atsiskyrimo vaisius?” “Sakkā, mahārāja. “Įmanoma, karaliau. Tena hi, mahārāja, suṇohi, Tai gi, karaliau, klausyki, sādhukaṃ manasi karohi; sutelki visą dėmesį, bhāsissāmī”ti. kalbėsiu.” “Evaṃ, bhante”ti “Taip, gerbiamasis”, kho rājā māgadho ajātasattu vedehiputto bhagavato paccassosi. atsakė Magadhos karalius Adžatasatus Vedehiputa.

190. Bhagavā etadavoca – Palaimintasis pasakė taip: “idha, mahārāja, tathāgato loke uppajjati “Štai, karaliau, pasaulyje gimsta Tathagata, arahaṃ sammāsambuddho arahantas, tobulai atbudęs, vijjācaraṇasampanno sugato lokavidū įgijęs žinojimą ir gerą elgesį, gerai žengęs, žinantis pasaulį, anuttaro purisadammasārathi neprilygstamas tramdytinų žmonių treneris, satthā devamanussānaṃ dievybių ir žmonių mokytojas, buddho bhagavā’ti. atbudęs, palaimintas.’ So imaṃ lokaṃ sadevakaṃ samārakaṃ sabrahmakaṃ sassamaṇabrāhmaṇiṃ pajaṃ sadevamanussaṃ sayaṃ abhiññā sacchikatvā pavedeti. Jis skelbiasi pats tiesiogine patirtimi pažinęs šį pasaulį su jo dievybėmis, Mara, Brahma, su atsiskyrėlių ir brahmanų karta, su jo valdovais ir žmonėmis. So dhammaṃ deseti Jis moko Dharmos, ādikalyāṇaṃ majjhekalyāṇaṃ pariyosānakalyāṇaṃ kuri yra gera pradžioje, gera viduryje, gera pabaigoje, sātthaṃ sabyañjanaṃ [moko] prasmingai, tinkama kalba, kevalaparipuṇṇaṃ parisuddhaṃ brahmacariyaṃ pakāseti. parodo visiškai tobulą, tyrą šventą gyvenimą.

191. “Taṃ dhammaṃ suṇāti Paklauso tos Dharmos gahapati vā ar namų šeimininkas, gahapatiputto vā ar namų šeimininko sūnus, aññatarasmiṃ vā kule paccājāto. ar kitoje šeimoje atgimusisis. So taṃ dhammaṃ sutvā Jis tos Dharmos paklausęs [63] tathāgate saddhaṃ paṭilabhati. įgyja tikėjimą Tathagata. So tena saddhāpaṭilābhena samannāgato iti paṭisañcikkhati – Jis įgijęs tą tikėjimą pamąsto taip: ‘sambādho gharāvāso rajopatho, “Gyvenimas namuose yra ankštas, dulkių kelias, abbhokāso pabbajjā. žengimas pirmyn [į benamį gyvenimą] yra [lyg] grynas oras. Nayidaṃ sukaraṃ agāraṃ ajjhāvasatā ekantaparipuṇṇaṃ ekantaparisuddhaṃ saṅkhalikhitaṃ brahmacariyaṃ carituṃ. Nėra tinkama praktikuoti švytintį lyg nušveista kriauklė šventą gyvenimą namuose, būnant būsto šeimininku, taip jis bus tik iš dalies tobulas, iš dalies tyras. Yaṃnūnāhaṃ kesamassuṃ ohāretvā Kodėl gi man dabar nenusiskutus plaukų, kāsāyāni vatthāni acchādetvā neapsirengus geltonais apdarais, agārasmā anagāriyaṃ pabbajeyya’nti. ir nežengus pirmyn iš namų į benamį gyvenimą?!

192. “So aparena samayena appaṃ vā bhogakkhandhaṃ pahāya Vėliau, palikęs ar mažus turtus mahantaṃ vā bhogakkhandhaṃ pahāya, ar palikęs didelius turtus, appaṃ vā ñātiparivaṭṭaṃ pahāya palikęs ar mažą giminių ratą, mahantaṃ vā ñātiparivaṭṭaṃ pahāya ar palikęs didelį giminių ratą, kesamassuṃ ohāretvā nusiskutus plaukus, kāsāyāni vatthāni acchādetvā apsirengus geltonais apdarais, agārasmā anagāriyaṃ pabbajjati. jis žengia pirmyn iš namų į benamį gyvenimą.

193. “So evaṃ pabbajito Jis, taip žengęs pirmyn, samāno pātimokkhasaṃvarasaṃvuto viharati gyvena susitvardęs patimokhos laikymusi, ācāragocarasampanno pasižymėdamas geru elgesiu, aṇumattesu vajjesu bhayadassāvī, matydamas pavojų mažiausiame nusižengime, samādāya sikkhati sikkhāpadesu, įsipareigojęs laikytis dorovės principų, mokosi to kāyakammavacīkammena samannāgato kusalena, jo kūno ir kalbos veiksmai pasidaro dori, parisuddhājīvo sīlasampanno, [jis yra] išgrininęs pragyvenimo šaltinius, pasižymi dorove, indriyesu guttadvāro [guttadvāro, bhojane mattaññū (ka.)], apsisaugojęs juslinių gebėjimų duris, [apsisaugojęs juslinių gebėjimų duris, žinantis saiką kai valgo] satisampajaññena samannāgato, išsivystęs atidumą ir aiškų supratimą, santuṭṭho. pasitenkinęs.

13. Cūḷasīlaṃ
Mažoji dorovė

194. “Kathañca, mahārāja, bhikkhu sīlasampanno hoti? Ir kokia, karaliau, dorove pasižymi vienuolis? Idha, mahārāja, bhikkhu Štai, karaliau, vienuolis pāṇātipātaṃ pahāya atsisakęs žudymo pāṇātipātā paṭivirato hoti. susilaiko nuo žudymo. Nihitadaṇḍo nihitasattho lajjī Atidėjęs lazdą, atidėjęs ginklus, yra kuklus, dayāpanno sabbapāṇabhūtahitānukampī viharati. gailiaširdis, gyvena su gailesčiu visoms gyvoms būtybėms. Idampissa hoti sīlasmiṃ. Tai irgi yra jo dorovė.

“Adinnādānaṃ pahāya Atsisakęs imti tai kas neduotą adinnādānā paṭivirato hoti jis susilaiko nuo ėmimo to kas neduota dinnādāyī dinnapāṭikaṅkhī, ima tai kas duodama, tikisi tik duodamo athenena sucibhūtena attanā viharati. gyvena švariai, nevagiant. Idampissa hoti sīlasmiṃ. Tai irgi yra jo dorovė.

“Abrahmacariyaṃ pahāya Atsisakęs neskaistumo brahmacārī hoti jis gyvena skaistų gyvenimą ārācārī atokiai nuo viso blogio virato methunā gāmadhammā. susilaikydamas nuo visiem įprastų vulgarių seksualinių santykių. Idampissa hoti sīlasmiṃ. Tai irgi yra jo dorovė.

“Musāvādaṃ pahāya Atsisakęs netiesos sakymo musāvādā paṭivirato hoti jis susilaiko nuo melagystės, saccavādī kalba tiesą, saccasandho yra patikimas, theto tvirtas, paccayiko vertas pasitikėjimo, avisaṃvādako lokassa. neapgaudinėja pasaulio. Idampissa hoti sīlasmiṃ. Tai irgi yra jo dorovė.

“Pisuṇaṃ vācaṃ pahāya Atsisakęs šmeižto pisuṇāya vācāya paṭivirato hoti; jis susilaiko nuo šmeižimo; ito sutvā išgirdęs čia na amutra akkhātā jis nepraneša kitur imesaṃ bhedāya; kad sukiršintų anuos su čionykščiais; amutra [64] vā sutvā arba išgirdęs ten na imesaṃ akkhātā, jis nepraneša čia amūsaṃ bhedāya. kad sukiršintų čionykščius su anais. Iti bhinnānaṃ vā sandhātā, Taip jis sujungia atgal suardytą [draugystę] sahitānaṃ vā anuppadātā, arba palaiko [esamą] vienybę samaggārāmo samaggarato samagganandī jis džiaugiasi santarve, žavisi santarve, gėrisi santarve, samaggakaraṇiṃ vācaṃ bhāsitā hoti. savo kalba skatina santarve. Idampissa hoti sīlasmiṃ. Tai irgi yra jo dorovė.

“Pharusaṃ vācaṃ pahāya Atsisakęs šiurkščios kalbos pharusāya vācāya paṭivirato hoti; jis susilaiko nuo kalbėjimo šiurkščiai; yā sā vācā nelā kalbą, kuri yra nepriekaištinga, kaṇṇasukhā maloni klausai, pemanīyā miela, hadayaṅgamā širdinga, porī mandagi, bahujanakantā patinkanti daugeliui, bahujanamanāpā tathārūpiṃ vācaṃ bhāsitā hoti. maloni daugeliui, tokią jis kalba. Idampissa hoti sīlasmiṃ. Tai irgi yra jo dorovė.

“Samphappalāpaṃ pahāya Atsisakęs tuščių plepalų samphappalāpā paṭivirato hoti jis susilaiko nuo tuščio plepėjimo, kālavādī bhūtavādī kalba laiku, kalba tai kas būtą, atthavādī dhammavādī vinayavādī, kalba iš esmės, kalba apie Dharmą, kalba apie drausmę nidhānavatiṃ vācaṃ bhāsitā hoti jis šneka vertingą kalbą, kālena sāpadesaṃ savalaikę, argumentuotą, pariyantavatiṃ atthasaṃhitaṃ. aiškią, prasmingą. Idampissa hoti sīlasmiṃ. Tai irgi yra jo dorovė.

“Bījagāmabhūtagāmasamārambhā paṭivirato hoti …pe… Jis susilaiko nuo visų rūšių sėklų ir augmenijos žalojimo… ekabhattiko hoti valgo kartą per dieną rattūparato nevalgo naktį virato vikālabhojanā. susilaiko nuo valgymo netinkamu laiku. Naccagītavāditavisūkadassanā paṭivirato hoti. Jis susilaiko nuo šokių, dainų, muzikos ir kitų pramogų. Mālāgandhavilepanadhāraṇamaṇḍanavibhūsanaṭṭhānā paṭivirato hoti. Susilaiko nuo vėrinių ir papuošalų dėvėjimo, kvepalų ir kosmetikos naudojimo. Uccāsayanamahāsayanā paṭivirato hoti. Susilaiko nuo aukštų ir didelių lovų. Jātarūparajatapaṭiggahaṇā paṭivirato hoti. Susilaiko nuo aukso ir sidabro ėmimo. Āmakadhaññapaṭiggahaṇā paṭivirato hoti. Susilaiko nuo žalių (nevirtų) grūdų ėmimo. Āmakamaṃsapaṭiggahaṇā paṭivirato hoti. Susilaiko nuo žalios mėsos ėmimo. Itthikumārikapaṭiggahaṇā paṭivirato hoti. Susilaiko nuo moterų ir merginų ėmimo. Dāsidāsapaṭiggahaṇā paṭivirato hoti. Susilaiko nuo vergių ir vergų ėmimo. Ajeḷakapaṭiggahaṇā paṭivirato hoti. Susilaiko nuo ožkų ir avių ėmimo. Kukkuṭasūkarapaṭiggahaṇā paṭivirato hoti. Susilaiko nuo gaidžių ir kiaulių ėmimo. Hatthigavassavaḷavapaṭiggahaṇā paṭivirato hoti. Susilaiko nuo dramblių, karvių, arklių ir kumelių ėmimo. Khettavatthupaṭiggahaṇā paṭivirato hoti. Susilaiko laukų ir žemės ėmimo. Dūteyyapahiṇagamanānuyogā paṭivirato hoti. Susilaiko nuo įsivėlimo į pavedimų ir žinučių siuntinėjimus. Kayavikkayā paṭivirato hoti. Susilaiko nuo pirkimo ir pardavimo. Tulākūṭakaṃsakūṭamānakūṭā paṭivirato hoti. Susilaiko nuo apgaudinėjimo sveriant, pinigais ir kiekiu. Ukkoṭanavañcananikatisāciyogā paṭivirato hoti. Susilaiko nuo neteisėtumo, apgaulių, apgavysčių, nesąžiningumo. Chedanavadhabandhanaviparāmosaālopasahasākārā paṭivirato hoti. Susilaiko nuo naikinimo, žudymo, supančiojimo, užpuolimo, smurto. Idampissa hoti sīlasmiṃ. Tai irgi yra jo dorovė.

14. Majjhimasīlaṃ
Vidutinė dorovė

195. “Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā Tuomet kai vieni gerbiami atsiskyrėliai ir brahmanai saddhādeyyāni bhojanāni bhuñjitvā te suvalgę maistą duotą [jiems] iš tikėjimo evarūpaṃ bījagāmabhūtagāmasamārambhaṃ anuyuttā viharanti. gyvena žalodami visokių rūšių sėklas ir augmeniją, Seyyathidaṃ – t.y.: mūlabījaṃ khandhabījaṃ besidauginančius šaknimis, ūsais, phaḷubījaṃ aggabījaṃ pumpurais, ūgliais ir bījabījameva pañcamaṃ, sėklomis - penkias būdais; iti evarūpā bījagāmabhūtagāmasamārambhā [65] paṭivirato hoti. jis susilaiko nuo visų rūšių sėklų ir augmenijos žalojimo. Idampissa hoti sīlasmiṃ. Tai irgi yra jo dorovė.

196. “Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā Tuomet kai vieni gerbiami atsiskyrėliai ir brahmanai saddhādeyyāni bhojanāni bhuñjitvā te suvalgę maistą duotą [jiems] iš tikėjimo evarūpaṃ sannidhikāraparibhogaṃ anuyuttā viharanti. gyvena kaupdami daiktus pramogai, Seyyathidaṃ – t.y. annasannidhiṃ pānasannidhiṃ kaupdami maistą, gėrimus, vatthasannidhiṃ yānasannidhiṃ drabužius, transporto priemones, sayanasannidhiṃ gandhasannidhiṃ āmisasannidhiṃ, miegojimo reikmenys, kvepalus, delikatesus; iti vā iti evarūpā sannidhikāraparibhogā paṭivirato hoti. jis susilaiko nuo daiktų pramogai kaupimo. Idampissa hoti sīlasmiṃ. Tai irgi yra jo dorovė.

197. “Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā Tuomet kai vieni gerbiami atsiskyrėliai ir brahmanai saddhādeyyāni bhojanāni bhuñjitvā te suvalgę maistą duotą [jiems] iš tikėjimo evarūpaṃ visūkadassanaṃ anuyuttā viharanti. gyvena nevengdami pramogų žiūrėjimo, Seyyathidaṃ – tokių kaip: naccaṃ gītaṃ vāditaṃ šokiai, dainos, muzika, pekkhaṃ akkhānaṃ artistų pasirodymai, istorijų pasakojimai, pāṇissaraṃ vetāḷaṃ kumbhathūṇaṃ gongai, cimbalos, tablos, sobhanakaṃ caṇḍālaṃ gražuolių ir žonglierių pasirodymai, vaṃsaṃ dhovanaṃ fleitos ir magų triukai, hatthiyuddhaṃ assayuddhaṃ mahiṃsayuddhaṃ dramblių, arklių, bizonų kovos, usabhayuddhaṃ ajayuddhaṃ meṇḍayuddhaṃ bulių, ožių, avinų kovos kukkuṭayuddhaṃ vaṭṭakayuddhaṃ gaidžių, putpelių peštynės, daṇḍayuddhaṃ muṭṭhiyuddhaṃ nibbuddhaṃ kovojimai pagaliais, kumštynės, imtynės, uyyodhikaṃ balaggaṃ senābyūhaṃ anīkadassanaṃ mūšių, armijų priekinių linijų, armijos išdėstymo stebėjimai, iti vā iti evarūpā visūkadassanā paṭivirato hoti. jis susilaiko nuo pramogų žiūrėjimo. Idampissa hoti sīlasmiṃ. Tai irgi yra jo dorovė.

198. “Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā Tuomet kai vieni gerbiami atsiskyrėliai ir brahmanai saddhādeyyāni bhojanāni bhuñjitvā te suvalgę maistą duotą [jiems] iš tikėjimo evarūpaṃ jūtappamādaṭṭhānānuyogaṃ anuyuttā viharanti. gyvena besimėgaudami lošimais ir skatinančias nerūpestingumą užsiėmimais, Seyyathidaṃ – tokiais kaip: aṭṭhapadaṃ dasapadaṃ ākāsaṃ šaškės, šachmatai ant lentos ir atvirame lauke, parihārapathaṃ santikaṃ žaidimai rateliu, pusiausvyros žaidimai, khalikaṃ ghaṭikaṃ žaidimai kauliukais, čyžas, salākahatthaṃ akkhaṃ vaizduojamieji ir kamuolio žaidimai, paṅgacīraṃ vaṅkakaṃ žaidimai su žole ir žaisliniais įrankiais, mokkhacikaṃ akrobatiniai žaidimai, ciṅgulikaṃ pattāḷhakaṃ vėjo malūnėliai, aitvarai, rathakaṃ dhanukaṃ žaisliniai vežimai, lankai, akkharikaṃ raidžių spėjimai, manesikaṃ minčių spėjimai, yathāvajjaṃ parodijos; iti vā iti evarūpā jūtappamādaṭṭhānānuyogā paṭivirato hoti. jis susilaiko nuo mėgavimosi lošimais ir skatinančiais nerūpestingumą užsiėmimais. Idampissa hoti sīlasmiṃ. Tai irgi yra jo dorovė.

199. “Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā Tuomet kai vieni gerbiami atsiskyrėliai ir brahmanai saddhādeyyāni bhojanāni bhuñjitvā te suvalgę maistą duotą [jiems] iš tikėjimo evarūpaṃ uccāsayanamahāsayanaṃ anuyuttā viharanti. gyvena naudodamiesi aukštomis, didelėmis lovomis, Seyyathidaṃ – tokiais daiktais kaip: āsandiṃ pallaṅkaṃ šezlongas, sofa, gonakaṃ cittakaṃ gauruotas vilnonis apdangalas, išsiuvinėtas vilnonis apdangalas, paṭikaṃ paṭalikaṃ baltos vilnos paklodė, vilnonis apklotas, tūlikaṃ vikatikaṃ čiužinys, vilnonė danga, uddalomiṃ ekantalomiṃ vilnonės dangos su kutais iš abiejų pusių ir iš šono, kaṭṭissaṃ koseyyaṃ šilkinė paprasta ir išsiuvinėta paklodės, kuttakaṃ vilnonė danga šokiams, hatthattharaṃ assattharaṃ rathattharaṃ kilimėliai su drambliais, žirgais, vežimais, ajinappaveṇiṃ danga susiūta iš skiaučių, kadalimigapavarapaccattharaṇaṃ Kadali elnio kailio kilimas sauttaracchadaṃ baldakimas ubhatolohitakūpadhānaṃ ir raudonos pagalvės iš abiejų pusių, iti vā iti evarūpā [66] uccāsayanamahāsayanā paṭivirato hoti. jis susilaiko nuo aukštų ir didelių lovų naudojimo. Idampissa hoti sīlasmiṃ. Tai irgi yra jo dorovė.

200. “Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā Tuomet kai vieni gerbiami atsiskyrėliai ir brahmanai saddhādeyyāni bhojanāni bhuñjitvā te suvalgę maistą duotą [jiems] iš tikėjimo evarūpaṃ maṇḍanavibhūsanaṭṭhānānuyogaṃ anuyuttā viharanti. gyvena puošdamiesi ir naudodami papuošalus. Seyyathidaṃ – Tokius kaip: ucchādanaṃ parimaddanaṃ nhāpanaṃ įtrynimai, masažas, kitų maudimas, sambāhanaṃ ādāsaṃ šampūnas, veidrodis, añjanaṃ akių kompresas, mālāgandhavilepanaṃ vėriniai, kvepalai, kremai, mukhacuṇṇaṃ veido pudra, mukhalepanaṃ veido kaukė, hatthabandhaṃ apyrankė, sikhābandhaṃ plaukų raištis, daṇḍaṃ lazda, nāḷikaṃ asiṃ puošnus flakonas, [khaggaṃ (sī. pī.), asiṃ khaggaṃ (syā. kaṃ.), khaggaṃ asiṃ (ka.)] [kardas] chattaṃ dekoruotas skėtis, citrupāhanaṃ išpiešti sandalai, uṇhīsaṃ turbanas, maṇiṃ brangakmeniai, vālabījaniṃ Jako uodegos vėduoklė, odātāni vatthāni dīghadasāni balti rūbai su ilgais kutais iti vā iti evarūpā maṇḍanavibhūsanaṭṭhānānuyogā paṭivirato hoti. jis susilaiko nuo puošimosi ir papuošalų naudojimo. Idampissa hoti sīlasmiṃ. Tai irgi yra jo dorovė.

201. “Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā Tuomet kai vieni gerbiami atsiskyrėliai ir brahmanai saddhādeyyāni bhojanāni bhuñjitvā te suvalgę maistą duotą [jiems] iš tikėjimo evarūpaṃ tiracchānakathaṃ anuyuttā viharanti. gyvena vesdami žemiškus pokalbius, Seyyathidaṃ – tokius kaip rājakathaṃ pokalbiai apie: karalius, corakathaṃ vagis, mahāmattakathaṃ vyriausią ministrą, senākathaṃ armiją, bhayakathaṃ baisybes, yuddhakathaṃ karus, annakathaṃ maistą, pānakathaṃ gėrimus, vatthakathaṃ drabužius, sayanakathaṃ miegą, mālākathaṃ vėrinius, gandhakathaṃ kvepalus, ñātikathaṃ gimines, yānakathaṃ transportą, gāmakathaṃ kaimus, nigamakathaṃ miestelius, nagarakathaṃ didmiesčius, janapadakathaṃ šalis, itthikathaṃ [itthikathaṃ purisakathaṃ kumārakathaṃ kumārikathaṃ (ka.)] moteris [moteris, vyrus, berniukus, mergaites], sūrakathaṃ svaigalus, visikhākathaṃ gatves, kumbhaṭṭhānakathaṃ paskalas prie šulinio, pubbapetakathaṃ protėvius, nānattakathaṃ ateitį, lokakkhāyikaṃ gamtos dėsnius, samuddakkhāyikaṃ kosmogonija, itibhavābhavakathaṃ “taip bus, taip nebus”, iti vā iti evarūpāya tiracchānakathāya paṭivirato hoti. jis susilaiko nuo žemiškų pokalbių. Idampissa hoti sīlasmiṃ. Tai irgi yra jo dorovė.

202. “Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā Tuomet kai vieni gerbiami atsiskyrėliai ir brahmanai saddhādeyyāni bhojanāni bhuñjitvā te suvalgę maistą duotą [jiems] iš tikėjimo evarūpaṃ viggāhikakathaṃ anuyuttā viharanti. gyvena įsivėlę į ginčus, Seyyathidaṃ – tokius kaip: na tvaṃ imaṃ dhammavinayaṃ ājānāsi, “Tu nežinai šios Dharmos ir Drausmės, ahaṃ imaṃ dhammavinayaṃ ājānāmi, aš žinau šią Dharmą ir Drausmę, kiṃ tvaṃ imaṃ dhammavinayaṃ ājānissasi, kur tu žinosi šią Dharmą ir Drausmę, micchā paṭipanno tvamasi, [kai] tavo praktika yra neteisinga, ahamasmi sammā paṭipanno, mano praktika yra teisinga, sahitaṃ me, mano yra nuosekli, asahitaṃ te, tavo nenuosekli, pure vacanīyaṃ pacchā avaca, tai kas turėjo būti pasakyta pirmiausiai tu pasakei vėliau, pacchā vacanīyaṃ pure avaca, tai kas turėjo būti pasakyta vėliau, tu pasakei pirmiausiai, adhiciṇṇaṃ te viparāvattaṃ, tavo metodika iškreipta, āropito te vādo, tavo mokymas abejotinas, niggahito tvamasi, esi peiktinas, cara vādappamokkhāya, eik ir išsitaisyk mokymą nibbeṭhehi vā sace pahosīti arba pasiaiškink [dabar] jei gali”, iti vā iti evarūpāya viggāhikakathāya paṭivirato hoti. jis nesivelia į ginčus. Idampissa hoti sīlasmiṃ. Tai irgi yra jo dorovė.

203. “Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā Tuomet kai vieni gerbiami atsiskyrėliai ir brahmanai saddhādeyyāni bhojanāni bhuñjitvā te suvalgę maistą duotą [jiems] iš tikėjimo evarūpaṃ dūteyyapahiṇagamanānuyogaṃ [67] anuyuttā viharanti. gyvena įsivėlę į pavedimų ir žinučių siuntinėjimą, Seyyathidaṃ – t.y. raññaṃ, rājamahāmattānaṃ, karalių, vyriausių karaliaus ministrų, khattiyānaṃ, brāhmaṇānaṃ, karininkų, brahmanų, gahapatikānaṃ, kumārānaṃ – būsto šeimininkų, jaunuolių [paliepimus]: ‘idha gaccha, amutrāgaccha, “eik čia, pareik iš ten, idaṃ hara, amutra idaṃ āharā’ti nunešk tai, parnešk tai iš ten”, iti vā iti evarūpā dūteyyapahiṇagamanānuyogā paṭivirato hoti. jis neįsivelia į pavedimų ir žinučių siuntinėjimą. Idampissa hoti sīlasmiṃ. Tai irgi yra jo dorovė.

204. “Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā Tuomet kai vieni gerbiami atsiskyrėliai ir brahmanai saddhādeyyāni bhojanāni bhuñjitvā te suvalgę maistą duotą [jiems] iš tikėjimo kuhakā ca honti yra apgavikai, lapakā ca užkalbėtojai, nemittikā ca pranašautojai, nippesikā ca gudruoliai ir lābhena lābhaṃ nijigīṃsitāro ca. goduoliai įgyjantys turtus turtais, Iti evarūpā kuhanalapanā paṭivirato hoti. jis nėra apgavikas ir užkalbėtojas. Idampissa hoti sīlasmiṃ”. Tai irgi yra jo dorovė.

15. Mahāsīlaṃ
Didžioji dorovė

205. “Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā Tuomet kai vieni gerbiami atsiskyrėliai ir brahmanai saddhādeyyāni bhojanāni bhuñjitvā te suvalgę maistą duotą [jiems] iš tikėjimo evarūpāya tiracchānavijjāya micchājīvena jīvitaṃ kappenti. verčiasi neteisingu pragyvenimo šaltiniu - žemais menais, Seyyathidaṃ – tokiais kaip: aṅgaṃ būrimas ir pranašavimas iš galūnių, nimittaṃ ženklų, uppātaṃ, dangaus reiškinių, supinaṃ sapnų, lakkhaṇaṃ kūno bruožų, mūsikacchinnaṃ pelių nuograužų; aggihomaṃ aukojimas ugnies, dabbihomaṃ ryžių dulkių, thusahomaṃ pelų, kaṇahomaṃ raudonų ryžių dulkių, taṇḍulahomaṃ ryžių, sappihomaṃ lydyto sviesto, telahomaṃ aliejaus, mukhahomaṃ garstyčių sėklų, lohitahomaṃ kraujo; aṅgavijjā chiromantija, vatthuvijjā energetika, khattavijjā politologija, sivavijjā užbūrimas, bhūtavijjā dvasių valdymas, bhūrivijjā žeminių mokslas, ahivijjā gyvačių kerėjimas, visavijjā nuodų mokslas, vicchikavijjā skorpionų menas, mūsikavijjā pelių menas, sakuṇavijjā paukščių menas, vāyasavijjā varnų menas, pakkajjhānaṃ gyvenimo trukmės pranašavimas, saraparittāṇaṃ apsauga nuo strėlių, migacakkaṃ gyvūnų kalbos žinojimas, iti vā iti evarūpāya tiracchānavijjāya micchājīvā paṭivirato hoti. jis susilaiko nuo neteisingo pragyvenimo šaltinio - žemų menų. Idampissa hoti sīlasmiṃ. Tai irgi yra jo dorovė.

206. “Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā Tuomet kai vieni gerbiami atsiskyrėliai ir brahmanai saddhādeyyāni bhojanāni bhuñjitvā te suvalgę maistą duotą [jiems] iš tikėjimo evarūpāya tiracchānavijjāya micchājīvena jīvitaṃ kappenti. verčiasi neteisingu pragyvenimo šaltiniu - žemais menais, Seyyathidaṃ – tokiais kaip: maṇilakkhaṇaṃ brangakmenių ženklų interpretavimas, vatthalakkhaṇaṃ drabužių ženklų interpretavimas, daṇḍalakkhaṇaṃ lazdų ženklų interpretavimas, satthalakkhaṇaṃ peilių ženklų interpretavimas, asilakkhaṇaṃ kardų ženklų interpretavimas, usulakkhaṇaṃ strėlių ženklų interpretavimas, dhanulakkhaṇaṃ lankų ženklų interpretavimas, āvudhalakkhaṇaṃ ginklų ženklų interpretavimas, itthilakkhaṇaṃ moterų ženklų interpretavimas, purisalakkhaṇaṃ vyrų ženklų interpretavimas, kumāralakkhaṇaṃ berniukų ženklų interpretavimas, kumārilakkhaṇaṃ mergaičių ženklų interpretavimas, dāsalakkhaṇaṃ vergų ženklų interpretavimas, dāsilakkhaṇaṃ vergių ženklų interpretavimas, hatthilakkhaṇaṃ dramblių ženklų interpretavimas, assalakkhaṇaṃ arklių ženklų interpretavimas, mahiṃsalakkhaṇaṃ bizonų ženklų interpretavimas, usabhalakkhaṇaṃ bulių ženklų interpretavimas, golakkhaṇaṃ karvių ženklų interpretavimas, ajalakkhaṇaṃ ožių ženklų interpretavimas, meṇḍalakkhaṇaṃ avinų ženklų interpretavimas, kukkuṭalakkhaṇaṃ gaidžių ženklų interpretavimas, vaṭṭakalakkhaṇaṃ putpelių ženklų interpretavimas, godhālakkhaṇaṃ driežų ženklų interpretavimas, kaṇṇikalakkhaṇaṃ auskarų ženklų interpretavimas, kacchapalakkhaṇaṃ vėžlio ženklų interpretavimas, migalakkhaṇaṃ elnio ženklų interpretavimas, iti vā iti evarūpāya tiracchānavijjāya micchājīvā paṭivirato hoti. jis susilaiko nuo neteisingo pragyvenimo šaltinio - žemų menų. Idampissa hoti sīlasmiṃ. Tai irgi yra jo dorovė.

207. “Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā Tuomet kai vieni gerbiami atsiskyrėliai ir brahmanai saddhādeyyāni bhojanāni bhuñjitvā te suvalgę maistą duotą [jiems] iš tikėjimo evarūpāya tiracchānavijjāya [68] micchājīvena jīvitaṃ kappenti. verčiasi neteisingu pragyvenimo šaltiniu - žemais menais, Seyyathidaṃ – tokiais kaip: raññaṃ niyyānaṃ bhavissati, [pranašavimas] “karalius išvyks [į žygį], raññaṃ aniyyānaṃ bhavissati, karalius pargrįš [iš žygio], abbhantarānaṃ raññaṃ upayānaṃ bhavissati, mūsų karalius puls, bāhirānaṃ raññaṃ apayānaṃ bhavissati, kitas karalius trauksis, bāhirānaṃ raññaṃ upayānaṃ bhavissati, kitas karalius puls, abbhantarānaṃ raññaṃ apayānaṃ bhavissati, mūsų karalius trauksis, abbhantarānaṃ raññaṃ jayo bhavissati, mūsų karalius nugalės, bāhirānaṃ raññaṃ parājayo bhavissati, kitas karalius pralaimės, bāhirānaṃ raññaṃ jayo bhavissati, kitas karalius nugalės, abbhantarānaṃ raññaṃ parājayo bhavissati, mūsų karalius pralaimės,” iti imassa jayo bhavissati, “taip šis laimės, imassa parājayo bhavissati šis pralaimės” iti vā iti evarūpāya tiracchānavijjāya micchājīvā paṭivirato hoti. jis susilaiko nuo neteisingo pragyvenimo šaltinio - žemų menų. Idampissa hoti sīlasmiṃ. Tai irgi yra jo dorovė.

208. “Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā Tuomet kai vieni gerbiami atsiskyrėliai ir brahmanai saddhādeyyāni bhojanāni bhuñjitvā te suvalgę maistą duotą [jiems] iš tikėjimo evarūpāya tiracchānavijjāya micchājīvena jīvitaṃ kappenti. verčiasi neteisingu pragyvenimo šaltiniu - žemu menu, Seyyathidaṃ – tokiais kaip: candaggāho bhavissati, [pranašavimas] bus mėnulio užtemimas, sūriyaggāho bhavissati, bus saulės užtemimas, nakkhattaggāho bhavissati, bus planetos užtemimas, candimasūriyānaṃ pathagamanaṃ bhavissati, saulė ir mėnulis judės savo orbitomis, candimasūriyānaṃ uppathagamanaṃ bhavissati, saulė ir mėnulis nukryps nuo savo orbitų, nakkhattānaṃ pathagamanaṃ bhavissati, planetos judės savo orbitomis, nakkhattānaṃ uppathagamanaṃ bhavissati, planetos nukryps nuo savo orbitų, ukkāpāto bhavissati, bus meteoritų lietus, disāḍāho bhavissati, bus dangaus švytėjimas, bhūmicālo bhavissati, bus žemės drebėjimas, devadudrabhi bhavissati, bus griaustinis, candimasūriyanakkhattānaṃ uggamanaṃ ogamanaṃ saṃkilesaṃ vodānaṃ bhavissati, bus saulės, mėnulio, planetų pakilimas, nusileidimas, patamsėjimas, prašviesėjimas, evaṃvipāko candaggāho bhavissati, mėnulio užtemimas atneš tokią pasekmę, evaṃvipāko sūriyaggāho bhavissati, saulės užtemimas atneš tokią pasekmę, evaṃvipāko nakkhattaggāho bhavissati, planetos užtemimas atneš tokią pasekmę, evaṃvipākaṃ candimasūriyānaṃ pathagamanaṃ bhavissati, saulės ar mėnulio judėjimas savo orbitomis atneš tokią pasekmę, evaṃvipākaṃ candimasūriyānaṃ uppathagamanaṃ bhavissati, saulės ar mėnulio nukrypimas nuo savo orbitų atneš tokią pasekmę, evaṃvipākaṃ nakkhattānaṃ pathagamanaṃ bhavissati, planetų judėjimas savo orbitomis atneš tokią pasekmę, evaṃvipākaṃ nakkhattānaṃ uppathagamanaṃ bhavissati, planetų nukrypimai nuo savo orbitų atneš tokią pasekmę, evaṃvipāko ukkāpāto bhavissati, meteoritų lietus atneš tokią pasekmę, evaṃvipāko disāḍāho bhavissati, dangaus švytėjimas atneš tokią pasekmę, evaṃvipāko bhūmicālo bhavissati, žemės drebėjimas atneš tokią pasekmę, evaṃvipāko devadudrabhi bhavissati, griaustinis atneš tokią pasekmę, evaṃvipākaṃ candimasūriyanakkhattānaṃ uggamanaṃ ogamanaṃ saṃkilesaṃ vodānaṃ bhavissati saulės, mėnulio, planetų pakilimas, nusileidimas, patamsėjimas, prašviesėjimas atneš tokią pasekmę, iti vā iti evarūpāya tiracchānavijjāya micchājīvā paṭivirato hoti. jis susilaiko nuo neteisingo pragyvenimo šaltinio - žemų menų. Idampissa hoti sīlasmiṃ. Tai irgi yra jo dorovė.

209. “Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā Tuomet kai vieni gerbiami atsiskyrėliai ir brahmanai saddhādeyyāni bhojanāni bhuñjitvā te suvalgę maistą duotą [jiems] iš tikėjimo evarūpāya tiracchānavijjāya [69] micchājīvena jīvitaṃ kappenti. verčiasi neteisingu pragyvenimo šaltiniu - žemais menais, Seyyathidaṃ – tokiais kaip: suvuṭṭhikā bhavissati, [pranašavimas] daug lis, dubbuṭṭhikā bhavissati, bus sausra, subhikkhaṃ bhavissati, bus geras derlius, dubbhikkhaṃ bhavissati, bus maisto nepriteklius, khemaṃ bhavissati, bus saugu, bhayaṃ bhavissati, bus pavojus, rogo bhavissati, bus liga, ārogyaṃ bhavissati, bus sveikata, muddā, gaṇanā, saṅkhānaṃ, skaičiavimas, apskaičiavimas, išskaičiavimas, kāveyyaṃ, lokāyataṃ eilių rašymas, filosofavimas, iti vā iti evarūpāya tiracchānavijjāya micchājīvā paṭivirato hoti. jis susilaiko nuo neteisingo pragyvenimo šaltinio - žemų menų. Idampissa hoti sīlasmiṃ. Tai irgi yra jo dorovė.

210. “Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā Tuomet kai vieni gerbiami atsiskyrėliai ir brahmanai saddhādeyyāni bhojanāni bhuñjitvā te suvalgę maistą duotą [jiems] iš tikėjimo evarūpāya tiracchānavijjāya micchājīvena jīvitaṃ kappenti. verčiasi neteisingu pragyvenimo šaltiniu - žemais menais, Seyyathidaṃ – tokiais kaip: āvāhanaṃ žmonos parinkimas, vivāhanaṃ vyro parinkimas, saṃvaraṇaṃ parinkimas laiko sąjungai, vivaraṇaṃ parinkimas laiko išsiskyrimui, saṅkiraṇaṃ parinkimas laiko skolų rinkimui, vikiraṇaṃ parinkimas laiko turto atsiėmimui, subhagakaraṇaṃ sėkmės pritraukimas, dubbhagakaraṇaṃ nelaimės pritraukimas, viruddhagabbhakaraṇaṃ abortų iššaukimas, jivhānibandhanaṃ liežuvio atrišimas, hanusaṃhananaṃ nebylystės iššaukimas, hatthābhijappanaṃ rankų užkalbėjimas, hanujappanaṃ liežuvio užkalbėjimas, kaṇṇajappanaṃ ausų užkalbėjimas, ādāsapañhaṃ [dvasių] klausinėjimas veidrodžio [pagalba], kumārikapañhaṃ [dvasių] klausinėjimas mediumo [pagalba], devapañhaṃ [tiesioginis] dvasių klausinėjimas, ādiccupaṭṭhānaṃ saulės garbinimas, mahatupaṭṭhānaṃ Mahabrahmos garbinimas, abbhujjalanaṃ ugnies iš burnos pūtimas, sirivhāyanaṃ sėkmės dievybės (Siri) iššaukimas; iti vā iti evarūpāya tiracchānavijjāya micchājīvā paṭivirato hoti. jis susilaiko nuo neteisingo pragyvenimo šaltinio - žemų menų. Idampissa hoti sīlasmiṃ. Tai irgi yra jo dorovė.

211. “Yathā vā paneke bhonto samaṇabrāhmaṇā Tuomet kai vieni gerbiami atsiskyrėliai ir brahmanai saddhādeyyāni bhojanāni bhuñjitvā te suvalgę maistą duotą [jiems] iš tikėjimo evarūpāya tiracchānavijjāya micchājīvena jīvitaṃ kappenti. verčiasi neteisingu pragyvenimo šaltiniu - žemais menais, Seyyathidaṃ – tokiais kaip: santikammaṃ [dievybių] nuraminimas, paṇidhikammaṃ padėka [dievybėms], bhūtakammaṃ dvasių išvarymas, bhūrikammaṃ žeminių apeigos, vassakammaṃ [vyriškos] potencijos iššaukimas, vossakammaṃ impotencijos iššaukimas, vatthukammaṃ [ritualinis] žemes paruošimas statyboms, vatthuparikammaṃ namų pašventinimas, ācamanaṃ ritualinis burnos skalavimas vandeniu, nhāpanaṃ ritualinis kitų maudimas, juhanaṃ ugnies aukojimas, vamanaṃ vimdamųjų vaistų paruošimas, virecanaṃ vidurių paleidžiamojo paruošimas, uddhaṃvirecanaṃ apvalymas pro viršų, adhovirecanaṃ apvalymas pro apačią, sīsavirecanaṃ apvalymas pro galvą, kaṇṇatelaṃ aliejaus ausims paruošimas, nettatappanaṃ akių ploviklio paruošimas, natthukammaṃ gydymas per nosį, añjanaṃ akių pavilgų paruošimas, paccañjanaṃ patepimas, sālākiyaṃ akių ligų gydymas, sallakattiyaṃ operavimas, dārakatikicchā, vaikų gydymas, mūlabhesajjānaṃ anuppadānaṃ, vaistų davimas, osadhīnaṃ paṭimokkho žaizdų gydymas, iti vā iti evarūpāya tiracchānavijjāya micchājīvā paṭivirato hoti. jis susilaiko nuo neteisingo pragyvenimo šaltinio - žemų menų. Idampissa hoti sīlasmiṃ. Tai irgi yra jo dorovė.

212. “Sa kho so, mahārāja, bhikkhu evaṃ sīlasampanno Karaliau, tokios dorovės vienuolis, na kutoci bhayaṃ samanupassati, yadidaṃ sīlasaṃvarato. niekur nemato pavojų dėl to, kad jis yra susitvardęs dorove. Seyyathāpi – mahārāja, Panašiai, karaliau, rājā khattiyo muddhābhisitto nihatapaccāmitto [70] kaip palaimintas karaliaus karys nugalėjęs varžovą, na kutoci bhayaṃ samanupassati, yadidaṃ paccatthikato; niekur nemato pavojų dėl to, kad jis yra susitvarkęs su priešu; evameva kho, mahārāja, lygiai taip gi, karaliau, bhikkhu evaṃ sīlasampanno tokios dorovės vienuolis, na kutoci bhayaṃ samanupassati, yadidaṃ sīlasaṃvarato. niekur nemato pavojų dėl to, kad jis yra susitvardęs dorove. So iminā ariyena sīlakkhandhena samannāgato Įgyvendinęs šią tauriosios dorovės visumą, jis ajjhattaṃ anavajjasukhaṃ paṭisaṃvedeti. jaučia vidinį nekaltumo džiaugsmą. Evaṃ kho, mahārāja, bhikkhu sīlasampanno hoti. Štai taip, karaliau, vienuolis pasižymi dorove.

16. Indriyasaṃvaro
Juslinių gebėjimų sutvardymas

213. “Kathañca, mahārāja, Ir kaip, karaliau, bhikkhu indriyesu guttadvāro hoti? vienuolis apsisaugoja juslinių gebėjimų duris? Idha, mahārāja, bhikkhu Štai, karaliau, vienuolis cakkhunā rūpaṃ disvā akimis pamatęs formą, na nimittaggāhī hoti nānubyañjanaggāhī. nebando pagauti nei [jos] bruožų, nei smulkių detalių. Yatvādhikaraṇamenaṃ cakkhundriyaṃ asaṃvutaṃ viharantaṃ Gyvenant nesutvardžius akių juslinį gebėjimą abhijjhā domanassā pāpakā akusalā dhammā anvāssaveyyuṃ, gali įtekėti godulys, nusiminimas, blogos, nedoros būsenos, tassa saṃvarāya paṭipajjati, todėl jis žengia susitvardymo keliu, rakkhati cakkhundriyaṃ, saugo akių juslinį gebėjimą, cakkhundriye saṃvaraṃ āpajjati. susitvardo akių juslinio gebėjimo atžvilgiu. Sotena saddaṃ sutvā…pe… Ausimis išgirdęs garsą…ghānena gandhaṃ ghāyitvā…pe… nosimi užuodęs kvapą… jivhāya rasaṃ sāyitvā…pe… liežuviu pajutęs skonį… kāyena phoṭṭhabbaṃ phusitvā…pe… kūnu palietęs apčiuopiamą manasā dhammaṃ viññāya protu pažinęs reiškinį na nimittaggāhī hoti nānubyañjanaggāhī. nebando pagauti nei [jo] bruožų, nei smulkių detalių. Yatvādhikaraṇamenaṃ manindriyaṃ asaṃvutaṃ viharantaṃ Gyvenant nesutvardžius proto juslinį gebėjimą abhijjhā domanassā pāpakā akusalā dhammā anvāssaveyyuṃ, gali įtekėti godulys, nusiminimas, blogos, nedoros būsenos, tassa saṃvarāya paṭipajjati, todėl jis žengia susitvardymo keliu, rakkhati manindriyaṃ, saugo proto juslinį gebėjimą, manindriye saṃvaraṃ āpajjati. rodo susitvardymą proto juslinio gebėjimo atžvilgiu. So iminā ariyena indriyasaṃvarena samannāgato Įgyvendinęs šį taurųjį juslinių gebėjimų sutvardymą jis ajjhattaṃ abyāsekasukhaṃ paṭisaṃvedeti. jaučia vidinį neliečiamumo [užterštumais] džiaugsmą. Evaṃ kho, mahārāja, bhikkhu indriyesu guttadvāro hoti. Štai taip, karaliau, vienuolis apsisaugoja juslinių gebėjimų duris.

17. Satisampajaññaṃ
Atidumas ir aiškus supratimas

214. “Kathañca, mahārāja, Ir kaip, karaliau, bhikkhu satisampajaññena samannāgato hoti? vienuolis yra išsivystęs atidumą ir aiškų supratimą? Idha, mahārāja, bhikkhu Štai, karaliau, vienuolis abhikkante paṭikkante sampajānakārī hoti, kai eina į priekį ir kai eina atgal, daro tai aiškiai suprasdamas, ālokite vilokite sampajānakārī hoti, kai žiūri į priekį ir kai žiūri į šalis, daro tai aiškiai suprasdamas, samiñjite pasārite sampajānakārī hoti, kai sulenkia ir kai ištiesia [galūnes], daro tai aiškiai suprasdamas, saṅghāṭipattacīvaradhāraṇe sampajānakārī hoti, kai dėvi apdarus ir kai neša dubenį aukoms, daro tai aiškiai suprasdamas, asite pīte khāyite sāyite sampajānakārī hoti, kai valgo, geria, kramto ir kai ragauja, daro tai aiškiai suprasdamas, uccārapassāvakamme sampajānakārī hoti, kai tuštinasi ir kai šlapinasi, daro tai aiškiai suprasdamas, gate ṭhite nisinne sutte jāgarite bhāsite tuṇhībhāve sampajānakārī hoti. kai eina, stovi, sėdi, guli, pabunda, kalba ir kai tyli, daro tai aiškiai suprasdamas. Evaṃ kho, mahārāja[71], Štai taip, karaliau, bhikkhu satisampajaññena samannāgato hoti. vienuolis yra išsivystęs atidumą ir aiškų supratimą.

18. Santoso
Pasitenkinimas

215. “Kathañca, mahārāja, Ir kaip, karaliau, bhikkhu santuṭṭho hoti? vienuolis yra pasitenkinęs? Idha, mahārāja, bhikkhu Štai, karaliau, vienuolis santuṭṭho hoti kāyaparihārikena cīvarena, yra patenkintas kūną apsaugojančiu apdaru, kucchiparihārikena piṇḍapātena. paaukotu maistu skrandžiui palaikyti. So yena yeneva pakkamati, Kur jis beeitų, samādāyeva pakkamati. jis išvyksta pasiėmęs tik [juos]. Seyyathāpi, mahārāja, Panašiai, karaliau, kaip pakkhī sakuṇo yena yeneva ḍeti, kaip bet kur bevykstančio paukščio sapattabhārova ḍeti. vienintelė našta yra sparnai, Evameva kho, mahārāja, bhikkhu Lygiai taip, karaliau, vienuolis santuṭṭho hoti kāyaparihārikena cīvarena yra patenkintas kūną apsaugojančiu apdaru, kucchiparihārikena piṇḍapātena. paaukotu maistu skrandžiui palaikyti. So yena yeneva pakkamati, Kur jis beeitų, samādāyeva pakkamati. jis išvyksta pasiėmęs tik [juos]. Evaṃ kho, mahārāja, Štai taip, karaliau, bhikkhu santuṭṭho hoti. vienuolis yra pasitenkinęs.

19. Nīvaraṇappahānaṃ
Kliūčių pašalinimas

216. “So iminā ca ariyena sīlakkhandhena samannāgato, Jis įgyvendindamas šią taurios dorovės visumą, iminā ca ariyena indriyasaṃvarena samannāgato, šį taurųjį juslinių gebėjimų susitvardymą, iminā ca ariyena satisampajaññena samannāgato, išsivystęs šį taurųjį atidumą ir aiškų supratimą, imāya ca ariyāya santuṭṭhiyā samannāgato, išsivystęs šį taurų pasitenkinimą, vivittaṃ senāsanaṃ bhajati dažnai lankosi nuošaliuose buveinėse: araññaṃ rukkhamūlaṃ miške, medžio papėdėje, pabbataṃ kandaraṃ kalnuose, olose, giriguhaṃ kalnų tarpekliuose, susānaṃ vanapatthaṃ kapinėse, miškų glūdumoje, abbhokāsaṃ palālapuñjaṃ. atvirame ore, ant šiaudų krūvelės. So pacchābhattaṃ piṇḍapātappaṭikkanto Pavalgęs po sugrįžimo iš aukų rinkimo jis nisīdati pallaṅkaṃ ābhujitvā atsisėda sukryžiavęs kojas, ujuṃ kāyaṃ paṇidhāya laikydamas kūną tiesiai, parimukhaṃ satiṃ upaṭṭhapetvā. įsteigęs atidumą priešais save.

217. “So abhijjhaṃ loke pahāya Nusikratęs gobšumo pasaulio atžvilgiu jis, vigatābhijjhena cetasā viharati, gyvena su protu be gobšumo, abhijjhāya cittaṃ parisodheti. išgrynina protą nuo gobšumo. Byāpādapadosaṃ pahāya Nusikratęs piktavališkumo ydos, abyāpannacitto viharati sabbapāṇabhūtahitānukampī, jis gyvena su geranorišku protu, su gailesčiu visoms gyvoms būtybėms, byāpādapadosā cittaṃ parisodheti. išgrynina protą nuo piktavališkumo. Thinamiddhaṃ pahāya Nusikratęs tingulio ir apsnūdimo, vigatathinamiddho viharati jis gyvena be tingulio ir apsnūdimo, ālokasaññī, sato sampajāno, suvokdamas šviesą (su šviesos suvokimu?), atidus ir aiškiai suprantantis, thinamiddhā cittaṃ parisodheti. išgrynina protą nuo tingulio ir apsnūdimo. Uddhaccakukkuccaṃ pahāya Nusikratęs jaudinimosi ir nerimavimo anuddhato viharati, jis gyvena ramus, ajjhattaṃ vūpasantacitto, su iš vidaus nurimusiu protu, uddhaccakukkuccā cittaṃ parisodheti. išgrynina protą nuo jaudinimosi ir nerimavimo. Vicikicchaṃ pahāya Nusikratęs abejonės, tiṇṇavicikiccho viharati, jis gyvena išsklaidęs abejonę akathaṃkathī kusalesu dhammesu, nedvejodamas doromis būsenomis, vicikicchāya cittaṃ parisodheti. išgrynina protą nuo abejonės.

218. “Seyyathāpi, mahārāja, puriso Panašiai, karaliau, kaip žmogus iṇaṃ ādāya kammante payojeyya. pasiėmęs paskolą pradėtų verslą. Tassa te kammantā samijjheyyuṃ. Tas jo verslas suklestėtų. So yāni ca porāṇāni iṇamūlāni, tāni ca byantiṃ kareyya [byantīkareyya (sī. syā. kaṃ.)], Jis sugrąžintų tuos anksčiau pasiskolintus pinigus, siyā cassa uttariṃ avasiṭṭhaṃ dārabharaṇāya. bei jam liktų [pinigų] viršaus žmonai išlaikyti. Tassa evamassa – Jis taip pagalvotų: ‘ahaṃ kho pubbe iṇaṃ ādāya kammante payojesiṃ. “Aš gi anksčiau pasiėmęs paskolą pradėjau verslą. Tassa [72] me te kammantā samijjhiṃsu. Tas mano verslas suklestėjo. Sohaṃ yāni ca porāṇāni iṇamūlāni, tāni ca byantiṃ akāsiṃ, Aš sugrąžinau tuos anksčiau pasiskolintus pinigus atthi ca me uttariṃ avasiṭṭhaṃ dārabharaṇāyā’ti. ir man liko [pinigų] viršaus žmonai išlaikyti.” So tatonidānaṃ labhetha pāmojjaṃ, Jį dėl to apimtų džiaugsmas, adhigaccheyya somanassaṃ. aplankytų laimė.

219. “Seyyathāpi, mahārāja, Panašiai, karaliau, kaip puriso ābādhiko assa dukkhito bāḷhagilāno; būtų ligotas žmogus, kenčiantis, baisiai sergantis, bhattañcassa nacchādeyya, negalintis nei maistu mėgautis, na cassa kāye balamattā. nei turintis jėgų kūne. So aparena samayena tamhā ābādhā mucceyya; Vėliau jis išsivaduotų iš tos ligos, bhattaṃ cassa chādeyya, galėtų ir maistu mėgautis, siyā cassa kāye balamattā. ir turėtų jėgas kūne. Tassa evamassa – Jis taip pagalvotų: ‘ahaṃ kho pubbe ābādhiko ahosiṃ dukkhito bāḷhagilāno; Aš gi anksčiau buvau ligotas, kenčiantis, baisiai sergantis, bhattañca me nacchādesi, negalėjau nei maistu mėgautis, na ca me āsi [na cassa me (ka.)] kāye balamattā. nei turėjau jėgų kūne. Somhi etarahi tamhā ābādhā mutto; O dabar esu išsivadavęs iš tos ligos; bhattañca me chādeti, galiu ir maistu mėgautis, atthi ca me kāye balamattā’ti. ir turiu jėgas kūne.” So tatonidānaṃ labhetha pāmojjaṃ, Jį dėl to apimtų džiaugsmas, adhigaccheyya somanassaṃ. aplankytų laimė.

220. “Seyyathāpi, mahārāja, puriso Panašiai, karaliau, kaip žmogus bandhanāgāre baddho assa. būtų įkalintas kalėjime. So aparena samayena tamhā bandhanāgārā mucceyya Vėliau jis išeitų iš kalėjimo į laisvę sotthinā abbhayena [ubbayena (sī. ka.)], sėkmingai ir saugiai, na cassa kiñci bhogānaṃ vayo. ir jo turtas nebūtų niekur pradingęs. Tassa evamassa – Jis taip pagalvotų: ‘ahaṃ kho pubbe bandhanāgāre baddho ahosiṃ, “Aš gi ankščiau buvau įkalintas kalėjime, somhi etarahi tamhā bandhanāgārā mutto sotthinā abbhayena. o dabar išėjau iš kalėjimo į laisvę sėkmingai ir saugiai. Natthi ca me kiñci bhogānaṃ vayo’ti. Ir mano turtas nėra niekur pradingęs.” So tatonidānaṃ labhetha pāmojjaṃ, Jį dėl to apimtų džiaugsmas, adhigaccheyya somanassaṃ. aplankytų laimė.

221. “Seyyathāpi, mahārāja, puriso Panašiai, karaliau, kaip žmogus dāso assa anattādhīno parādhīno na yenakāmaṃgamo. būtų vergu, nepriklausančiu sau, priklausančiu kitam, negalinčiu daryti ką panorėjęs. So aparena samayena tamhā dāsabyā mucceyya Vėliau jis išsivaduotų iš tos vergystės, attādhīno aparādhīno bhujisso yenakāmaṃgamo. priklausytų sau, nebepriklausytų kitam, būtų laisvu žmogumi galinčiu daryti ką panorėjęs. Tassa evamassa – Jis taip pagalvotų: ‘ahaṃ kho pubbe dāso ahosiṃ Aš gi anksčiau buvau vergu, anattādhīno parādhīno na yenakāmaṃgamo. nepriklausančiu sau, priklausančiu kitam, negalinčiu daryti ką panorėjęs. Somhi etarahi tamhā dāsabyā mutto O dabar esu išsivadavęs iš tos vergystės attādhīno aparādhīno bhujisso yenakāmaṃgamo’ti. priklausau sau, nebepriklausau kitam, esu laisvas žmogus galintis daryti ką panorėjęs.” So tatonidānaṃ [73] labhetha pāmojjaṃ, Jį dėl to apimtų džiaugsmas, adhigaccheyya somanassaṃ. aplankytų laimė.

222. “Seyyathāpi, mahārāja, puriso Panašiai, karaliau, kaip žmogus sadhano sabhogo su turtais, su vertybėmis kantāraddhānamaggaṃ paṭipajjeyya dubbhikkhaṃ sappaṭibhayaṃ. keliautų dykumos kelių pilnu pavoju, su retai aptinkamu maistu. So aparena samayena taṃ kantāraṃ nitthareyya sotthinā, Vėliau jis tą dykumą sėkmingai pereitų, gāmantaṃ anupāpuṇeyya khemaṃ appaṭibhayaṃ. pasiektų galutinį kaimą, saugų, be pavojų. Tassa evamassa – Jis taip pagalvotų: ‘ahaṃ kho pubbe “Aš gi anksčiau sadhano sabhogo kantāraddhānamaggaṃ paṭipajjiṃ su turtais, su vertybėmis keliavau dykumos keliu dubbhikkhaṃ sappaṭibhayaṃ. pilnų pavojų, su retai aptinkamu maistu. Somhi etarahi taṃ kantāraṃ nitthiṇṇo sotthinā, O dabar aš sėkmingai perėjau tą dykumą, gāmantaṃ anuppatto khemaṃ appaṭibhaya’nti. pasiekiau galutinį kaimą, saugų, be pavojų. So tatonidānaṃ labhetha pāmojjaṃ, Jį dėl to apimtų džiaugsmas, adhigaccheyya somanassaṃ. aplankytų laimė.

223. “Evameva kho, mahārāja, Lygiai, karaliau, bhikkhu yathā iṇaṃ yathā rogaṃ yathā bandhanāgāraṃ yathā dāsabyaṃ yathā kantāraddhānamaggaṃ, kaip į skolą, kaip į ligą, kaip į kalėjimą, kaip į vergystę, kaip į dykumos kelią vienuolis evaṃ ime pañca nīvaraṇe appahīne attani samanupassati. žiūri į šių penkių kliūčių nepašalinimą savyje.

224. “Seyyathāpi, mahārāja, Lygiai, karaliau, yathā āṇaṇyaṃ yathā ārogyaṃ yathā bandhanāmokkhaṃ yathā bhujissaṃ yathā khemantabhūmiṃ; kaip į skolų neturėjimą, kaip į pasveikimą, kaip į išėjimą iš kalėjimo į laisvę, kaip į laisvę nuo vergystės, evameva kho, mahārāja, lygiai gi taip, karaliau, bhikkhu ime pañca nīvaraṇe pahīne attani samanupassati. vienuolis žiūri į šių penkių kliūčių savyje pašalinimą.

225. “Tassime pañca nīvaraṇe pahīne attani samanupassato pāmojjaṃ jāyati, Kai jis pamato, kad šios penkios kliūtys jame yra pašalintos, gimsta džiaugsmas, pamuditassa pīti jāyati, iš džiaugsmo gimsta gėrėjimasis, pītimanassa kāyo passambhati, dėl gėrėjimosi kūnas nurimsta, passaddhakāyo sukhaṃ vedeti, kūnui nurimus patiriama laimė, sukhino cittaṃ samādhiyati. laimingojo protas susitelkia.

20. Paṭhamajjhānaṃ
Pirmoji džhana

226. “So vivicceva kāmehi, vivicca akusalehi dhammehi Atsiskyręs nuo juslinių malonumų, atsiskyręs nuo nedorių būsenų jis savitakkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ pītisukhaṃ paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati. pasiekia pirmąją džhaną, kurioje yra pirminis minties pritaikymas, ilgalaikis minties taikymas bei dėl atsiskyrimo gimę gėrėjimasi ir laimė; ir būna joje. So imameva kāyaṃ vivekajena pītisukhena Dėl atsiskyrimo gimusiais gėrėjimusi ir laime, jis šitą patį kūną abhisandeti parisandeti paripūreti parippharati, užlieja, užpildo, pripildo, perskverbia nāssa kiñci sabbāvato kāyassa vivekajena pītisukhena apphuṭaṃ hoti. taip, kad jo kūne nelieka nei dalelytės kurios nebūtų pasiekę šie dėl atsiskyrimo gimę gėrėjimasis ir laimė.

227. “Seyyathāpi[74], mahārāja, dakkho nhāpako vā nhāpakantevāsī vā Panašiai, karaliau, kaip įgudęs maudyklos patarnautojas ar maudyklos patarnautojo padėjėjas kaṃsathāle nhānīyacuṇṇāni ākiritvā pribėręs muilo miltelių į bronzinį indą, udakena paripphosakaṃ paripphosakaṃ sanneyya, pašlakstydamas vandeniu, suminkytų juos sāyaṃ nhānīyapiṇḍi snehānugatā snehaparetā į vieną muilo gabalą, taip, kad tas būtų permirkęs, išmirkęs, santarabāhirā phuṭā snehena, suvilgytas iš vidaus ir iš išorės, na ca paggharaṇī; bet nevarvėtų; evameva kho, mahārāja, bhikkhu lygiai gi taip, karaliau, vienuolis imameva kāyaṃ vivekajena pītisukhena dėl atsiskyrimo gimusiais gėrėjimusi ir laime, šitą patį kūną abhisandeti parisandeti paripūreti parippharati, užlieja, užpildo, pripildo, perskverbia nāssa kiñci sabbāvato kāyassa vivekajena pītisukhena apphuṭaṃ hoti. taip, kad jo kūne nelieka nei dalelytės kurios nebūtų pasiekę šie dėl atsiskyrimo gimę gėrėjimasis ir laimė. Idampi kho, mahārāja, Tai irgi, karaliau, sandiṭṭhikaṃ sāmaññaphalaṃ yra čia pat ir iškart regimas atsiskyrimo vaisius purimehi sandiṭṭhikehi sāmaññaphalehi abhikkantatarañca paṇītatarañca. nuostabesnis ir puikesnis už ankstesnius čia pat ir iškart regimus atsiskyrimo vaisius.

21. Dutiyajjhānaṃ
Antroji džhana

228. “Puna caparaṃ, mahārāja, Ir vėlgi, karaliau, bhikkhu vitakkavicārānaṃ vūpasamā kai liaunasi pradinis minties pritaikymas ir ilgalaikis minties taikymas, vienuolis ajjhattaṃ sampasādanaṃ cetaso ekodibhāvaṃ avitakkaṃ avicāraṃ samādhijaṃ pītisukhaṃ dutiyaṃ jhānaṃ upasampajja viharati. su iš vidaus nurimusiu protu sutelktu į vieną [objektą] pasiekia antrąją džhaną, kurioje nėra pradinio minties pritaikymo bei ilgalaikio minties taikymo, bet yra dėl susitelkimo gimę gėrėjimasis ir laimė; ir būna joje. So imameva kāyaṃ samādhijena pītisukhena Dėl susitelkimo gimusiais gėrėjimusi ir laime, jis šitą patį kūną abhisandeti parisandeti paripūreti parippharati, užlieja, užpildo, pripildo, perskverbia nāssa kiñci sabbāvato kāyassa vivekajena pītisukhena apphuṭaṃ hoti. taip, kad jo kūne nelieka nei dalelytės kurios nebūtų pasiekę šie dėl atsiskyrimo gimę gėrėjimasis ir laimė.

229. “Seyyathāpi, mahārāja, Panašiai, karaliau, kaip udakarahado gambhīro ubbhidodako [ubbhitodako (syā. kaṃ. ka.)] gilus ežeras su gilumine versme tassa nevassa puratthimāya disāya udakassa āyamukhaṃ, į kurį neįtekėtų vanduo nei iš rytinės pusės, na dakkhiṇāya disāya udakassa āyamukhaṃ, neįtekėtų vanduo nei iš pietinės pusės, na pacchimāya disāya udakassa āyamukhaṃ, neįtekėtų vanduo nei iš vakarinės pusės, na uttarāya disāya udakassa āyamukhaṃ, neįtekėtų vanduo nei iš šiaurinės pusės, devo ca na kālenakālaṃ sammādhāraṃ anuppaveccheyya. nei [į kurį] laikas nuo laiko stipriai palytų. Atha kho tamhāva udakarahadā sītā vāridhārā Tada gi iš to ežero šaltos versmės ubbhijjitvā tameva udakarahadaṃ sītena vārinā trykštantis šaltas vanduo tą patį ežerą abhisandeyya parisandeyya paripūreyya paripphareyya, užlietų, užpildytų, pripildytų, perskverbtų nāssa kiñci sabbāvato udakarahadassa sītena vārinā apphuṭaṃ assa. taip, kad tame ežere neliktų nei dalelytės kurios nebūtų pasiekęs šaltas vanduo. Evameva kho, mahārāja, bhikkhu Lygiai gi taip, karaliau, vienuolis imameva kāyaṃ samādhijena pītisukhena dėl susitelkimo gimusiais gėrėjimusi ir laime, šitą patį kūną abhisandeti parisandeti [75] paripūreti parippharati, užlieja, užpildo, pripildo, perskverbia nāssa kiñci sabbāvato kāyassa samādhijena pītisukhena apphuṭaṃ hoti. taip, kad jo kūne nelieka nei dalelytės kurios nebūtų pasiekę šie dėl susitelkimo gimę gėrėjimasis ir laimė. Idampi kho, mahārāja, Tai irgi, karaliau, sandiṭṭhikaṃ sāmaññaphalaṃ yra čia pat ir iškart regimas atsiskyrimo vaisius purimehi sandiṭṭhikehi sāmaññaphalehi abhikkantatarañca paṇītatarañca. nuostabesnis ir puikesnis už ankstesnius čia pat ir iškart regimus atsiskyrimo vaisius.

22. Tatiyajjhānaṃ
Trečioji džhana

230. “Puna caparaṃ, mahārāja, Ir vėlgi, karaliau, bhikkhu pītiyā ca virāgā išblėsus gėrėjimuisi, vienuolis upekkhako ca viharati sato sampajāno, yra lygiažiūris1, atidus ir aiškiai suprantantis sukhañca kāyena paṭisaṃvedeti, bei kūnu patyria laimę, yaṃ taṃ ariyā ācikkhanti – ‘upekkhako satimā sukhavihārī’ti, tatiyaṃ jhānaṃ upasampajja viharati. jis pasiekia trečiąją džhaną ir būna joje, taurieji nupasakoja tai taip: “jis yra laimingas, lygiažiūris ir atidus”. So imameva kāyaṃ nippītikena sukhena Laime be gėrėjimosi jis šitą patį kūną abhisandeti parisandeti paripūreti parippharati, užlieja, užpildo, pripildo, perskverbia nāssa kiñci sabbāvato kāyassa nippītikena sukhena apphuṭaṃ hoti. taip, kad jo kūne nelieka nei dalelytės kurios nebūtų pasiekusi ši laimė be gėrėjimosi.

231. “Seyyathāpi, mahārāja, Panašiai, karaliau, kaip uppaliniyaṃ vā paduminiyaṃ vā puṇḍarīkiniyaṃ vā žydrų lotosų tvenkinyje, raudonų lotosų tvenkinyje ar baltų lotosų tvenkinyje appekaccāni uppalāni vā padumāni vā puṇḍarīkāni vā kurie nors žydri lotosai, raudoni lotosai ar balti lotosai udake jātāni udake saṃvaḍḍhāni gimę vandenyje, užaugę vandenyje udakānuggatāni antonimuggaposīni, nepakiltų virš vandens, tarptų panardinti vandenyje; tāni yāva caggā yāva ca mūlā sītena vārinā jie nuo viršaus ir iki pat šaknų šaltu vandeniu abhisannāni parisannāni [abhisandāni parisandāni (ka.)] paripūrāni paripphuṭāni [paripphuṭṭhāni (pī.)], būtų užlieti, užpildyti, pripildyti, perskverbti nāssa kiñci sabbāvataṃ uppalānaṃ vā padumānaṃ vā puṇḍarīkānaṃ vā sītena vārinā apphuṭaṃ assa; taip, kad tuose žydruose lotosuose, raudonuose lotosuose ar baltuose lotosuose neliktų nei dalelytės kurios nebūtų pasiekęs šaltas vanduo; evameva kho, mahārāja, bhikkhu lygiai gi taip, karaliau, vienuolis imameva kāyaṃ nippītikena sukhena laime be gėrėjimosi šitą patį kūną abhisandeti parisandeti paripūreti parippharati, užlieja, užpildo, pripildo, perskverbia nāssa kiñci sabbāvato kāyassa nippītikena sukhena apphuṭaṃ hoti. taip, kad jo kūne nelieka nei dalelytės kurios nebūtų pasiekusi ši laimė be gėrėjimosi. Idampi kho, mahārāja, Tai irgi, karaliau, sandiṭṭhikaṃ sāmaññaphalaṃ yra čia pat ir iškart regimas atsiskyrimo vaisius purimehi sandiṭṭhikehi sāmaññaphalehi abhikkantatarañca paṇītatarañca. nuostabesnis ir puikesnis už ankstesnius čia pat ir iškart regimus atsiskyrimo vaisius.

23. Catutthajjhānaṃ Ketvirtoji džhana

232. “Puna caparaṃ, mahārāja, Ir vėlgi, karaliau, bhikkhu sukhassa ca pahānā dukkhassa ca pahānāi, vienuolis atsisakęs malonumo ir skausmo, pubbeva somanassadomanassānaṃ atthaṅgamā išnykus ankstesniems laimei ir nusiminimui, adukkhamasukhaṃ upekkhāsatipārisuddhiṃ catutthaṃ jhānaṃ upasampajja viharati, pasiekia ketvirtąją džhaną, kuri nėra nei maloni, nei skausminga, su atidumo išgryninta lygiažiūra; ir būna joje, so imameva kāyaṃ parisuddhena cetasā pariyodātena pharitvā [76] nisinno hoti, jis sėdi persmelkęs visą šitą patį kūną švariu, tyru protu, nāssa kiñci sabbāvato kāyassa parisuddhena cetasā pariyodātena apphuṭaṃ hoti. taip, kad jo kūne nelieka nei dalelytės kurios nebūtų pasiekęs švarus, tyras protas.

233. “Seyyathāpi, mahārāja, Panašiai, karaliau, kaip puriso odātena vatthena sasīsaṃ pārupitvā nisinno assa, žmogaus kūnas būtų su visa galva apdengtas baltu audeklu, nāssa kiñci sabbāvato kāyassa odātena vatthena apphuṭaṃ assa; jo kūne neliktų nei dalelytės kurios nebūtų pasiekęs baltas audeklas; evameva kho, mahārāja, lygiai gi taip, karaliau, bhikkhu imameva kāyaṃ parisuddhena cetasā pariyodātena pharitvā nisinno hoti, vienuolis sėdi persmelkęs visą šitą patį kūną švariu, tyru protu, nāssa kiñci sabbāvato kāyassa parisuddhena cetasā pariyodātena apphuṭaṃ hoti. taip, kad jo kūne nelieka nei dalelytės kurios nebūtų pasiekęs švarus, tyras protas. Idampi kho, mahārāja, Tai irgi, karaliau, sandiṭṭhikaṃ sāmaññaphalaṃ yra čia pat ir iškart regimas atsiskyrimo vaisius purimehi sandiṭṭhikehi sāmaññaphalehi abhikkantatarañca paṇītatarañca. nuostabesnis ir puikesnis už ankstesnius čia pat ir iškart regimus atsiskyrimo vaisius.

24. Vipassanāñāṇaṃ
Įžvalgos pažinimas

234. “So [puna caparaṃ mahārāja bhikkhu so (ka.)] evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte anaṅgaṇe vigatūpakkilese mudubhūte kammaniye ṭhite āneñjappatte [Ir vėlgi, karaliau,] Jis būdamas su taip sutelktu, taip išgrynintu, apvalytu, nesuteptu, be taršalų, lanksčiu, tinkamu darbui, pasiekusiu nesutrikdomą [būseną] protu ñāṇadassanāya cittaṃ abhinīharati abhininnāmeti. nukreipia, pasuka protą link pažinimo ir matymo. So evaṃ pajānāti – Jis suvokia tai: ‘ayaṃ kho me kāyo “Šis gi mano kūnas yra rūpī cātumahābhūtiko materialus, [sudarytas] iš keturių didžiųjų elementų, mātāpettikasambhavo odanakummāsūpacayo gimęs iš motinos ir tėvo, ryžių košės ir rūgpienio sankaupa, aniccucchādana-parimaddana-bhedana-viddhaṃsana-dhammo; turi prigimti keistis, dėvėtis, suirti, pranykti; idañca pana me viññāṇaṃ bet ši mano sąmonė ettha sitaṃ ettha paṭibaddha’nti. į jį remiasi, yra prie jo pririšta.”

235. “Seyyathāpi, mahārāja, Panašiai, karaliau, kaip maṇi veḷuriyo subho blizgantis lazurito brangakmenis jātimā aṭṭhaṃso tikras, aštuonkampis, suparikammakato accho gerai apdirbtas, skaidrus, vippasanno anāvilo sabbākārasampanno. tyras, švarus, pasižymintis visomis geromis savybėmis, Tatrāssa suttaṃ āvutaṃ būtų užmautas ant siūlo nīlaṃ vā pītaṃ vā ar juodo, ar geltono, lohitaṃ vā [pītakaṃ vā lohitakaṃ vā (ka.)] odātaṃ vā paṇḍusuttaṃ vā. ar raudono, ar balto, ar pilko. Tamenaṃ cakkhumā puriso hatthe karitvā paccavekkheyya – Jį paėmęs į rankas žmogus turintis akis taip pagalvotų: ‘ayaṃ kho maṇi veḷuriyo subho “Tai yra blizgantis lazurito brangakmenis jātimā aṭṭhaṃso tikras, aštuonkampis, suparikammakato accho gerai apdirbtas, skaidrus, vippasanno anāvilo sabbākārasampanno; tyras, švarus, pasižymintis visomis geromis savybėmis; tatridaṃ suttaṃ āvutaṃ jis yra užmautas ant siūlo nīlaṃ vā pītaṃ vā ar juodo, ar geltono, lohitaṃ vā odātaṃ vā paṇḍusuttaṃ vā’ti. ar raudono, ar balto, ar pilko.” Evameva kho, mahārāja, Lygiai gi taip, karaliau, bhikkhu evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte anaṅgaṇe vigatūpakkilese mudubhūte kammaniye ṭhite āneñjappatte jis būdamas su taip sutelktu, taip išgrynintu, apvalytu, nesuteptu, be taršalų, lanksčiu, tinkamu darbui, pasiekusiu nesutrikdomą [būseną] protu ñāṇadassanāya cittaṃ abhinīharati abhininnāmeti. nukreipia, pasuka protą link pažinimo ir matymo. So evaṃ pajānāti – Jis suvokia tai: ‘ayaṃ kho me kāyo “Šis gi mano kūnas yra rūpī cātumahābhūtiko materialus, [sudarytas] iš keturių didžiųjų elementų, mātāpettikasambhavo odanakummāsūpacayo gimęs iš motinos ir tėvo, ryžių košės ir rūgpienio sankaupa, aniccucchādanaparimaddanabhedanaviddhaṃsanadhammo; turi prigimti keistis, dėvėtis, suirti, pranykti; idañca [77] pana me viññāṇaṃ bet ši mano sąmonė ettha sitaṃ ettha paṭibaddha’nti. į jį remiasi, prie jo pririšta.” Idampi kho, mahārāja, Tai irgi, karaliau, sandiṭṭhikaṃ sāmaññaphalaṃ yra čia pat ir iškart regimas atsiskyrimo vaisius purimehi sandiṭṭhikehi sāmaññaphalehi abhikkantatarañca paṇītatarañca. nuostabesnis ir puikesnis už ankstesnius čia pat ir iškart regimus atsiskyrimo vaisius.

25. Manomayiddhiñāṇaṃ
Antžmogiško gebėjimo padaryti protu [kūną] pažinimas

236. “So evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte anaṅgaṇe vigatūpakkilese mudubhūte kammaniye ṭhite āneñjappatte Jis būdamas su taip sutelktu, taip išgrynintu, apvalytu, nesuteptu, be taršalų, lanksčiu, tinkamu darbui, pasiekusiu nesutrikdomą [būseną] protu manomayaṃ kāyaṃ abhinimmānāya cittaṃ abhinīharati abhininnāmeti. nukreipia, pasuka protą link protu padaryto kūno sutvėrimo. So imamhā kāyā aññaṃ kāyaṃ abhinimmināti Jis iš šio kūno sutveria kitą kūną rūpiṃ manomayaṃ sabbaṅgapaccaṅgiṃ ahīnindriyaṃ. turintį formą, padarytą protu, su visomis kūno dalimis ir galūnėmis, pilnaverčiais gebėjimais.

237. “Seyyathāpi, mahārāja, Panašiai, karaliau, kaip puriso muñjamhā īsikaṃ pavāheyya [pabbāheyya (syā. ka.)]. žmogus būtų išėmęs smilgą iš lendrūno. Tassa evamassa – Jis pagalvotų taip: ‘ayaṃ muñjo, ayaṃ īsikā, “Štai lendrūnas, štai smilga, añño muñjo, aññā īsikā, lendrūnas yra viena, smilga - kita, muñjamhā tveva īsikā pavāḷhā’ti [pabbāḷhāti (syā. ka.)]. išties, smilga yra ištraukta iš lendrūno.” Seyyathā vā pana, mahārāja, Arba, karaliau, panašiai kaip puriso asiṃ kosiyā pavāheyya. žmogus būtų ištraukęs kardą iš makšties. Tassa evamassa – Jis pagalvotų taip: ‘ayaṃ asi, ayaṃ kosi, “Štai kardas, štai makštis, añño asi, aññā kosi, kardas yra viena, makštis - kita, kosiyā tveva asi pavāḷho”ti. išties, kardas yra ištrauktas iš makšties.” Seyyathā vā pana, mahārāja, Arba, karaliau, panašiai kaip puriso ahiṃ karaṇḍā uddhareyya. žmogus būtų išnėręs gyvatę iš išnaros. Tassa evamassa – Jis taip pagalvotų: ‘ayaṃ ahi, ayaṃ karaṇḍo. “Štai gyvatė, štai išnara. Añño ahi, añño karaṇḍo, Gyvatė yra viena, išnara - kita, karaṇḍā tveva ahi ubbhato’ti [uddharito (syā. kaṃ.)]. išties, gyvatė išnerta iš išnaros. Evameva kho, mahārāja, Lygiai gi taip, karaliau, bhikkhu evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte anaṅgaṇe vigatūpakkilese mudubhūte kammaniye ṭhite āneñjappatte vienuolis būdamas su taip sutelktu, taip išgrynintu, apvalytu, nesuteptu, be taršalų, lanksčiu, tinkamu darbui, pasiekusiu nesutrikdomą [būseną] protu manomayaṃ kāyaṃ abhinimmānāya cittaṃ abhinīharati abhininnāmeti. nukreipia, pasuka protą link protu padaryto kūno sutvėrimo. So imamhā kāyā aññaṃ kāyaṃ abhinimmināti Jis iš šio kūno sutveria kitą kūną rūpiṃ manomayaṃ sabbaṅgapaccaṅgiṃ ahīnindriyaṃ. turintį formą, padarytą protu, su visomis kūno dalimis ir galūnėmis, pilnaverčiais gebėjimais. Idampi kho, mahārāja, Tai irgi, karaliau, sandiṭṭhikaṃ sāmaññaphalaṃ yra čia pat ir iškart regimas atsiskyrimo vaisius purimehi sandiṭṭhikehi sāmaññaphalehi abhikkantatarañca paṇītatarañca. nuostabesnis ir puikesnis už ankstesnius čia pat ir iškart regimus atsiskyrimo vaisius.

26. Iddhividhañāṇaṃ
Antžmogiškų gebėjimų pažinimas

238. “So evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte anaṅgaṇe vigatūpakkilese mudubhūte kammaniye ṭhite āneñjappatte Jis būdamas su taip sutelktu, taip išgrynintu, apvalytu, nesuteptu, be taršalų, lanksčiu, tinkamu darbui, pasiekusiu nesutrikdomą [būseną] protu iddhividhāya cittaṃ abhinīharati abhininnāmeti[78]. nukreipia, pasuka protą link antžmogiškų gebėjimų. So anekavihitaṃ iddhividhaṃ paccanubhoti – Jis pažįsta įvairius antžmogiškus gebėjimus: ekopi hutvā bahudhā hoti, iš vieno pasidaro daugeliu, bahudhāpi hutvā eko hoti; iš daugelio, pasidaro vienas; āvibhāvaṃ tirobhāvaṃ pasirodo ir pradingsta, tirokuṭṭaṃ tiropākāraṃ tiropabbataṃ pro sieną, pro pylimą, pro kalną asajjamāno gacchati seyyathāpi ākāse. be trukdymų pereina kaip oru. Pathaviyāpi ummujjanimujjaṃ karoti seyyathāpi udake. Ir iš žemės išneria ir paneria lyg į vandenį. Udakepi abhijjamāne gacchati [abhijjamāno (sī. ka.)] seyyathāpi pathaviyā. Ir vandeniu eina neskęsdamas lyg žeme. Ākāsepi pallaṅkena kamati seyyathāpi pakkhī sakuṇo. Ir sėdėdamas sukryžiavęs kojas oru juda lyg paukštis. Imepi candimasūriye evaṃmahiddhike evaṃmahānubhāve Ir šiuos Mėnulį ir Saulę tokius galingus ir tokius išdidžius pāṇinā parāmasati parimajjati. paliečia, paglosto ranka. Yāva brahmalokāpi kāyena vasaṃ vatteti. Ir gali valdyti [savo] kūną lygi pat Brahmų pasaulių.

;239. “Seyyathāpi, mahārāja, Panašiai, karaliau, kaip dakkho kumbhakāro vā kumbhakārantevāsī vā įgudęs puodžius ar puodžiaus padėjėjas suparikammakatāya mattikāya iš gerai paruošto molio yaṃ yadeva bhājanavikatiṃ ākaṅkheyya, taṃ tadeva kareyya abhinipphādeyya. kokios panorėtų formos indą, tokį ir padarytų, pagamintų. Seyyathā vā pana, mahārāja, Arba, karaliau, panašiai kaip dakkho dantakāro vā dantakārantevāsī vā dramblio kaulo dirbėjas arba dramblio kaulo dirbėjo padėjėjas suparikammakatasmiṃ dantasmiṃ iš gerai paruošto dramblio kaulo yaṃ yadeva dantavikatiṃ ākaṅkheyya, taṃ tadeva kareyya abhinipphādeyya. kokios panorėtų formos dramblio kaulo dirbinį, tokį ir padarytų, pagamintų. Seyyathā vā pana, mahārāja, Arba, karaliau, panašiai kaip dakkho suvaṇṇakāro vā suvaṇṇakārantevāsī vā auksakalys arba auksakalio padėjėjas suparikammakatasmiṃ suvaṇṇasmiṃ iš gerai paruošto aukso yaṃ yadeva suvaṇṇavikatiṃ ākaṅkheyya, taṃ tadeva kareyya abhinipphādeyya. kokios panorėtų formos aukso dirbinį, tokį ir padarytų, pagamintų. Evameva kho, mahārāja, Lygiai gi taip, karaliau, bhikkhu evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte anaṅgaṇe vigatūpakkilese mudubhūte kammaniye ṭhite āneñjappatte vienuolis būdamas su taip sutelktu, taip išgrynintu, apvalytu, nesuteptu, be taršalų, lanksčiu, tinkamu darbui, pasiekusiu nesutrikdomą [būseną] protu iddhividhāya cittaṃ abhinīharati abhininnāmeti. nukreipia, pasuka protą link antžmogiškų gebėjimų. So anekavihitaṃ iddhividhaṃ paccanubhoti – Jis pažįsta įvairius antžmogiškus gebėjimus: ekopi hutvā bahudhā hoti,ir iš vieno pasidaro daugeliu, bahudhāpi hutvā eko hoti; iš daugelio, pasidaro vienas; āvibhāvaṃ tirobhāvaṃ pasirodo ir pradingsta, tirokuṭṭaṃ tiropākāraṃ tiropabbataṃ pro sieną, pro pylimą, pro kalną asajjamāno gacchati seyyathāpi ākāse. be trikdžių pereina kaip oru. Pathaviyāpi ummujjanimujjaṃ karoti seyyathāpi udake. Ir išneria ir paneria į žemę lyg į vandenį. Udakepi abhijjamāne gacchati seyyathāpi pathaviyā. Ir vandeniu eina neskęsdamas lyg žeme. Ākāsepi pallaṅkena kamati seyyathāpi pakkhī sakuṇo. Ir sėdėdamas sukryžiavęs kojas oru juda lyg paukštis. Imepi candimasūriye evaṃmahiddhike evaṃmahānubhāve [79] Ir šiuos Mėnulį ir Saulę tokius galingus ir tokius išdidžius pāṇinā parāmasati parimajjati. paliečia, paglosto ranka. Yāva brahmalokāpi kāyena vasaṃ vatteti. Ir gali valdyti [savo] kūną lygi pat Brahmų pasaulių. Idampi kho, mahārāja, Tai irgi, karaliau, sandiṭṭhikaṃ sāmaññaphalaṃ yra čia pat ir iškart regimas atsiskyrimo vaisius purimehi sandiṭṭhikehi sāmaññaphalehi abhikkantatarañca paṇītatarañca. nuostabesnis ir puikesnis už ankstesnius čia pat ir iškart regimus atsiskyrimo vaisius.

27. Dibbasotañāṇaṃ
Dieviškos ausies pažinimas

240. “So evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte anaṅgaṇe vigatūpakkilese mudubhūte kammaniye ṭhite āneñjappatte Jis būdamas su taip sutelktu, taip išgrynintu, apvalytu, nesuteptu, be taršalų, lanksčiu, tinkamu darbui, pasiekusiu nesutrikdomą [būseną] protu dibbāya sotadhātuyā cittaṃ abhinīharati abhininnāmeti. nukreipia, pasuka protą link dieviškų ausų elemento. So dibbāya sotadhātuyā visuddhāya atikkantamānusikāya Jis išgrynintu antžmogišku dieviškos ausies elementu ubho sadde suṇāti dibbe ca mānuse ca ye dūre santike ca. girdi tiek dėvų, tiek ir žmonių garsus, ir arti, ir toli.

241. “Seyyathāpi, mahārāja, Panašiai, karaliau, kaip puriso addhānamaggappaṭipanno. keliaujantis tolimą kelią žmogus. So suṇeyya bherisaddampi mudiṅgasaddampi [mutiṅgasaddampi (sī. pī.)] Jis girdėtų litaurų garsą, būgnelio garsą, saṅkhapaṇavadindimasaddampi [saṅkhapaṇavadeṇḍimasaddampi (sī. pī.), saṅkhasaddaṃpi paṇavasaddaṃpi dendimasaddaṃpi (syā. kaṃ.)]. taip pat kriauklės, būgno, tamtamo garsą. Tassa evamassa – Jis taip pagalvotų: ‘bherisaddo’ itipi, “tai litaurų garsas, ‘mudiṅgasaddo’ itipi, tai būgnelio garsas, ‘saṅkhapaṇavadindimasaddo’ itipi [saṅkhasaddo itipi paṇavasaddo itipi dendimasaddo itipi (syā. kaṃ.)]. tai kriauklės, būgno, tamtamo garsas”. Evameva kho, mahārāja, Lygiai, karaliau, taip pat bhikkhu evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte anaṅgaṇe vigatūpakkilese mudubhūte kammaniye ṭhite āneñjappatte vienuolis būdamas su taip sutelktu, taip išgrynintu, apvalytu, nesuteptu, be taršalų, lanksčiu, tinkamu darbui, pasiekusiu nesutrikdomą [būseną] protu dibbāya sotadhātuyā cittaṃ abhinīharati abhininnāmeti. nukreipia, pasuka protą link dieviškų ausų elemento. So dibbāya sotadhātuyā visuddhāya atikkantamānusikāya Jis išgrynintu antžmogišku dieviškos ausies elementu ubho sadde suṇāti dibbe ca mānuse ca ye dūre santike ca. girdi tiek dievų, tiek ir žmonių garsus, ir arti, ir toli. Idampi kho, mahārāja, Tai irgi, karaliau, sandiṭṭhikaṃ sāmaññaphalaṃ yra čia pat ir iškart regimas atsiskyrimo vaisius purimehi sandiṭṭhikehi sāmaññaphalehi abhikkantatarañca paṇītatarañca. nuostabesnis ir puikesnis už ankstesnius čia pat ir iškart regimus atsiskyrimo vaisius.

28. Cetopariyañāṇaṃ
Kitų protų pažinimas

242. “So evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte anaṅgaṇe vigatūpakkilese mudubhūte kammaniye ṭhite āneñjappatte Jis būdamas su taip sutelktu, taip išgrynintu, apvalytu, nesuteptu, be taršalų, lanksčiu, tinkamu darbui, pasiekusiu nesutrikdomą [būseną] protu cetopariyañāṇāya cittaṃ abhinīharati abhininnāmeti. nukreipia, pasuka protą link kitų protų žinojimo. So parasattānaṃ parapuggalānaṃ Jis kitų būtybių, kitų asmenų cetasā ceto paricca pajānāti – protą apgaubęs savuoju žino: sarāgaṃ vā cittaṃ ‘sarāgaṃ citta’nti pajānāti, protą su geiduliu jis žino kaip “protas su geiduliu” vītarāgaṃ vā cittaṃ ‘vītarāgaṃ citta’nti pajānāti, protą be geidulio jis žino kaip “protas be geidulio”, sadosaṃ [80] vā cittaṃ ‘sadosaṃ citta’nti pajānāti, protą su bjaurėjimusi jis žino kaip “protas su bjaurėjimusi”, vītadosaṃ vā cittaṃ ‘vītadosaṃ citta’nti pajānāti, protą be bjaurėjimosi jis žino kaip “protas be bjaurėjimosi”, samohaṃ vā cittaṃ ‘samohaṃ citta’nti pajānāti, protą su klydimu jis žino kaip “protas su klydimu”, vītamohaṃ vā cittaṃ ‘vītamohaṃ citta’nti pajānāti, protą be klydimo jis žino kaip “protas be klydimo”, saṅkhittaṃ vā cittaṃ ‘saṅkhittaṃ citta’nti pajānāti, susitraukusi protą jis žino kaip “susitraukęs protas”, vikkhittaṃ vā cittaṃ ‘vikkhittaṃ citta’nti pajānāti, išsiblaškusį protą jis žino kaip “išsiblaškęs protas”, mahaggataṃ vā cittaṃ ‘mahaggataṃ citta’nti pajānāti, didumą pasiekusį protą jis žino kaip “didumą pasiekęs protas”, amahaggataṃ vā cittaṃ ‘amahaggataṃ citta’nti pajānāti, didumos nepasiekusį protą jis žino kaip “didumos nepasiekęs protas”, sauttaraṃ vā cittaṃ ‘sauttaraṃ citta’nti pajānāti, pralenkiamą protą jis žino kaip “pralenkiamas protas”, anuttaraṃ vā cittaṃ ‘anuttaraṃ citta’nti pajānāti, nepralenkiamą protą jis žino kaip “nepralenkiamas protas”, samāhitaṃ vā cittaṃ ‘samāhitaṃ citta’nti pajānāti, sutelktą protą jis žino kaip “sutelktas protas”, asamāhitaṃ vā cittaṃ ‘asamāhitaṃ citta’nti pajānāti, nesutelktą protą jis žino kaip “nesutelktas protas”, vimuttaṃ vā cittaṃ ‘vimuttaṃ citta’nti pajānāti, išsilaisvinusį protą jis žino kaip “išsilaisvinęs protas”, avimuttaṃ vā cittaṃ ‘avimuttaṃ citta’nti pajānāti. neišsilaisvinusį protą jis žino kaip “neišsilaisvinęs protas”.

243. “Seyyathāpi, mahārāja, Panašiai, karaliau, kaip itthī vā puriso vā ar daharo yuvā maṇḍanajātiko jaunas vaikinas ar mergina mėgstanti puoštis ādāse vā parisuddhe pariyodāte švariame, nuvalytame veidrodyje acche vā udakapatte arba inde su tyru vandeniu sakaṃ mukhanimittaṃ paccavekkhamāno apžiūrėdama savo veido atspindį sakaṇikaṃ vā ‘sakaṇika’nti jāneyya, jei jis būtų su apgamu, žinotų “su apgamu”, akaṇikaṃ vā ‘akaṇika’nti jāneyya; arba jei būtų be apgamo, žinotų “be apgamo”; evameva kho, mahārāja, Lygiai, karaliau, taip pat bhikkhu evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte anaṅgaṇe vigatūpakkilese mudubhūte kammaniye ṭhite āneñjappatte vienuolis būdamas su taip sutelktu, taip išgrynintu, apvalytu, nesuteptu, be taršalų, lanksčiu, tinkamu darbui, pasiekusiu nesutrikdomą [būseną] protu cetopariyañāṇāya cittaṃ abhinīharati abhininnāmeti. nukreipia, pasuka protą link kitų protų žinojimo. So parasattānaṃ parapuggalānaṃ Jis kitų būtybių, kitų asmenų cetasā ceto paricca pajānāti – protą apgaubęs savuoju žino: sarāgaṃ vā cittaṃ ‘sarāgaṃ citta’nti pajānāti, protą su geiduliu jis žino kaip “protas su geiduliu” vītarāgaṃ vā cittaṃ ‘vītarāgaṃ citta’nti pajānāti, protą be geidulio jis žino kaip “protas be geidulio”, sadosaṃ vā cittaṃ ‘sadosaṃ citta’nti pajānāti, protą su bjaurėjimusi jis žino kaip “protas su bjaurėjimusi”, vītadosaṃ vā cittaṃ ‘vītadosaṃ citta’nti pajānāti, protą be bjaurėjimosi jis žino kaip “protas be bjaurėjimosi”, samohaṃ vā cittaṃ ‘samohaṃ citta’nti pajānāti, protą su klydimu jis žino kaip “protas su klydimu”, vītamohaṃ vā cittaṃ ‘vītamohaṃ citta’nti pajānāti, protą be klydimo jis žino kaip “protas be klydimo”, saṅkhittaṃ vā cittaṃ ‘saṅkhittaṃ citta’nti pajānāti, susitraukusi protą jis žino kaip “susitraukęs protas”, vikkhittaṃ vā cittaṃ ‘vikkhittaṃ citta’nti pajānāti, išsiblaškusį protą jis žino kaip “išsiblaškęs protas”, mahaggataṃ vā cittaṃ ‘mahaggataṃ citta’nti pajānāti, didumą pasiekusį protą jis žino kaip “didumą pasiekęs protas”, amahaggataṃ vā cittaṃ ‘amahaggataṃ citta’nti pajānāti, didumos nepasiekusį protą jis žino kaip “didumos nepasiekęs protas”, sauttaraṃ vā cittaṃ ‘sauttaraṃ citta’nti pajānāti, pralenkiamą protą jis žino kaip “pralenkiamas protas”, anuttaraṃ [81] vā cittaṃ ‘anuttaraṃ citta’nti pajānāti, nepralenkiamą protą jis žino kaip “nepralenkiamas protas”, samāhitaṃ vā cittaṃ ‘samāhitaṃ citta’nti pajānāti, sutelktą protą jis žino kaip “sutelktas protas”, asamāhitaṃ vā cittaṃ ‘asamāhitaṃ citta’nti pajānāti, nesutelktą protą jis žino kaip “nesutelktas protas”, vimuttaṃ vā cittaṃ ‘vimuttaṃ citta’nti pajānāti, išsilaisvinusį protą jis žino kaip “išsilaisvinęs protas”, avimuttaṃ vā cittaṃ ‘avimuttaṃ citta’nti pajānāti. neišsilaisvinusį protą jis žino kaip “neišsilaisvinęs protas”. Idampi kho, mahārāja, Tai irgi, karaliau, sandiṭṭhikaṃ sāmaññaphalaṃ yra čia pat ir iškart regimas atsiskyrimo vaisius purimehi sandiṭṭhikehi sāmaññaphalehi abhikkantatarañca paṇītatarañca. nuostabesnis ir puikesnis už ankstesnius čia pat ir iškart regimus atsiskyrimo vaisius.

29. Pubbenivāsānussatiñāṇaṃ
Praeitų gyvenimų prisiminimo pažinimas

244. “So evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte anaṅgaṇe vigatūpakkilese mudubhūte kammaniye ṭhite āneñjappatte Jis būdamas su taip sutelktu, taip išgrynintu, apvalytu, nesuteptu, be taršalų, lanksčiu, tinkamu darbui, pasiekusiu nesutrikdomą [būseną] protu pubbenivāsānussatiñāṇāya cittaṃ abhinīharati abhininnāmeti. nukreipia, pasuka protą link praeitų gyvenimų prisiminimo žinojimo. So anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ anussarati, seyyathidaṃ – Jis prisimena daugelį praeitų gyvenimų, t. y.: ekampi jātiṃ dvepi jātiyo vieną gimimą, du gimimus, tissopi jātiyo catassopi jātiyo pañcapi jātiyo tris gimimus, keturis gimimus, penkis gimimus, dasapi jātiyo vīsampi jātiyo tiṃsampi dešimt gimimų, dvidešimt gimimų, trisdešimt gimimų, jātiyo cattālīsampi jātiyo paññāsampi jātiyo keturiasdešimt gimimų, penkiasdešimt gimimų, jātisatampi jātisahassampi jātisatasahassampi šimtą gimimų, tūkstantį gimimų, šimtą tūkstančių gimimų, anekepi saṃvaṭṭakappe anekepi vivaṭṭakappe daugybę vystymosi erų, daugybę nykimo erų anekepi saṃvaṭṭavivaṭṭakappe, daugybę vystymosi-nykimo erų ‘amutrāsiṃ evaṃnāmo evaṃgotto evaṃvaṇṇo “buvau toks ir toks, tokiu vardu, tokios giminės, tokios išvaizdos, evamāhāro evaṃsukhadukkhappaṭisaṃvedī evamāyupariyanto, valgiau taip, patyriau tokius džiaugsmus ir skausmus, gyvenau tiek metų, so tato cuto amutra udapādiṃ; ten miręs, atgimiau štai ten; tatrāpāsiṃ evaṃnāmo evaṃgotto evaṃvaṇṇo toliau buvau ten, tokiu vardu, tokios giminės, tokios išvaizdos, evamāhāro evaṃsukhadukkhappaṭisaṃvedī evamāyupariyanto, valgiau taip, patyriau tokius džiaugsmus ir skausmus, gyvenau tiek metų, so tato cuto idhūpapanno’ti. ten miręs, atgimiau čia”. Iti sākāraṃ sauddesaṃ anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ anussarati. Taip jis išsamiai, su buitiškomis detalėmis prisimena daugelį praeitų gyvenimų.

245. “Seyyathāpi, mahārāja, Panašiai, karaliau, kaip puriso sakamhā gāmā aññaṃ gāmaṃ gaccheyya, žmogus nueitų iš savo kaimo į kitą kaimą, tamhāpi gāmā aññaṃ gāmaṃ gaccheyya. o iš to kaimo nueitų į dar kitą. So tamhā gāmā sakaṃyeva gāmaṃ paccāgaccheyya. Iš to kaimo vėliau jis sugrįžtų į savo. Tassa evamassa – Jis taip pagalvotų: ‘ahaṃ kho sakamhā gāmā amuṃ gāmaṃ agacchiṃ [agañchiṃ (syā. kaṃ.)], “Aš gi iš savo kaimo nuėjau į tokį ir tokį kaimą, tatrāpi evaṃ aṭṭhāsiṃ, evaṃ nisīdiṃ, ten taip stovėjau, taip sėdėjau, evaṃ abhāsiṃ, evaṃ tuṇhī ahosiṃ, taip kalbėjau, taip tylėjau, tamhāpi gāmā amuṃ gāmaṃ agacchiṃ, o iš to kaimo nuėjau į tokį ir tokį kaimą, tatrāpi evaṃ aṭṭhāsiṃ, evaṃ nisīdiṃ, ten taip stovėjau, taip sėdėjau, evaṃ abhāsiṃ, evaṃ tuṇhī ahosiṃ, taip kalbėjau, taip tylėjau, somhi tamhā gāmā [82] sakaṃyeva gāmaṃ paccāgato’ti. ir iš to kaimo aš sugrįžau į savo.” Evameva kho, mahārāja, Lygiai, karaliau, taip pat bhikkhu evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte anaṅgaṇe vigatūpakkilese mudubhūte kammaniye ṭhite āneñjappatte vienuolis būdamas su taip sutelktu, taip išgrynintu, apvalytu, nesuteptu, be taršalų, lanksčiu, tinkamu darbui, pasiekusiu nesutrikdomą [būseną] protu pubbenivāsānussatiñāṇāya cittaṃ abhinīharati abhininnāmeti. nukreipia, pasuka protą link praeitų gyvenimų prisiminimo žinojimo. So anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ anussarati, seyyathidaṃ – Jis prisimena daugelį praeitų gyvenimų, t. y.: ekampi jātiṃ dvepi jātiyo vieną gimimą, du gimimus, tissopi jātiyo catassopi jātiyo pañcapi jātiyo tris gimimus, keturis gimimus, penkis gimimus, dasapi jātiyo vīsampi jātiyo tiṃsampi dešimt gimimų, dvidešimt gimimų, trisdešimt gimimų, jātiyo cattālīsampi jātiyo paññāsampi jātiyo keturiasdešimt gimimų, penkiasdešimt gimimų, jātisatampi jātisahassampi jātisatasahassampi šimtą gimimų, tūkstantį gimimų, šimtą tūkstančių gimimų, anekepi saṃvaṭṭakappe anekepi vivaṭṭakappe daugybę vystymosi erų, daugybę nykimo erų anekepi saṃvaṭṭavivaṭṭakappe, daugybę vystymosi-nykimo erų ‘amutrāsiṃ evaṃnāmo evaṃgotto evaṃvaṇṇo “buvau toks ir toks, tokiu vardu, tokios giminės, tokios išvaizdos, evamāhāro evaṃsukhadukkhappaṭisaṃvedī evamāyupariyanto, valgiau taip, patyriau tokius džiaugsmus ir skausmus, gyvenau tiek metų, so tato cuto amutra udapādiṃ; ten miręs, atgimiau štai ten; tatrāpāsiṃ evaṃnāmo evaṃgotto evaṃvaṇṇo toliau buvau ten, tokiu vardu, tokios giminės, tokios išvaizdos, evamāhāro evaṃsukhadukkhappaṭisaṃvedī evamāyupariyanto, valgiau taip, patyriau tokius džiaugsmus ir skausmus, gyvenau tiek metų, so tato cuto idhūpapanno’ti. ten miręs, atgimiau čia”. Iti sākāraṃ sauddesaṃ anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ anussarati. Taip jis išsamiai, su buitiškomis detalėmis prisimena daugelį praeitų gyvenimų. Idampi kho, mahārāja, Tai irgi, karaliau, sandiṭṭhikaṃ sāmaññaphalaṃ yra čia pat ir iškart regimas atsiskyrimo vaisius purimehi sandiṭṭhikehi sāmaññaphalehi abhikkantatarañca paṇītatarañca. nuostabesnis ir puikesnis už ankstesnius čia pat ir iškart regimus atsiskyrimo vaisius.

30. Dibbacakkhuñāṇaṃ
Dieviškos akies pažinimas

246. “So evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte anaṅgaṇe vigatūpakkilese mudubhūte kammaniye ṭhite āneñjappatte Jis būdamas su taip sutelktu, taip išgrynintu, apvalytu, nesuteptu, be taršalų, lanksčiu, tinkamu darbui, pasiekusiu nesutrikdomą [būseną] protu sattānaṃ cutūpapātañāṇāya cittaṃ abhinīharati abhininnāmeti. nukreipia, pasuka protą link būtybių mirties ir atgimimo. So dibbena cakkhunā visuddhena atikkantamānusakena Jis išgryninta antžmogiška dieviška akimi satte passati cavamāne upapajjamāne hīne paṇīte suvaṇṇe dubbaṇṇe sugate duggate, mato kaip mirusios būtybės atgimsta žemesnėmis, aukštesnėmis, gražiomis, negražiomis, geroje vietoje, blogoje vietoje, yathākammūpage satte pajānāti – jis žino kaip būtybių gyvenimų eiga priklauso nuo jų veiksmų: ‘ime vata bhonto sattā “Šios gerbiamos būtybės kāyaduccaritena samannāgatā blogo kūno elgesio, vacīduccaritena samannāgatā blogo kalbos elgesio, manoduccaritena samannāgatā blogo proto elgesio, ariyānaṃ upavādakā įžeidinėjančios tauriuosius, micchādiṭṭhikā neteisingų pažiūrų, micchādiṭṭhikammasamādānā. elgėsi vadovaudamosios neteisingomis pažiūromis. Te kāyassa bhedā paraṃ maraṇā Jos po kūno žūties, po mirties apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapannā. atgimė nelaimingoje sferoje, blogoje vietoje, kančių sferoje, pragare. Ime vā pana bhonto sattā O šios gerbiamos būtybės kāyasucaritena samannāgatā gero kūno elgesio, vacīsucaritena samannāgatā gero kalbos elgesio, manosucaritena samannāgatā gero proto elgesio, ariyānaṃ anupavādakā neįžeidinėjančios tauriųjų, sammādiṭṭhikā teisingų pažiūrų, sammādiṭṭhikammasamādānā, elgėsi vadovaudamosios teisingomis pažiūromis, te kāyassa bhedā paraṃ maraṇā jos po kūno žūties, po mirties sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapannā’ti. atgimė geroje vietoje, dangaus pasaulyje. Iti dibbena cakkhunā visuddhena atikkantamānusakena [83] Taip jis išgryninta antžmogiška dieviška akimi satte passati cavamāne upapajjamāne hīne paṇīte suvaṇṇe dubbaṇṇe sugate duggate, mato kaip mirusios būtybės atgimsta žemesnėmis, aukštesnėmis, gražiomis, negražiomis, geroje vietoje, blogoje vietoje, yathākammūpage satte pajānāti. jis žino kaip būtybių gyvenimų eiga priklauso nuo jų veiksmų.

247. “Seyyathāpi, mahārāja, Panašiai, karaliau, kaip majjhe siṅghāṭake pāsādo. sankryžos viduryje [būtų] pakyla. Tattha cakkhumā puriso ṭhito Ant jos stovintis, turintis akis žmogus passeyya manusse matytų žmones gehaṃ pavisantepi nikkhamantepi ir įeinančius į namus, ir išeinančius, rathikāyapi vīthiṃ sañcarante [rathiyāpī rathiṃ sañcarante (sī.), rathiyāya vithiṃ sañcarantepi (syā.)] ir važiuojančius ekipažu gatve, majjhe siṅghāṭake nisinnepi. ir sėdinčius viduryje sankryžos. Tassa evamassa – Jis taip pagalvotų: ‘ete manussā gehaṃ pavisanti, ete nikkhamanti, “Šitie žmonės įeina į namus, šitie išeina, ete rathikāya vīthiṃ sañcaranti, šitie važiuoja ekipažu gatve, ete majjhe siṅghāṭake nisinnā’ti. šitie sėdi viduryje sankryžos.” Evameva kho, mahārāja, Lygiai, karaliau, taip pat bhikkhu evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte anaṅgaṇe vigatūpakkilese mudubhūte kammaniye ṭhite āneñjappatte vienuolis būdamas su taip sutelktu, taip išgrynintu, apvalytu, nesuteptu, be taršalų, lanksčiu, tinkamu darbui, pasiekusiu nesutrikdomą [būseną] protu sattānaṃ cutūpapātañāṇāya cittaṃ abhinīharati abhininnāmeti. nukreipia, pasuka protą link būtybių mirties ir atgimimo. So dibbena cakkhunā visuddhena atikkantamānusakena Jis išgryninta antžmogiška dieviška akimi satte passati cavamāne upapajjamāne hīne paṇīte suvaṇṇe dubbaṇṇe sugate duggate, mato kaip mirusios būtybės atgimsta žemesnėmis, aukštesnėmis, gražiomis, negražiomis, geroje vietoje, blogoje vietoje, yathākammūpage satte pajānāti – jis žino kaip būtybių gyvenimų eiga priklauso nuo jų veiksmų: ‘ime vata bhonto sattā “Šios gerbiamos būtybės kāyaduccaritena samannāgatā blogo kūno elgesio, vacīduccaritena samannāgatā blogo kalbos elgesio, manoduccaritena samannāgatā blogo proto elgesio, ariyānaṃ upavādakā įžeidinėjančios tauriuosius, micchādiṭṭhikā neteisingų pažiūrų, micchādiṭṭhikammasamādānā. elgėsi vadovaudamosios neteisingomis pažiūromis. Te kāyassa bhedā paraṃ maraṇā Jos po kūno žūties, po mirties apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapannā. atgimė nelaimingoje sferoje, blogoje vietoje, kančių sferoje, pragare. Ime vā pana bhonto sattā O šios gerbiamos būtybės kāyasucaritena samannāgatā gero kūno elgesio, vacīsucaritena samannāgatā gero kalbos elgesio, manosucaritena samannāgatā gero proto elgesio, ariyānaṃ anupavādakā neįžeidinėjančios tauriųjų, sammādiṭṭhikā teisingų pažiūrų, sammādiṭṭhikammasamādānā, elgėsi vadovaudamosios teisingomis pažiūromis, te kāyassa bhedā paraṃ maraṇā jos po kūno žūties, po mirties sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapannā’ti. atgimė geroje vietoje, dangaus pasaulyje. Iti dibbena cakkhunā visuddhena atikkantamānusakena Taip jis išgryninta antžmogiška dieviška akimi satte passati cavamāne upapajjamāne hīne paṇīte suvaṇṇe dubbaṇṇe sugate duggate, mato kaip mirusios būtybės atgimsta žemesnėmis, aukštesnėmis, gražiomis, negražiomis, geroje vietoje, blogoje vietoje, yathākammūpage satte pajānāti. jis žino kaip būtybių gyvenimų eiga priklauso nuo jų veiksmų. Idampi kho, mahārāja, Tai irgi, karaliau, sandiṭṭhikaṃ sāmaññaphalaṃ yra čia pat ir iškart regimas atsiskyrimo vaisius purimehi sandiṭṭhikehi sāmaññaphalehi abhikkantatarañca paṇītatarañca. nuostabesnis ir puikesnis už ankstesnius čia pat ir iškart regimus atsiskyrimo vaisius.

31. Āsavakkhayañāṇaṃ
Intakų panaikinimo pažinimas

248. “So evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte anaṅgaṇe vigatūpakkilese mudubhūte kammaniye ṭhite āneñjappatte Jis būdamas su taip sutelktu, taip išgrynintu, apvalytu, nesuteptu, be taršalų, lanksčiu, tinkamu darbui, pasiekusiu nesutrikdomą [būseną] protu āsavānaṃ khayañāṇāya cittaṃ abhinīharati abhininnāmeti. nukreipia, pasnuka protą link intakų panaikinimo žinojimo. So idaṃ dukkhanti yathābhūtaṃ pajānāti[84], Jis žio tai kaip yra iš tikrųjų: “Tai yra kentėjimas”, ayaṃ dukkhasamudayoti yathābhūtaṃ pajānāti, jis žino tai kaip yra iš tikrųjų: “Tai yra kentėjimo priežastis”, ayaṃ dukkhanirodhoti yathābhūtaṃ pajānāti, jis žino tai kaip yra iš tikrųjų: “Tai yra kentėjimo išnykimas”, ayaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadāti yathābhūtaṃ pajānāti. jis žino tai kaip yra iš tikrųjų: “Tai yra kelias vedantis į kentėjimo išnykimą”. Ime āsavāti yathābhūtaṃ pajānāti, Jis žino tai kaip yra iš tikrųjų: “Tai yra intakai”, ayaṃ āsavasamudayoti yathābhūtaṃ pajānāti, jis žino tai kaip yra iš tikrųjų: “Tai yra intakų priežastis”, ayaṃ āsavanirodhoti yathābhūtaṃ pajānāti, jis žino tai kaip yra iš tikrųjų: “Tai yra intakų išnykimas”, ayaṃ āsavanirodhagāminī paṭipadāti yathābhūtaṃ pajānāti. jis žino tai kaip yra iš tikrųjų: “Tai yra kelias vedantis į intakų išnykimą”. Tassa evaṃ jānato evaṃ passato Jam taip pažinus, taip pamačius kāmāsavāpi cittaṃ vimuccati, protas išsilaisvina ir nuo juslinių troškimų intako, bhavāsavāpi cittaṃ vimuccati, protas išsilaisvina ir nuo būties troškimo intako, avijjāsavāpi cittaṃ vimuccati, protas išsilaisvina ir nuo nežinojimo intako, ‘vimuttasmiṃ vimuttami’ti ñāṇaṃ hoti, išsilaisvinus ateina supratimas ‘Išsilaisvinęs’. ‘khīṇā jāti, “Panaikintas gimimas, vusitaṃ brahmacariyaṃ nugyventas šventas gyvenimas, kataṃ karaṇīyaṃ padaryta tai kas turi būti padaryta, nāparaṃ itthattāyā’ti nebebus daugiau šio būvio”- pajānāti. jis supranta.

249. “Seyyathāpi, mahārāja, Panašiai, karaliau, kaip pabbatasaṅkhepe udakarahado accho vippasanno anāvilo. tyras, švarus, skaidrus ežeras kalno papėdėje. Tattha cakkhumā puriso tīre ṭhito passeyya Žmogus turintis akis stovintis jo pakrantėje matytų sippisambukampi ir austres, kriaukles, sakkharakathalampi ir žvyrą, akmenukus, macchagumbampi ir žuvų būrius, carantampi ir judančius, tiṭṭhantampi. ir stovinčius. Tassa evamassa – Jis taip pagalvotų: ‘ayaṃ kho udakarahado accho vippasanno anāvilo. “Štai tyras, švarus, skaidrus ežeras. Tatrime sippisambukāpi Jame yra ir austrės, kriauklės, sakkharakathalampi ir žvyras, akmenukai, macchagumbampi ir žuvų būriai, carantampi ir judantys, tiṭṭhantampī’ti. ir stovintys.” Evameva kho, mahārāja, Lygiai, karaliau, taip pat bhikkhu evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte anaṅgaṇe vigatūpakkilese mudubhūte kammaniye ṭhite āneñjappatte vienuolis būdamas su taip sutelktu, taip išgrynintu, apvalytu, nesuteptu, be taršalų, lanksčiu, tinkamu darbui, pasiekusiu nesutrikdomą [būseną] protu āsavānaṃ khayañāṇāya cittaṃ abhinīharati abhininnāmeti. nukreipia, pasuka protą link intakų panaikinimo žinojimo. So idaṃ dukkhanti yathābhūtaṃ pajānāti[84], Jis žino tai kaip yra iš tikrųjų: “Tai yra kentėjimas”, ayaṃ dukkhasamudayoti yathābhūtaṃ pajānāti, jis žino tai kaip yra iš tikrųjų: “Tai yra kentėjimo priežastis”, ayaṃ dukkhanirodhoti yathābhūtaṃ pajānāti, jis žino tai kaip yra iš tikrųjų: “Tai yra kentėjimo išnykimas”, ayaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadāti yathābhūtaṃ pajānāti. jis žino tai kaip yra iš tikrųjų: “Tai yra kelias vedantis į kentėjimo išnykimą”. Ime āsavāti yathābhūtaṃ pajānāti, Jis žino tai kaip yra iš tikrųjų: “Tai yra intakai”, ayaṃ āsavasamudayoti yathābhūtaṃ pajānāti, jis žino tai kaip yra iš tikrųjų: “Tai yra intakų priežastis”, ayaṃ āsavanirodhoti yathābhūtaṃ pajānāti, jis žino tai kaip yra iš tikrųjų: “Tai yra intakų išnykimas”, ayaṃ āsavanirodhagāminī paṭipadāti yathābhūtaṃ pajānāti. jis žino tai kaip yra iš tikrųjų: “Tai yra kelias vedantis į intakų išnykimą”. Tassa evaṃ jānato evaṃ passato Jam taip pažinus, taip pamačius, kāmāsavāpi cittaṃ vimuccati, protas išsilaisvina ir nuo juslinių troškimų intako, bhavāsavāpi cittaṃ vimuccati, protas išsilaisvina ir nuo būties troškimo intako, avijjāsavāpi cittaṃ vimuccati, protas išsilaisvina ir nuo nežinojimo intako, ‘vimuttasmiṃ vimuttami’ti ñāṇaṃ hoti, išsilaisvinus ateina supratimas ‘Išsilaisvinęs’. ‘khīṇā jāti, “Panaikintas gimimas vusitaṃ brahmacariyaṃ nugyventas šventas gyvenimas, kataṃ karaṇīyaṃ padaryta tai kas turi būti padaryta, nāparaṃ itthattāyā’ti nebebus daugiau šio būvio”- pajānāti. jis supranta. Idaṃ [85] kho, mahārāja, Tai, karaliau, sandiṭṭhikaṃ sāmaññaphalaṃ yra čia pat ir iškart regimas atsiskyrimo vaisius purimehi sandiṭṭhikehi sāmaññaphalehi abhikkantatarañca paṇītatarañca. nuostabesnis ir puikesnis už ankstesnius čia pat ir iškart regimus atsiskyrimo vaisius. Imasmā ca pana, mahārāja, sandiṭṭhikā sāmaññaphalā Ir už šį, karaliau, čia pat ir iškart regimą atsiskyrimo vaisių aññaṃ sandiṭṭhikaṃ sāmaññaphalaṃ uttaritaraṃ vā paṇītataraṃ vā natthī”ti. nėra kito nuostabesnio ir puikesnio čia pat ir iškart matomo atsiskyrimo vaisiaus.

32. Ajātasattuupāsakattapaṭivedanā
Adžiātasattu pasiskelbia pasauliečiu pasekėju

250. Evaṃ vutte, rājā māgadho ajātasattu vedehiputto bhagavantaṃ etadavoca – Kai tai buvo pasakyta, Magadhos karalius Adžatasatus Vedehiputa pasakė Paliamintajam štai ką: “abhikkantaṃ, bhante, abhikkantaṃ, bhante. “Nuostabu, gerbiamasis, nuostabu, gerbiamasis. Seyyathāpi, bhante, nikkujjitaṃ vā ukkujjeyya, paṭicchannaṃ vā vivareyya, Tai lyg, gerbiamasis, tai kas buvo apversta jis būtų atstatęs atgal, ar tai kas buvo paslėpta jis būtų atskleidęs, mūḷhassa vā maggaṃ ācikkheyya, andhakāre vā telapajjotaṃ dhāreyya ‘cakkhumanto rūpāni dakkhantī’ti; ar pasiklydusiam jis būtų parodęs kelią, ar į tamsą atnešęs šviestuvą tam, kad tas kas turi akis pamatytų formas, evamevaṃ, bhante, bhagavatā anekapariyāyena dhammo pakāsito. lygiai taip, gerbiamasis, Palaimintasis daugeliais būdais padarė Dharmą aiškia. Esāhaṃ, bhante, bhagavantaṃ saraṇaṃ gacchāmi dhammañca bhikkhusaṅghañca. Gerbiamasis, aš priimu savo prieglobsčiu Palaimintąjį, Dharmą ir vienuolių Sanghą. Upāsakaṃ maṃ bhagavā dhāretu ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇaṃ gataṃ. Lai Palaimintasis nuo šiol laiko mane pasauliečiu pasekėju priėmusi prieglobstį visam gyvenimui. Accayo maṃ, bhante, accagamā Padariau nusikaltimą, gerbiamasis, yathābālaṃ yathāmūḷhaṃ yathāakusalaṃ, [tai buvo] taip kvaila, taip neišmintinga, taip nedora, yohaṃ pitaraṃ dhammikaṃ dhammarājānaṃ kad aš iš tėvo, iš doro žmogaus, teisingo karaliaus issariyakāraṇā jīvitā voropesiṃ. norėdamas sosto atėmiau gyvybę. Tassa me, bhante bhagavā accayaṃ accayato paṭiggaṇhātu āyatiṃ saṃvarāyā”ti. Gerbiamasis, lai Palaimintasis priima šį mano nusikaltimo prisipažinimą, tam, kad ateityje aš susilaikyčiau.

251. “Taggha tvaṃ, mahārāja, accayo accagamā “Tikrai tu, karaliau, padarei nusikaltimą, yathābālaṃ yathāmūḷhaṃ yathāakusalaṃ, [tai buvo] taip kvaila, taip neišmintinga, taip nedora, yaṃ tvaṃ pitaraṃ dhammikaṃ dhammarājānaṃ kad tu iš tėvo, iš doro žmogaus, teisingo karaliaus jīvitā voropesi. atėmei gyvybę. Yato ca kho tvaṃ, mahārāja, Bet dėl to, kad tu, karaliau, accayaṃ accayato disvā pamatęs nusikaltimą kaip nusikaltimą yathādhammaṃ paṭikarosi, kaip pridera [jame] prisipažinai, taṃ te mayaṃ paṭiggaṇhāma. mes priimame tavo prisipažinimą. Vuddhihesā, mahārāja, ariyassa vinaye, Karaliau, švarus tauriųjų drausmės atžvilgiu yra tas, yo accayaṃ accayato disvā yathādhammaṃ paṭikaroti, kas pamatęs nusikaltimą kaip nusikaltimą, kaip pridera [jame] prisipažįsta, āyatiṃ saṃvaraṃ āpajjatī”ti. o ateityje susilaiko.”

252. Evaṃ vutte, rājā māgadho ajātasattu vedehiputto bhagavantaṃ etadavoca – Kai tai buvo pasakyta, Magadhos karalius Adžatasatus Vedehiputa pasakė Paliamintajam štai ką: “handa ca dāni mayaṃ, bhante, “Na ką gi, gerbiamasis, dabar gacchāma bahukiccā mayaṃ bahukaraṇīyā”ti. eisiu, turiu daug reikalų, daug ką reikia padaryti”. “Yassadāni tvaṃ, mahārāja, kālaṃ maññasī”ti. “Daryki, karaliau, dabar taip kaip išmanąs”. Atha kho rājā māgadho ajātasattu vedehiputto Tada gi Magadhos karalius Adžatasatus Vedehiputa bhagavato bhāsitaṃ abhinanditvā anumoditvā uṭṭhāyāsanā pasidžiaugęs, patenkintas Palaimintojo kalbą, atsistojo, bhagavantaṃ abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā pakkāmi. pasveikino Palaimintąjį, apėjo jį iš dešinės pusės ir išvyko.

253. Atha kho bhagavā acirapakkantassa rañño māgadhassa [86] ajātasattussa vedehiputtassa Tada gi, netrukus po Magadhos karaliaus Adžatasataus Vedehiputos išvykimo, Palaimintasis bhikkhū āmantesi – kreipėsi į vienuolius: “khatāyaṃ, bhikkhave, rājā. “Šis karalius, vienuoliai, pražudė save. Upahatāyaṃ, bhikkhave, rājā. Šis karalius, vienuoliai, sužeidė save. Sacāyaṃ, bhikkhave, rājā Jei, vienuoliai, šis karalius pitaraṃ dhammikaṃ dhammarājānaṃ jīvitā na voropessatha, nebūtų atėmęs gyvybės iš tėvo, iš doro žmogaus, teisingo karaliaus, imasmiññeva āsane virajaṃ vītamalaṃ dhammacakkhuṃ uppajjissathā”ti. šitoje pačioje vietoje [jame] būtų atsivėręs nesuterštas, tyras Dharmos matymas.” Idamavoca bhagavā. Tai pasakė Palaimintasis. Attamanā te bhikkhū Pamaloninti vienuoliai bhagavato bhāsitaṃ abhinandunti. džiaugėsi Palaimintojo kalba.

← Ankst

  1. Lygiažiūris (upekkhako) - ne abejingumo, bet bešališko požiūrio į reiškinius prasme; neteikiantis niekam pirmenybės, nenusistatęs prieš nieką.